Javni razpis za sofinanciranje turistične dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2014

(datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 17.10.2014 do 12. ure.

Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Šmartno pri Litiji oziroma za občino Šmartno pri Litiji:

– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,

– izdajanje promocijskega materiala,

– organiziranje in izvedba turističnih dogodkov lokalnega in širšega pomena.

Povabilo k oddaji ponudbe: Zamenjava mostne konstrukcije v Štangarskih Poljanah

Nova mostna konstrukcija bo nadomestila obstoječo zato bo postavljena na istem mestu. Sestavljena bo iz armiranobetonske voziščne plošče položene na armirano betonska opornika. Voziščna plošča bo prosto položena na mostna opornika, na stik med njima bo položena le hidroizolacija. Prekladna konstrukcija se izvede, in v celoti zabetonira na fiksnem opažu na jekleni konstrukciji zmontirani na licu mesta. Zasnovana je kot monolitna AB plošča debeline 30 c,. dolžine 6,88 m in širine 4,40 m, od tega bo 20 cm na vsaki strani namenjenega robnemu vencu za namestitev varnostne ograje. Razpetina med oporniki bo dolžine 5,28m. Širina plošče v osi ceste bo 4,40m, dolžina plošče v osi ceste pa bo znašala 8,39m. Podporno konstrukcijo tvorita plitvo temeljena AB opornika. Opornik bo visok 2,8m in širok 0,8m.

Asfaltiral se bo tudi del ceste v dolžini cca 70m in širine 3m.

Javni razpis za zbiranje vlog za uporabo in koriščenje prostih terminov v dvorani Pungrt, Šmartno pri Litiji v šolskem letu 2014/2015

Osnovni cilj javnega razpisa je vsem zainteresiranim skupinam omogočiti izvajanje LPŠ v šolskem letu 2014/2015. Javni razpis velja za proste termine v Dvorani Pungrt, Pungrt 11, Šmartno pri Litiji.
Kot prosti termini se upoštevajo termini po končanem pouku in interesnih dejavnostih na OŠ Šmartno in sicer:
– med tednom: od 14.00 do 23.00 ure
– ob vikendih: od 9.00 do 24.00 ure

Druga javna dražba za prodajo stanovanja v lasti Občine Šmartno pri Litiji

Javna dražba se bo vršila dne 21. 07. 2014, na sedežu občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji ob 10.00. uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 6. točke te objave.

Predmet javne dražbe je stanovanje št. 3 v drugem nizu v pritličju/mansardi večstanovanjske stavbe Zavrstnik 80, 1275 Šmartno pri Litiji, v skupni izmeri 40,1 m2 s pripadajočo teraso, parc. št. 624/15, k. o. 1847 – Šmartno (ID 1847 – 1378 – 3).

Javna dražba za prodajo stanovanja v lasti Občine Šmartno pri Litiji

Javna dražba se bo vršila dne 30. 06. 2014, na sedežu občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji ob 10.00. uri.

Predmet javne dražbe je stanovanje št. 3 v drugem nizu v pritličju/mansardi večstanovanjske stavbe Zavrstnik 80, 1275 Šmartno pri Litiji, v skupni izmeri 40,1 m2 s pripadajočo teraso, parc. št. 624/15, k. o. 1847 – Šmartno (ID 1847 – 1378 – 3).

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2014

(datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 9.7.2014 do 12. ure.

Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.