Aktualni javni razpisi in natečaji

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

A. Neprofitno stanovanje št. 2, ID 1847-1371-2, ZAVRSTNIK 76, garsonjera v izmeri 40,77 m2
Neprofitna najemnina: 153,87€

B. Neprofitno stanovanje št. 1, ID 1847-1372-1, ZAVRSTNIK 77, garsonjera v izmeri 40,37 m2
Neprofitna najemnina:153,49 €

C. Neprofitno stanovanje št. 3, ID 1847-1372-3, ZAVRSTNIK 79, enosobno stanovanje v izmeri 50,36 m2
Neprofitna najemnina: 185,44 €

D. Neprofitno stanovanje št. 4, ID 1847-1378-4, ZAVRSTNIK 80, enosobno stanovanje v izmeri 62,17 m2
Neprofitna najemnina: 228,93€

E. morebitna druga sproščena ali pridobljena neprofitna stanovanja v letu 2013 (vključena tudi pridobljena razpolagalna pravica Stanovanjskega sklada Republike Slovenije).

Po površinskem normativu so stanovanja navedena pod točko A., B. in C. primerna za 2-člansko gospodinjstvo.

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2013

Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji za področje športa je sofinanciranje naslednjih programov:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje društev,
– promocijske športne prireditve.

Razpis prostega delovnega mesta direktor/ica ]avnega zavoda Bogenšperk

Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, Šmartno pri Litiji, na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Url. RS št.7/04, 34/04, 44/04, 23/07) razpisuje prosto delovno mesto direktorja/ice ]avnega zavoda Bogenšperk.

Poleg splošnih določb, ki jih določa Zakon o delavnih razmerjih, mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje:
— da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne, humanistične ali ekonomske smeri
— da obvlada vsaj en svetovni jezik
— da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja kulturnih dejavnosti, od tega najmanj eno leto na vodilnih ali vodstvenih delih (opis naj vsebuje navedbo delodajalca oz. druge fizične ali pravne osebe za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravijanja dela, zahtevano stopnjo izobrazbe ter opis dela oziroma fotokopijo delovne knjižice)
— da ima organizacijske sposobnosti
— da pozna področje delovanja javnih zavodov in
— da predloži program dela.

K prijavi morajo kandidati/ke predložiti dokazila iz katerih izhaja, da izpolnjujejo razpisne pogoje.
Poleg tega pa še:
– kratek življenjepis
– potrdilo o državljanstvu,
– izjavo, da kandidat/ka ni bil/a kaznovan/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a an nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izjavo, da zoper kandidata/ke ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– program dela zavoda, ki naj vsebuje vizijo razvoja, dolgoročne in kratkoročne cilje ter glavne aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev.

Priporočljivo je, da kandidat/ka predloži dokazila o dodatnih znanjih.

Delovno razmerje bo s kandidatom/ko sklenjeno za mandatno obdobje petih let s polnim delovnim časom (predviden pričetek nastopa dela 9.2.2013).
Formalno nepopolne in nepravočasne prjave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 01 8987-867.

Kandidati naj pisne prijave s priloženimi dokazili pošljejo vključno do 07.12.2012. na naslov:
Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji
s pripisom ‘Razpis za direktorja JZ Bogenšperk -Ne odpiraj’.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po opravljenem izboru.

Svet javnega zavoda Bogenšperk

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

po pošti ali osebno na naslov: KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija

Oddaja v najem po tem razpisu zajema sproščena stanovanja v lasti občine Šmartno pri Litiji ter sproščena stanovanja v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, za katere je sklad občini dodelil razpolagalno pravico. Predmet razpisa so približno 4 neprofitna najemna stanovanja, primerna za dvočlansko gospodinjstvo in eno za tričlansko gospodinjstvo ter morebitna sproščena stanovanja v času veljavnosti prednostne liste.

Javni razpis za sofinanciranje turistične dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2012

Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Šmartno pri Litiji oziroma za občino Šmartno pri Litiji:
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– izdajanje promocijskega materiala,
– organiziranje in izvedba turističnih dogodkov lokalnega in širšega pomena.

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2012

(datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 10.7.2012 do 12. ure.

Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji. Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.