Aktualni javni razpisi in natečaji

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2017

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16), Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16) in 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v…

Evidentiranje kandidatov (Zveza kulturnih društev Šmartno in turistična društva v Občini Šmartno pri Litiji)

Na podlagi Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) ter 13. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk, vas pozivamo da podate predloge kandidatov zainteresirane javnosti za člane sveta zavoda. Zainteresira javnost ima v svetu zavoda enega predstavnika zainteresirane javnosti, katerega imenuje občinski svet občine.

Vaše predloge posredujte najkasneje do ponedeljka, 14.11.2016 do 15.00 ure. Pisne predloge pošljite na naslov Občina Šmartno pri Litiji. Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji oziroma jih osebno dostavite v tajništvo občine.

Do podajanja predlogov so upravičena društva, ki imajo v svojem statutu med svojimi dejavnostmi opredeljeno tudi turistično dejavnost. Svojo upravičenost do podaje kandidatov izkazujejo s kopijo statuta, ki jo predložijo k predlogu kandidata.

Hkrati vas opozarjamo, da je potrebno pri predlogu kandidatov priložiti soglasje kandidata.

Predsednica komisije
za mandatna vprašanja volitve in imenovanja:
Veronika Jesenšek

Prometna ureditev kostrevniške doline do Gradišča pri Primskovem

V prilogah je predstavljena prometna ureditev kostrevniške doline, od priključka z državno cesto pri Bajerniku do Gradišča pri Primskovem. Občina Šmartno pri Litiji sprejema predloge, pripombe in mnenja do 20.11.2016.

Pripombe oz. predloge pošljite na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji ali na: info@smartno-litija.si

Aleš Krže, Občina Šmartno pri Litiji

Javni razpis za zbiranje vlog za uporabo in koriščenje prostih terminov v Dvorani Pungrt, Šmartno pri Litiji v šolskem letu 2016/2017

Osnovni cilj javnega razpisa je vsem zainteresiranim skupinam omogočiti izvajanje LPŠ v šolskem letu 2016/2017. Javni razpis velja za proste termine v Dvorani Pungrt, Pungrt 11, Šmartno pri Litiji.

Kot prosti termini se upoštevajo termini po končanem pouku in interesnih dejavnostih na OŠ Šmartno in sicer:
– med tednom: od 15.00 do 23.00 ure
– ob vikendih: od 9.00 do 24.00 ure

Javna razgrnitev predloga kategorizacije občinskih cest

Spoštovani občani,

Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je na svoji 11. redni seji, 5. 7. 2016 sprejel sklep o javni razgrnitvi predloga kategorizacije občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji.

Občani si lahko predlog kategorizacije ogledate na povezavi: http://mapserver.locus.si/smartnoprilitiji/ceste
Levo od karte si lahko s pritiskom na + ali – približujete ali oddaljujete pogled.
V skrajnem levem kotu, si lahko pod zavihkom sloji z označitvijo kvadratka prikažete predlog odloka 2016 in arhiv iz leta 2012, ki lahko služi primerjavi oz. odgovoru na vprašanje, ali je cesta kategorizirana na novo, skrajšana, ukinjena ipd.
Z označitvijo kvadratka ZKP se vam na karti prikažejo parcele, ki služijo boljši orientaciji v prostoru.

Občani na omenjeni predlog lahko podate pripombe, predloge izrazite nestrinjanje.

Ker je eden od osnovnih pogojev uvrstitve predloga za kategorizacijo ceste last občine ali zaznamba dobrega, je na voljo obrazec, kjer lahko občani, kljub temu, da cesta poteka po privatnih zemljiščih, predlagajo uvrstitev te ceste v predlog za kategorizacijo ob izpolnitvi obrazca.

Deli cest, ki bodo občini brezplačno odstopljeni in v roku 1-2 let tudi dejansko preneseni na občino, bodo ob naslednji novelaciji odloka uvrščeni v sprejem za kategorizacijo.

