Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka: 466-26/2010
Datum: 21.3.2016

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, v skladu 5. alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU1I, 14/15-ZUUJFO) ter 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Šmartno pri Litiji objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča parc. št. 1069/3 (ID znak 2654-1069/3-0), v izmeri 691 m2, k.o. 2654 Gozd Reka, ter nakupom zemljišč parc. št. 824/16 (ID znak 2654-824/16-0), parc. št. 824/19 (ID znak 2654-824/19-0), parc. št. 602/7 (ID znak 2654-602/7-0), parc. št. 797/2 (ID znak 2654-797/2-0), parc. št. 800/4 (ID znak 2654-800/4-0), parc. št. 802/6 (ID znak 2654-802/6-0), parc. št. 802/9 (ID znak 2654-802/9-0), parc. št. 804/2 (ID znak 2654-804/2-0), parc. št. 807/2 (ID znak 2654-807/2-0), parc. št. 824/22 (ID znak 2654-824/22-0), parc. št. 824/25 (ID znak 2654-824/25-0), v skupni izmeri 6168 m2, vse k.o. 2654 Gozd Reka

Pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.

Opozorilo: Župan Občine Šmartno pri Litiji lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla- podpisa pogodbe, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti postopek sklepanja pogodbe ustavi.

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

Namera o ustanovitvi služnosti

Številka: 466-13/2016
Datum: 21.3.2016

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Šmartno pri Litiji objavlja

NAMERO
O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe v javno korist v breme zemljišča, parc. št. 2034/11, 1846 Liberga in v korist vsakokratnega lastnika zemljišč, parc. št. 1187, 1186/8, obe k.o. Liberga. Služnostna pravica se ustanavlja za potrebe upravljanja in vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije infrastrukturnega objekta (Nizkonapetostni priključek za poslovni objekt), vključno z ustreznimi dovozi, dohodi in neovirano uporabo ter nadzor objekta v obsegu, kolikor je to potrebno za izvrševanje služnostne pravice.

Za ustanovitev služnosti na delu nepremičnine bo sklenjena neposredna neodplačna pogodba.

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.

Opozorilo: Župan Občine Šmartno pri Litiji lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla- podpisa pogodbe, postopek ustanovitve služnosti brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

Namera o ustanovitvi služnosti

Številka: 351-69/2015-8
Številka: 466-12/2016
Datum: 15.03.2016

Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10, 75/12 in 47/13) in 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavljata naslednjo

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

1. Podatki o nepremičnini, ki je predmet obremenjevanja s služnostno pravico:

nepremičnina s parc. št. 368/4 k.o. 1838 Litija
nepremičnina s parc. št. 366/3 k.o. 1838 Litija
Zemljiško knjižni lastnik nepremičnine je Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji.
Nepremičnini se nahajata na območju Mestne skupnosti Litija.

2. Skladno 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji objavljata namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini s parc. št. 368/4 in 366/3 obe k.o. 1838 Litija v skupni površini 51m2 za namen dostopa in dovoza z vsemi motornimi vozili ter hoje v korist služnostnega upravičenca vsakokratni lastnik nepremičnine s parc. št. 362/3 in 362/7 obe k.o. 1838 Litija (Erjavec Primož, Ulica bratov Poglajen 9, 1270 Litija).

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo.

3. Služnostna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani občin.

Župan Občine Litija:
Franci Rokavec

Občina Šmartno pri Litiji:
Rajko Meserko

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Številka: 478-8/2016-3
Številka: 466-12/2016
Datum: 15.03.2016

Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10, 75/12 in 47/13) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavljata naslednjo

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE

1. Podatki o nepremičnini, ki je predmet prodaje:

nepremičnina s parc. 368/5 k.o. 1838 Litija
Zemljiško knjižni lastnik nepremičnine sta Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji. Nepremičnina se nahaja na območju Mestne skupnosti Litija.

