Aktualni javni razpisi in natečaji

Evidentiranje kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva za podajo kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk. Do podajanja predlogov so upravičena društva, ki imajo v svojem statutu med svojimi dejavnostmi opredeljeno tudi turistično dejavnost. Svojo upravičenost do podaje kandidatov izkazujejo s kopijo statuta, ki jo predložijo k predlogu kandidata. Evidentiranje kandidatov za…

Nakup vozila – prekucnika

Predmet javnega naročila: »Nakup vozila-prekucnika« Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3 ) Občina Šmartno pri Litiji; v nadaljevanju: naročnik, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo z naslovom »Nakup vozila-prekucnika«. Javno naročilo bo izvedeno po postopku naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi meril…

Namera o ustanovitvi služnosti

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o odplačni služnostni pravici izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije fekalne in meteorne kanalizacijske cevi, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter neovirano uporabo na zemljišču parc. št. 1425, k.o. 1847 Šmartno, v lasti Občine Šmartno pri Litiji, v korist…

Namera o ustanovitvi služnosti

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o odplačni služnostni pravici izgradnje, vzdrževanja, popravila meteorne kanalizacijske cevi in telekom priključka, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter neovirano uporabo na zemljišču parc. št. 1952/7, 1952/8, obe k.o. 1849 Vintarjevec, v lasti Občine Šmartno pri Litiji, v…

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2017

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16), Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16) in 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v…

Evidentiranje kandidatov (Zveza kulturnih društev Šmartno in turistična društva v Občini Šmartno pri Litiji)

Na podlagi Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) ter 13. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk, vas pozivamo da podate predloge kandidatov zainteresirane javnosti za člane sveta zavoda. Zainteresira javnost ima v svetu zavoda enega predstavnika zainteresirane javnosti, katerega imenuje občinski svet občine.

Vaše predloge posredujte najkasneje do ponedeljka, 14.11.2016 do 15.00 ure. Pisne predloge pošljite na naslov Občina Šmartno pri Litiji. Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji oziroma jih osebno dostavite v tajništvo občine.

Do podajanja predlogov so upravičena društva, ki imajo v svojem statutu med svojimi dejavnostmi opredeljeno tudi turistično dejavnost. Svojo upravičenost do podaje kandidatov izkazujejo s kopijo statuta, ki jo predložijo k predlogu kandidata.

Hkrati vas opozarjamo, da je potrebno pri predlogu kandidatov priložiti soglasje kandidata.

Predsednica komisije
za mandatna vprašanja volitve in imenovanja:
Veronika Jesenšek

Prometna ureditev kostrevniške doline do Gradišča pri Primskovem

V prilogah je predstavljena prometna ureditev kostrevniške doline, od priključka z državno cesto pri Bajerniku do Gradišča pri Primskovem. Občina Šmartno pri Litiji sprejema predloge, pripombe in mnenja do 20.11.2016.

Pripombe oz. predloge pošljite na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji ali na: info@smartno-litija.si

Aleš Krže, Občina Šmartno pri Litiji

Javni razpis za zbiranje vlog za uporabo in koriščenje prostih terminov v Dvorani Pungrt, Šmartno pri Litiji v šolskem letu 2016/2017

Osnovni cilj javnega razpisa je vsem zainteresiranim skupinam omogočiti izvajanje LPŠ v šolskem letu 2016/2017. Javni razpis velja za proste termine v Dvorani Pungrt, Pungrt 11, Šmartno pri Litiji.

Kot prosti termini se upoštevajo termini po končanem pouku in interesnih dejavnostih na OŠ Šmartno in sicer:
– med tednom: od 15.00 do 23.00 ure
– ob vikendih: od 9.00 do 24.00 ure

Javna razgrnitev predloga kategorizacije občinskih cest

Spoštovani občani,

Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je na svoji 11. redni seji, 5. 7. 2016 sprejel sklep o javni razgrnitvi predloga kategorizacije občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji.

Občani si lahko predlog kategorizacije ogledate na povezavi: http://mapserver.locus.si/smartnoprilitiji/ceste
Levo od karte si lahko s pritiskom na + ali – približujete ali oddaljujete pogled.
V skrajnem levem kotu, si lahko pod zavihkom sloji z označitvijo kvadratka prikažete predlog odloka 2016 in arhiv iz leta 2012, ki lahko služi primerjavi oz. odgovoru na vprašanje, ali je cesta kategorizirana na novo, skrajšana, ukinjena ipd.
Z označitvijo kvadratka ZKP se vam na karti prikažejo parcele, ki služijo boljši orientaciji v prostoru.

Občani na omenjeni predlog lahko podate pripombe, predloge izrazite nestrinjanje.

Ker je eden od osnovnih pogojev uvrstitve predloga za kategorizacijo ceste last občine ali zaznamba dobrega, je na voljo obrazec, kjer lahko občani, kljub temu, da cesta poteka po privatnih zemljiščih, predlagajo uvrstitev te ceste v predlog za kategorizacijo ob izpolnitvi obrazca.

Deli cest, ki bodo občini brezplačno odstopljeni in v roku 1-2 let tudi dejansko preneseni na občino, bodo ob naslednji novelaciji odloka uvrščeni v sprejem za kategorizacijo.

Predloge in vprašanja glede predloga odloka sprejema občina Šmartno pri Litiji pisno po pošti ali preko elektronske pošte info@smartno-litija.si do 6.9.2016.

V primeru težav oz. za dodatne obrazložitve smo vam na voljo na tel: 01/8962-777 (Aleš Krže).