Predloge in vprašanja glede predloga odloka sprejema občina Šmartno pri Litiji pisno po pošti ali preko elektronske pošte info@smartno-litija.si do 6.9.2016.

V primeru težav oz. za dodatne obrazložitve smo vam na voljo na tel: 01/8962-777 (Aleš Krže).

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2016

Prijavitelji morajo prijave oz. vloge oddati najkasneje do vključno 1.8.2016. Šteje se, da je vloga pravočasno oddana, če je najkasneje do 1.8.2016, do 12. ure, oddana na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji oziroma najkasneje do 1.8.2016 oddana na pošti (datum poštnega žiga na dan 1.8.2016).

Občina Šmartno pri Litiji razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2016, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 ter skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2016-2020 (Uradni list RS, št. 38/16).

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2016

Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji za področje športa je sofinanciranje naslednjih programov:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje društev,
– promocijske športne prireditve.

Društva morajo za prejeta proračunska sredstva napisati poročilo in izdati zahtevek

2. fotografski natečaj z naslovom ‘OKO JE ZAZNALO …’

Občina Šmartno pri Ltiji,

Javni zavod Bogenšperk in Knjižnica Litija

objavljajo

2. FOTOGRAFSKI NATEČAJ z naslovom
‘OKO JE ZAZNALO …’

Spoštovani fotografi, fotografinje in ljubitelji fotografije;

vljudno vas vabimo, da se ponovno udeležite
občinskega fotografskega natečaja.

Cilj natečaja je izbor umetniških in kakovostnih fotografij, namenjenih za promocijo Občine Šmartno pri Litiji. Izbrane fotografije bodo na ogled na priložnostni razstavi ob občinskem prazniku v mesecu novembru 2016 v prostorih Knjižnice Šmartno.

1. TEMA NATEČAJA

Ideja fotografskega natečaja je poskušati s svojimi fotoaparati ujeti v večnost in zapisati trenutke, motive, razglede in druge zanimivosti, značilnosti in lepote v občini. Fotografije morajo biti torej prepoznavne in tematsko vezane na Občino Šmartno pri Litiji.

Natečaj bo potekal do 17. oktobra 2016.

2. RAZPISNI POGOJI

Na fotografskem natečaju lahko sodelujejo amaterski in profesionalni fotografi avtorskih fotografij (v nadaljevanju avtorji), razen članov komisije tega natečaja.

Komisija bo upoštevala fotografije, ki so nastale vključno v letu 2016.

3. PRIJAVA NA NATEČAJ

Avtor lahko sodeluje z največ tremi (3) fotografijami v barvni ali črno beli tehniki.

Velikost digitalne oblike fotografije naj ustreza velikosti fotografije formata A3 in visoke resolucije.

Na poslane fotografije ni dovoljeno dodajati podpisa ali kakršnegakoli znaka (logotipa) avtorja, niti datuma posnetka fotografije.

Obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo s fotografijami ni dovoljena, razen manjših korekcij barv, nivojev, osvetlitev in kontrastov. Obdelava nikakor ne sme vplivati na vsebino fotografije.

Vsaka prijava na fotografski natečaj mora vsebovati polne podatke o avtorju.

Vsi podatki o avtorju in fotografiji naj bodo zapisani na Prijavnici na fotografski natečaj. Fotografij, ki ne bodo opremljene z zgoraj navedenimi podatki, komisija ne bo ocenjevala. K vsaki fotografiji je potrebno pripisati kraj, kjer je bila posneta, naslov in kratek opis fotografije.

Organizatorji razpisa se obvezujejo, da bodo pridobljene osebne podatke o sodelujočih uporabili in obdelovali zgolj za potrebe izvedbe razpisa.

Sodelujoči na fotografskem natečaju se s prijavo obveže, da je avtor fotografije oz. da ima zanje avtorske pravice in da fotografija še ni bila nikjer objavljena ter da ima dovoljenje objavljati posnetek morebitnih oseb na sliki.