2. Skladno s peto alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o stvarnem premoženju občine in samoupravnih lokalnih skupnosti ter 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji, objavljata namero o sklenitvi neposredne prodajne za nepremičnino s parc. št. 368/5 k.o. 1838 Litija.

3. Neposredna prodajna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletnih straneh občin.

Župan Občine Litija:
Franci Rokavec

Občina Šmartno pri Litiji:
Rajko Meserko

Druga javna dražba za prodajo stanovanja v Šmartnem pri Litiji

Javna dražba bo potekala na naslovu: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, dne 25.3.2016, in sicer ob 10. uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ((Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premože­njem Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 in sklepa 9. seje Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji z dne 2.3.2016, objavlja

drugo javno dražbo
za prodajo stanovanja v Šmartnem pri Litiji

Predmet prodaje je stanovanje št. 1, ID znak 1847-1379-1, v stavbi ID 1379, na naslovu Zavrstnik 81, 1275 Šmartno pri Litiji. Stanovanje obsega dnevni prostor s kuhinjsko nišo v izmeri 26,92 m2, kopalnico z WC-jem v izmeri 3,7 m2, vetrolov v izmeri 2,72 m2 in teraso v izmeri 4,03 m2. Stanovanju pripada 669/2000 delež skupnega dela stavbe, parc. št. 624/11, k.o. Šmartno (ID 1847),
Etažna lastnina za zgoraj naveden večsta­novanjski objekt je urejena. Stanovanje je v katastru stavb, vpisano z ID 6327535, ID energetske izkaznice 2015-209-112-27354.
Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: prodaja stvarnega premože­nja.
Izklicna cena za stanovanje znaša 38.845,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga nosi kupec. Skladno s 7. točko 44. člena ZDDV-1se DDV ne plača.
najnižji znesek višanja znaša 500,00 EUR.
Varščina znaša 10 % izklice cene in sicer 3.884,50 EUR.
elektronski zemljiški knjigi Vrhovne­ga sodišča Republike Slovenije pri tem stanovanju niso vpisane stvarne služnosti ali druga stvarna bremena. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem za nedoločen čas in je zasedeno. V primeru nakupa, stopi pridobitelj stvari na mesto najemodajalca oziroma lastnika.
Obstoj predkupne pravice: /

Način, kraj in čas dražbe: javna draž­ba bo potekala na naslovu: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, dne 25.3.2016, in sicer ob 10. uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.
Udeležba na javni dražbi in pogoji:
Na javni dražbi stanovanja lahko sode­lujejo tisti dražitelji, ki lahko pridobivajo ne­premičnine v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko pridobivajo nepremičnine na podla­gi načela vzajemnosti) in, ki najpozneje do začetka postopka javne dražbe osebno ali po pooblaščencu prijavijo svojo udeležbo in predložijo:

dokazilo o pravočasno plačanem zne­sku varščine za stanovanja in priloženo šte­vilko osebnega transakcijskega računa za primer vračila varščine,
fotokopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali dru­gega registra pravnih oseb, oziroma priglasitveni list pri DURS (za pravne osebe in samostojne podjetnike, ne starejši kot 30 dni na dan dražbe),
davčno številko oziroma ID številko za DDV,
matično številko (pravne osebe oziro­ma s.p.) oziroma EMŠO (fizične osebe) in
notarsko overjeno pooblastilo za so­delovanje na javni dražbi, če se javne draž­be udeleži pooblaščenec.
originalno dokazilo, da ima interesent pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji državljani oziroma tuje pravne osebe).
Organizator bo ob pričetku javne dražbe potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
Interesenti, ki ne bodo predložili teh do­kazil, bodo po sklepu vodje dražbe izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

Kupec, poleg kupnine, nosi stroške cenitve stanovanja, davek na promet nepremičnin v višini 2% ter vse stroške notarja in sodnih taks v zvezi s prenosom lastninske pravice in vpisa v zemljiško knjigo (overitev podpisa, vložitev zemljiškoknjižnega predloga ipd). Pogodbo o prenosu lastninske pravice pripravi Občina, na lastne stroške.

