Aktualni javni razpisi in natečaji

Javni razpis za sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji v letu 2016

Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 20.6.2016 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 21.6.2016 do 12. ure.

Predmet razpisa je sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji v starosti od 6. do 15. let.

Društva morajo za prejeta proračunska sredstva napisati poročilo in izdati zahtevek

Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE

Razvojni center Srca Slovenije je 15. februarja 2016 objavil Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE. S kolektivno tržno znamko SRCE SLOVENIJE poudarja in izpostavlja prepoznavnost tipičnih pridelkov in prehranskih izdelkov in rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja iz območja destinacije SRCE SLOVENIJE.

Kolektivna tržna znamka SRCE SLOVENIJE bo v uporabi za označevanje kakovosti na območju destinacije SRCE SLOVENIJE za naslednje kategorije:

pridelki (npr.: sadje, zelenjava, poljščine, idr. rastline);

prehranski izdelki (npr.: iz mleka, mesa, sadja, zelenjave, žit, drugih rastlin ipd.);

rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja.
Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE

Za pridobitev kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE se lahko prijavijo registrirane pravne in fizične osebe, ki ponujajo pridelke in izdelke, za katere se podeljuje pravica do uporabe kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE. Rok za prijavo je 1. april 2016.

Na razpis lahko kandidirajo ponudniki iz 16 občin destinacije Srca Slovenije: Dol pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Trzin. Za vse ponudnike je pogoj za pristop k ocenjevanju plačilo ČLANARINE za vstop v Mrežo ponudnikov Srca Slovenije (50 EUR letno).

Projekt je posebej podprlo 7 občin: Kamnik, Litija, Lukovica, Šmartno pri Litiji, Mengeš, Ivančna Gorica in Šentrupert. Za podjetja in osebe iz navedenih občin je zato prvo ocenjevanje do treh (3) izdelkov BREZPLAČNO. Ponudniki iz občin Dol pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik, Komenda, Trbovlje, Trzin in Zagorje ob Savi plačajo ocenjevanje svojih izdelkov v skladu z veljavnim cenikom (cena za ocenitev 1-3 izdelkov je 30 EUR).

Razpisna dokumentacija je dostopna na naslovu www.razvoj.si/?lng=sl&t=projekti&id=2215, natisnjeno lahko dobite na Razvojnem centru Srca Slovenije na Kidričevi 1 v Litiji.

Več informacij in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev vsak delovni dan od 10. do 12. ure oz. po dogovoru: za rokodelske izdelke: Mija Bokal (mija.bokal@razvoj.si, 051 312 738), za prehranske izdelke: Vesna Erhart (vesna@jarina.si, 041 745 184).

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju tajnika Občine Šmartno pri Litiji

Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: ‘za javni natečaj – tajnik občine’ na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@smartno-litija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Za uradniško delovno mesto na položaju tajnika Občine Šmartno pri Litiji (šifra delovnega mesta B017801) je v Katalogu delovnih mest določeno, da se opravlja v nazivu podsekretar.

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2016

Sofinanciranje iz proračuna za leto 2016 je predvideno za naslednja področja kulturnih dejavnosti:

– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),

– plesna in folklorna dejavnost,

– gledališka in lutkovna dejavnost

– likovna, fotografska, filmska in druga ustvarjalna dejavnost,

– literarna dejavnost.

Društva morajo za prejeta proračunska sredstva napisati poročilo in izdati zahtevek

Javni razpis za zbiranje vlog za uporabo in koriščenje prostih terminov v Dvorani Pungrt, Šmartno pri Litiji v šolskem letu 2015/2016

Vsa športna društva in ostali zainteresirani uporabniki morajo svojo prijavo na predpisanem obrazcu oddati najkasneje do 15. avgusta 2015 na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji ali na info@smartno-litija.si s pripisom: ‘TERMINI V DVORANI PUNGRT’ .

Osnovni cilj javnega razpisa je vsem zainteresiranim skupinam omogočiti izvajanje LPŠ v šolskem letu 2015/2016. Javni razpis velja za proste termine v Dvorani Pungrt, Pungrt 11, Šmartno pri Litiji.

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2015

Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 31.7.2015 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 31.7.2015 do 10. ure.

Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji. Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.

Javni razpis za sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji v letu 2015

Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 30.6.2015 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 30.6.2015 do 12. ure.

Predmet razpisa je sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji v starosti od 6. do 15. let.

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2015

Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji za področje športa je sofinanciranje naslednjih programov:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje društev,
– promocijske športne prireditve.

Javni razpis za sofinanciranje zagotavljanja tehnične podpore za leto 2015

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih dogajanj, publikacij in spletišč ter stroškov delovanja društev.

Upravičenci do sofinanciranja so društva, združenja ter registrirani izvajalci.
Občina Šmartno pri Litiji sklene, na podlagi objavljenega javnega razpisa, z izbranim upravičencem pogodbo o pokrivanju do 100% upravičenih stroškov.