NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe…

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmartno pri Litiji v letu 2024

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2024 (Uradni list RS, št. 130/23) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 167/21) objavlja javni razpis za sofinanciranje malih…

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2024

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 10/18) javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji…

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2024

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri…

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov oziroma projektov v občini Šmartno pri Litiji v letu 2024

Občina Šmartno pri Litiji podlagi 18. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18) in Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2024 (Uradni list RS, št. 130/23)  objavlja Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov oziroma projektov v občini Šmartno pri Litiji v letu 2024.…

Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2024

V skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22 in 149/22), ki se smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti in na podlagi Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2024 (Uradni  list RS, št. 130/23); Zakona o veterinarskih merilih…