Stanovanje bo prodano najugodnej­šemu ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno.

Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje do vključno dne 23.3.2016 za stanovanje plačati varščino v višini 10% izklicne vrednosti, navedeno v tem razpisu, na TRR občine, št. 0139401 00000 193.
Varščina bo najugodnejšemu ponu­dniku/kupcu vračunana v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po kon­čani dražbi.

Plačilni pogoji:
Kupec mora plačati kupnino v denarju. Plačilo celotne kupnine je pogoj za prido­bitev lastninske pravice, rok plačila je 30 dan po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Če najugodnejši ponudnik/kupec ne bo plačal kupnine v tem roku, bo prodajni po­stopek razveljavljen in varščina zadržana.

Dodatni pogoji:
Nakup stanovanja se opravi po siste­mu ‘videno – kupljeno’, prodajalec ne odgo­varja za stvarne in pravne napake.
Prodajno pogodbo mora uspeli po­nudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh po zaključku dražbe.
Če uspeli ponudnik v roku 15 dni po končani javni dražbi ne bo podpisal prodaj­ne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine v do­ločenem roku, bo pogodba razveljavljena, varščina pa zapade v korist Občine Šmartno pri Litiji.
Prodajalec bo kupcu izdal zemljiškoknjižno dovolilo ter mu izročil stanovanje v last in posest, takoj po plačilu celotne kupnine, javnih dajatev (davek na promet nepremičnin) ter drugih stroškov, ki ga bremenijo, skladno z določili te javne dražbe.
Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse tekoče obveznosti do Občine Šmartno pri Litiji.
Pravila dražbe:
Dražbo vodi Komisija za vodenje postopkov pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine, dražba je ustna. Draži lahko tisti, ki je najkasneje dne 23.3.2016 plačal varščino za stanovanje in to dokazal s pisnim potrdilom.
Pooblaščenec dražitelja mora predlo­žiti notarsko overjeno pooblastilo.
Izklicna vrednost stanovanja oziroma vsaka nadaljnja cena, se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno nad izklicno ceno.
Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je stanovanje prodano za iz­klicno ceno.
Če sta dva ali več dražiteljev, ki draži­jo najvišjo ceno, stanovanje ni prodano, če eden ne zviša cene.
Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe.
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ((Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014).
Župan Občine Šmartno pri Litiji oziroma poo­blaščeni uslužbenec, ki vodi dražbo, s so­glasjem župana, lahko ustavi postopek prodaje stanovanja do sklenitve pravnega posla.
V tem primeru Občina Šmartno pri Litiji povrne dra­žiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za prihod ter mo­rebitno vplačano varščino, brez obresti.

Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, na tel. 01/8962 802 (Aleš Jurič), lahko tudi po elektronski pošti: ales.juric@smartno-litija.si.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogo­voru.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na uradni spletni strani Občine Šmartno pri Litiji www.smartno-litija.si

Občina Šmartno pri Litiji
Župan
Rajko Meserko

Namera o podelitvi stavbne pravice

Številka: 466-23/2015-10
Datum: 2.3.2016

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO, 76/2015) in četrtega odstavka 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), objavlja

NAMERO
O PODELITVI STAVBNE PRAVICE

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi odplačne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini, parc. št. 168/4, k.o. 1839 Jablanica. Stavbna pravica na nepremičnini se ustanavlja za izgradnjo opornega zidu.

Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis stavbne pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo občina izroči po prejemu celotnega plačila, pri obročnem odplačevanju, pa po plačilu prvega obroka nadomestila.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.

V kolikor se bo sklenitev predmetnega pravnega posla zanimalo več ponudnikov, se bo pred sklenitvijo izvedel postopek pogajanj.

Opozorilo: Župan Občine Šmartno pri Litiji lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla- podpisa pogodbe, postopek podelitve stavbne pravice brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE

Razvojni center Srca Slovenije je 15. februarja 2016 objavil Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE. S kolektivno tržno znamko SRCE SLOVENIJE poudarja in izpostavlja prepoznavnost tipičnih pridelkov in prehranskih izdelkov in rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja iz območja destinacije SRCE SLOVENIJE.