S prijavo na natečaj vsak sodelujoči sprejema pravila in pogoje sodelovanja na fotografskem natečaju.

Fotografije pošljite skupaj s prijavnico v digitalni obliki v JPG, JPEG formatu na CD/DVD na naslov:

Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji s pripisom ‘Za fotografski natečaj’ ali po elektronski pošti na naslov: turizem@bogensperk.si.

4. IZBOR FOTOGRAFIJ

Med vsemi prispelimi fotografijami bo tričlanska strokovna komisija, ki jo določijo organizatorji natečaja, izbrala fotografije, ki bodo predstavljene na razstavi v Knjižnici Šmartno v mesecu novembru, v sklopu praznovanja občinskega praznika.

Komisija ne bo obravnavala prispelih del, ki ne bodo ustrezala razpisnim pogojem.

Komisija bo pri ocenjevanju prispelih del upoštevala ustvarjalno in kritično stališče, tehnično dovršenost, izpovednost in originalnost del ter estetska merila in skladnosti fotografskih motivov z razpisano temo.

Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne.

5. ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ

Rok za oddajo je petek, 21. oktober 2016.

6. NAGRADE PO IZBORU KOMISIJE

Komisija bo podelila nagrade za najboljše fotografije prvim trem najbolje ocenjenim fotografijam
1. nagrada – 130 EUR
2. nagrada – 80 EUR
3. nagrada – 40 EUR

Vrednost nagrade je predstavljena v neto znesku.

Davčne obveznosti
Organizator bo za nagrade, katerih vrednost presega 42 EUR, plačal akontacijo dohodnine. V ta namen je nagrajenec dolžan pred prejetjem nagrade izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero nagrajenec soglaša, da za prejeto nagrado organizator plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku šteje v davčno osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Razglasitev zmagovalnih fotografij in nagrajencev bo potekala v Krajevni knjižnici Šmartno ob občinskem prazniku v novembru 2016. Vsi udeleženci natečaja bodo prejeli vabilo na otvoritev razstave.

Fotografije ostanejo shranjene pri organizatorjih.

Nagrajenci bodo nagrade lahko prevzeli na uradni razglasitvi nagrajenih fotografij. Pri osebnem prevzemu lahko nagrajenec nagrado prevzame ob predložitvi osebne izkaznice in obvestila o nagradi. Prevzem nagrade je možen do konca meseca novembra 2016. Po poteku omenjenega datuma se nagrade ni podeli, nagrajenec pa izgubi pravico zahtevati nagrado.

Ostali udeleženci natečaja prejmejo priznanje.

7. DODATNE INFORMACIJE

Razpis natečaja in Prijavnica sta dostopni na spletni strani www.bogensperk.si, www.smartno-litija.si, www.knjiznica-litija.si.

Za dodatna vprašanja in informacije o natečaju smo dosegljivi:

Joži Vovk, jozi.vovk@bogensperk.si 041 784 924
Sonja Perme sonja.janezic@gmail.com 041 258 23

8. MLADI FOTOGRAFI

Še posebej vabimo, da se natečaja udeležijo osnovnošolci/dijaki (do 18. leta), saj je za fotografijo mladega avtorja predvidena posebna nagrada (družinski ogled gradu, knjižna nagrada,…)

V primeru mladoletnosti je potrebno ob prijavi priložiti soglasje staršev ali zakonitega skrbnika. Mladoletna oseba lahko nagrado prevzame le ob pisni privolitvi staršev ali skrbnika.

Tema, v kateri sodelujejo naj bo vezana na ‘Utrinke iz šolskega življenja ‘.

Vsi razpisni pogoji, roki in prijava na natečaj veljajo isti kot za odrasle FOTOGRAFE.

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2016

Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 24.6.2016 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 27.6.2016 do 12. ure.

Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji. Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.

Društva morajo za prejeta proračunska sredstva napisati poročilo in izdati zahtevek