Aktualni javni razpisi in natečaji

Javni razpis za sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji v letu 2010

(datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 30.7.2010 do 12. ure.

Občina Šmartno pri Litiji podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 21.člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 (Ur.l. RS, št. 53/2010) objavlja

Javni razpis
za sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji
v letu 2010

1. Naziv in sedež naročnika
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji v starosti od 6. do 15. let.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
• da so registrirane kot pravni subjekti,
• da imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske, materialne in prostorske pogoje za izpeljavo načrtovanih programov,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o društvih,

Pravne osebe s sedežem izven občine Šmartno pri Litiji morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da so program letovanja za otroke iz občine Šmartno pri Litiji opravljale že v preteklih letih.

4. Osnovna merila za izbor
– kvaliteta in raznolikost programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki,
– sodelovanje strokovnih delavcev pri izvedbi programa,
– finančna konstrukcija oz. vrednost programa,
– reference.
Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.

5. Okvirna višina sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša 3.000 EUR kot določa Odlok o proračunu občine Šmartno pri Litiji za leto 2010.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2010 za programe za katere so bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 30.7.2010 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 30.7.2010 do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako ‘NE ODPIRAJ – sofinanciranje programov letovanja 2010’. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.

9. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z izbranimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Šmartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, soba 5, tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

Štev.: 551-0002/2010
Datum: 5.7.2010

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2010

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02), Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 (Ur.l. RS, št. 53/2010) in 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS, št. 86/04)

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2010

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji

2. Na razpis se lahko prijavijo posamezniki ali pravne osebe registrirane za izvajanje programov na področju kulture in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki:
– imajo sedež oz. stalno prebivališče v občini Šmartno pri Litiji
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih
– da vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrt aktivnosti za prihodnje leto.

3. Sofinanciranje iz proračuna za leto 2010 je predvideno za naslednja področja kulturnih dejavnosti:
– glasbena dejavnost,
– plesna in folklorna dejavnost,
– uprizoritvena dejavnost,
– mladinska kultura.

4. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti in oddati v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji.

5. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske dejavnosti iz točke 3. javnega razpisa je 21.000 EUR.

6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010.

7. Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji do 30.7.2010. Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako ‘Ne odpiraj – razpis Kultura 2010’.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, priporočeno po pošti. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo predlogov,
– neustrezno naslovljene in
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

8. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Šmartno pri Litiji, odpiranje ponudb ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Z vlagatelji, katerim bodo odobrena sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.

9. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Šmartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, soba 5, tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

Številka: 611-001/2010
Datum: 5.7.2010

Župan
Milan Izlakar l.r.

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

I. PREDMET RAZPISA

• Neprofitno stanovanje v lasti Stanovanjskega sklada RS:
Stanovanje št. 7 v I. nadstropju večstanovanjske stavbe Bartlova ulica 1, Šmartno pri Litiji, v skupni izmeri 55,69 m2. Neprofitna najemnina izračunana za mesec april 2010 znaša 159,00 EUR. Po površinskim normativu je stanovanje primerno za štiričlansko gospodinjstvo.

• Neprofitno stanovanje v lasti Stanovanjskega sklada RS:
Stanovanje št. 29 v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe Bartlova ulica 5, Šmartno pri Litiji, v skupni izmeri 45,16 m2. Neprofitna najemnina izračunana za mesec april 2010 znaša 135,00 EUR. Po površinskim normativu je stanovanje primerno za tričlansko gospodinjstvo.

• in neprofitna stanovanja, ki bodo sproščena v letu 2010.

Nadaljevanje razpisa se nahaja v priponki.

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2010

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), Sklepa o podaljšanju začasnega financiranja Občine Šmartno pri Litiji za obdobje od 1.4.2010 do 30.6.2010 (Ur. l RS, št. 26/2010), 5. člena Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v občini Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS, št. 117/2004, 44/2006) in Letnega programa športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2010

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji

2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji za področje športa je sofinanciranje naslednjih programov:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje društev,
– promocijske športne prireditve.

3. Vsi programi morajo biti izvedeni v letu 2010.

4. Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež oz. stalno bivališče v občini Šmartno pri Litiji, razen OŠ Litija – Enota s prilagojenim programom,
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izpeljavo načrtovanih programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa Zakon o društvih,
– da so registrirani kot pravni subjekti.

5. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti in oddati v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji (soba št. 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si.

6. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov na področju športa iz točke 2. javnega razpisa, je 23.000 EUR.

7. Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji do 20.5.2010.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako ‘Ne odpiraj – razpis Šport 2010’.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, priporočeno po pošti. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo predlogov,
– neustrezno naslovljene,
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

8. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Šmartno pri Litiji, odpiranje ponudb ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Z vlagatelji, katerim bodo odobrena sredstva za sofinanciranje programov na področju športa, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko izvajalci letnega programa športa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, soba 5 (Karmen Sadar), tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si.

Šifra: 621-003/2010
Datum: 26.4.2010

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Javni razpis za oddajo koncesije za opravljanje gospodarske javne službe ‘Urejanje in vzdrževanje občinskih cest’

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/1993, 30/1998 in 127/2006), Občina Šmartno pri Litiji objavlja

javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje gospodarske javne službe
‘Urejanje in vzdrževanje občinskih cest’

1. Koncedent : OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji

2. Predmet koncesije: Opravljanje gospodarske javne službe ‘urejanje in vzdrževanje občinskih cest’

3. Obseg koncesije: Izvajanje dejavnosti urejanja in vzdrževanja občinskih cest na območju celotne občine Šmartno pri Litiji. Razpisana koncesija se podeli le enemu koncesionarju.

4. Trajanje koncesije: Koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, za dobo 5 let.

5. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je kandidatom dosegljiva -Razpisna dokumentacija se lahko dvigne v času uradnih ur na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji, soba št. 5.

6. Pogoji razpisa:
– da je registriran za dejavnost, ki je predmet koncesije in izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti,
– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju javne službe, ki je predmet koncesije, izključno za področje koncedenta;
– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih sredstev za delo, izključno za področje koncesije;
– da razpolaga z ustreznim poslovnim prostorom na območju koncedenta;
– da zagotavlja nadzor nad izvajanjem lastnega dela;
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem oziroma opustitvijo opravljanja lahko povzroči tretji osebi ali koncedentu;
– da zagotavlja interventno izvajanje javne službe na utemeljen poziv uporabnikov ob vsakem času;
– da ni v postopku stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije;
– da je pri dosedanjem delu dosegal dobre poslovne rezultate;
– da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.

7. Prijava na razpis mora vsebovati:
– osnovne podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz javnega razpisa določena z razpisno dokumentacijo,
– parafiran vzorec pogodbe,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR, ki mora veljati vsaj en dan več, kot je veljavnost ponudbe.

8. Oddajanje ponudb: Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili v vložišče Občine Šmartno pri Litiji, najkasneje do 4.5.2010 do 12. ure, v zaprti kuverti, z navedbo točnega naslova naročnika in z oznako: javni razpis – koncesija za urejanje in vzdrževanje občinskih cest – ne odpiraj, na hrbtni strani kuverte pa mora biti točen naslov pošiljatelja.

9. Javnega odpiranja ponudb ne bo. Upoštevane bodo le pravilno označene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov koncedenta.

10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: najnižja cena

Vse stroške v zvezi z izdelavo ponudbe nosijo ponudniki.

11. Ponudba mora veljati vsaj 60 dni od datuma odpiranja ponudb.

12. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom bo na podlagi upravne odločbe sklenjena koncesijska pogodba.

13. V primeru, da se v določenem roku prijavi samo en ponudnik, lahko Občina Šmartno pri Litiji z njim sklene pogodbo.

Številka: 347-15/2010
Datum: 23.4.2010

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 28/2004-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL, 57/08) in 17. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006,11/2009) objavlja Občina Šmartno pri Litiji

JAVNI RAZPIS
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

I. PREDMET RAZPISA

* Neprofitno stanovanje v lasti Občine Šmartno pri Litiji:
Stanovanje št. 9 v II. nadstropju večstanovanjske stavbe Bartlova ulica 2, Šmartno pri Litiji, v skupni izmeri 20,50 m2. Neprofitna najemnina izračunana za mesec avgust 2009 znaša 52,01 EUR. Po površinskim normativu je stanovanje (garsonjera) primerno za enočlansko gospodinjstvo.
* In morebitna druga sproščena neprofitna stanovanja v letu 2009.