Kolektivna tržna znamka SRCE SLOVENIJE bo v uporabi za označevanje kakovosti na območju destinacije SRCE SLOVENIJE za naslednje kategorije:

pridelki (npr.: sadje, zelenjava, poljščine, idr. rastline);

prehranski izdelki (npr.: iz mleka, mesa, sadja, zelenjave, žit, drugih rastlin ipd.);

rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja.
Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE

Za pridobitev kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE se lahko prijavijo registrirane pravne in fizične osebe, ki ponujajo pridelke in izdelke, za katere se podeljuje pravica do uporabe kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE. Rok za prijavo je 1. april 2016.

Na razpis lahko kandidirajo ponudniki iz 16 občin destinacije Srca Slovenije: Dol pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Trzin. Za vse ponudnike je pogoj za pristop k ocenjevanju plačilo ČLANARINE za vstop v Mrežo ponudnikov Srca Slovenije (50 EUR letno).

Projekt je posebej podprlo 7 občin: Kamnik, Litija, Lukovica, Šmartno pri Litiji, Mengeš, Ivančna Gorica in Šentrupert. Za podjetja in osebe iz navedenih občin je zato prvo ocenjevanje do treh (3) izdelkov BREZPLAČNO. Ponudniki iz občin Dol pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik, Komenda, Trbovlje, Trzin in Zagorje ob Savi plačajo ocenjevanje svojih izdelkov v skladu z veljavnim cenikom (cena za ocenitev 1-3 izdelkov je 30 EUR).

Razpisna dokumentacija je dostopna na naslovu www.razvoj.si/?lng=sl&t=projekti&id=2215, natisnjeno lahko dobite na Razvojnem centru Srca Slovenije na Kidričevi 1 v Litiji.

Več informacij in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev vsak delovni dan od 10. do 12. ure oz. po dogovoru: za rokodelske izdelke: Mija Bokal (mija.bokal@razvoj.si, 051 312 738), za prehranske izdelke: Vesna Erhart (vesna@jarina.si, 041 745 184).

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju tajnika Občine Šmartno pri Litiji

Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: ‘za javni natečaj – tajnik občine’ na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@smartno-litija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Za uradniško delovno mesto na položaju tajnika Občine Šmartno pri Litiji (šifra delovnega mesta B017801) je v Katalogu delovnih mest določeno, da se opravlja v nazivu podsekretar.

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2016

Sofinanciranje iz proračuna za leto 2016 je predvideno za naslednja področja kulturnih dejavnosti:

– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),

– plesna in folklorna dejavnost,

– gledališka in lutkovna dejavnost

– likovna, fotografska, filmska in druga ustvarjalna dejavnost,

– literarna dejavnost.

Društva morajo za prejeta proračunska sredstva napisati poročilo in izdati zahtevek

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka: 466-69/2008-119
Datum: 4.1.2016

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, v skladu 5. alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU1I, 14/15-ZUUJFO) ter 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Šmartno pri Litiji objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča, parc. št. 1931/10 (ID znak 1849-1931/10-0, ID 6408347)- zemljišče v izmeri 457 m2, k.o. 1849 Vintarjevec, ter nakupom zemljišč parc. št. 1585/11 (ID znak 1849-1585/11-0, ID 6346854)-zemljišče v izmeri 273 m2, parc. št. 1585/13 (ID znak 1849-1585/13-0, ID 6346842)- zemljišče v izmeri 113 m2, parc. št. 1585/15 (ID znak 1849-1585/15-0, ID 6346848)- zemljišče v izmeri 74 m2, vse k.o. 1849 Vintarjevec.

Pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.

Opozorilo: Župan Občine Šmartno pri Litiji lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla- podpisa pogodbe, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti postopek sklepanja pogodbe ustavi.

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko