Aktualni javni razpisi in natečaji

JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE PROMOCIJE OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI SKOZI ŠPORT V LETU 2024

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2024 (Uradni list RS, št. 130/23 in 43/24) in Statuta…

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2023

Na podlagi 9. člena Pravilnika o priznanjih Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št.: 67/19), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Šmartno pri Litiji objavlja JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ  OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2024. Vabimo vas, da besedilo razpisa preberete in predlagate kandidate, za katere menite, da bi…

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmartno pri Litiji v letu 2024

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2024 (Uradni list RS, št. 130/23) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 167/21) objavlja javni razpis za sofinanciranje malih…

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Šmartno pri Litiji v letu 2024

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Odloka o proračunu občine Šmartno pri Litiji za leto 2024 (Uradni list RS, št. 130/23) in Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 26/17, 10/18 in 35/20) objavlja javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v…

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2024

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 10/18) javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji…

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2024

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri…

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov oziroma projektov v občini Šmartno pri Litiji v letu 2024

Občina Šmartno pri Litiji podlagi 18. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18) in Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2024 (Uradni list RS, št. 130/23)  objavlja Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov oziroma projektov v občini Šmartno pri Litiji v letu 2024.…