I.1. STROŠKI NEPROFITNEGA STANOVANJA

Najemniki bodo za neprofitno stanovanje, ki ga bodo prevzeli v najem, plačevali:

– Neprofitno stanovanjsko najemnino, oblikovano na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08). Skladno z uredbo znaša najemnina za neprofitno stanovanje za štiričlansko gospodinjstvo v izmeri 55 m2, otočkovano z 240 točkami, 135,39 EUR. Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavijo pravico do znižane neprofitne najemnine.

– Individualne stroške, ki odpadejo na stanovanje, kot so: dobavljena elektrika, telefon, voda, kanalščina, odvoz odpadkov, ogrevanje, čiščenje in urejanje skupnih hodnikov in stopnišč, nadomestila, takse in drugo;

– Stroške za obratovanje skupnih delov in naprav večstanovanjske hiše, ki odpadejo na stanovanje in sicer: zavarovalne premije, dimnikarske storitve, deratizacija, dezinfekcija, civilna zaščita, vzdrževanje gasilnih aparatov.

Nadaljevanje v prilogi..

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št.: 63/07 – UPB 3 in 65/08, v nadaljevanju ZJU) Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

SVETOVALEC NA PODROČJU GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE

Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v uradniških nazivih svetovalec II in svetovalec I. Izbrani javni uslužbenec bo naloge opravljal v uradniškem nazivu svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Naloge delovnega mesta:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– priprava splošnih aktov občine
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov
– opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.

Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (uradni list RS št.: 42/02 in 103/07) ter pogojev, določenih v 88. členu ZJU, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba;
– obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv ( oz. opravljen državni izpit iz javne uprave);
– opravljen izpit iz upravnega postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šestih mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj. Delovne izkušnje se skrajšajo na 7 mesecev v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja in stopnja izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik.
Če kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti v roku šestih mesecev od imenovanja.
Delo na prostem uradniškem mestu se opravlja v prostorih Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
Prijava mora vsebovati:
– krajši življenjepis,
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (obvezno navesti: obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat naj natančno opiše kakšno vrsto dela je opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen naziv je imel),
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije
– izjavo o znanju uradnega jezika,
– izjavo kandidata da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izjavo kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Šmartno pri Litiji pridobitev podatkov za potrebe tega javnega natečaja.
V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako ‘javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec na področju gospodarske infrastrukture’, na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronski naslov: info@smartno-litija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Rok za prijavo je osem dni od objave na uradni spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.

Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je odgovorna mag. Karmen Sadar.
Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006), ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dneh po opravljeni izbiri.

Občina Šmartno pri Litiji

Javni razpis za sofinanciranje turistične dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2009

Občina Šmartno pri Litiji podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.108/04) in Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 (Ur.l. RS, št. 123/08) objavlja

Javni razpis
za sofinanciranje turistične dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji
v letu 2009

1. Naziv in sedež naročnika
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Šmartno pri Litiji oziroma za občino Šmartno pri Litiji:
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– izdajanje promocijskega materiala,
– organiziranje in izvedba turističnih dogodkov lokalnega in širšega pomena.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
• da so registrirane kot pravni subjekti,
• da imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske, materialne in prostorske pogoje za izpeljavo načrtovanih programov,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o društvih,
• da niso prejeli drugih proračunskih sredstev občine Šmartno pri Litiji za isti namen.

Pravne osebe s sedežem izven občine Šmartno pri Litiji morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da so turistično dejavnost za občino Šmartno pri Litiji opravljale že v preteklih letih.

4. Osnovna merila za izbor
– ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki,
– vključenost strokovnih delavcev in namen izvedbe programa,
– realnost izvedbe programa in finančna konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in oziroma udeležbo,
– reference – program se izvaja že dalj časa oziroma se program izvaja na območju občine že daljše časovno obdobje,
Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.

5. Okvirna višina sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša 3.000,00 EUR kot določa Odlok o proračunu občine Šmartno pri Litiji za leto 2009.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2009 za programe/projekte za katere so bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 10.7.2009 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 13.7.2009 do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako ‘NE ODPIRAJ – sofinanciranje turistične dejavnosti 2009’. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.

9. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 po odpiranju predlogov. Z izbranimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Šmartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, soba 5, tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

Štev.: 334-001/2009
Datum: 15.5.2009

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.