Javni razpis za sofinanciranje turistične dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2009

Občina Šmartno pri Litiji podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.108/04) in Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 (Ur.l. RS, št. 123/08) objavlja

Javni razpis
za sofinanciranje turistične dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji
v letu 2009

1. Naziv in sedež naročnika
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Šmartno pri Litiji oziroma za občino Šmartno pri Litiji:
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– izdajanje promocijskega materiala,
– organiziranje in izvedba turističnih dogodkov lokalnega in širšega pomena.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
• da so registrirane kot pravni subjekti,
• da imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske, materialne in prostorske pogoje za izpeljavo načrtovanih programov,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o društvih,
• da niso prejeli drugih proračunskih sredstev občine Šmartno pri Litiji za isti namen.

Pravne osebe s sedežem izven občine Šmartno pri Litiji morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da so turistično dejavnost za občino Šmartno pri Litiji opravljale že v preteklih letih.

4. Osnovna merila za izbor
– ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki,
– vključenost strokovnih delavcev in namen izvedbe programa,
– realnost izvedbe programa in finančna konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in oziroma udeležbo,
– reference – program se izvaja že dalj časa oziroma se program izvaja na območju občine že daljše časovno obdobje,
Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.

5. Okvirna višina sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša 3.000,00 EUR kot določa Odlok o proračunu občine Šmartno pri Litiji za leto 2009.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2009 za programe/projekte za katere so bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 10.7.2009 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 13.7.2009 do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako ‘NE ODPIRAJ – sofinanciranje turistične dejavnosti 2009’. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.

9. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 po odpiranju predlogov. Z izbranimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Šmartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, soba 5, tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

Štev.: 334-001/2009
Datum: 15.5.2009

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javna dražba je razpisana za dan, 19.05.2009 in bo potekala v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji s pričetkom ob 09.00 uri za dražbo nepremičnine pod točko 2.1. in ob 09.30 uri za dražbo nepremičnine pod točko 2.2..

Objavljeno v Uradnem listu RS št. 30 dne 17.04.2009.

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS št. 84/07 in 94/07), Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 (Uradni list RS št. 123/08) in Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2009

javno dražbo za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, tel. 01/8962 770, faks 01/8962 773, e-pošta: info@smartno-litija.si, matična številka: 1779737, ID št. za DDV: SI99744686.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. predmet prodaje je nepremičnina enosobno stanovanje št. 6, v neto tlorisni izmeri 25,36 m2 , Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji vpisan pri ZK podvložku 1158/7 k.o. Šmartno. Izklicna cena za nepremičnino znaša 28.000,00 €.
2.2 predmet prodaje je nepremičnina dvosobno stanovanje št. 3 v neto tlorisni izmeri 63,06 m2, Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji, vpisan pri ZK podvložku št. 1158/4 k.o. Šmartno. izklicna cena za nepremičnino znaša 65.000,00 €.

3. Najnižji znesek višanja kupnine
za obe nepremičnini navedeni v točki v točki 2 znaša 500,00 €.

4. Udeležba na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje interesent (domača pravna ali fizična oseba, državljani EU ali pravne osebe s sedežem v EU, drugi tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod pogojem, da pridobitev lastninske pravice na nepremičninah za takšne osebe omogoča zakonodaja RS), ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako, da najkasneje do 18.05.5009 po pošti oziroma najkasneje do 14.00 ure istega dne, osebno na sedež Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, pisno prijavi svojo udeležbo in predloži naslednja dokazila:
– potrdilo o plačani varščini (kopijo) in celotno številko računa (št. banke, in št. računa) za primer vračila varščine
– originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni (samo pravne osebe in s.p.),
– originalni izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma ustrezne evidence AJPES (s.p.) staro največ 30 dni
– kopijo osebne izkaznice, oziroma potnega lista (fizične os.)
– davčno št. (fiz.os.) oziroma ID št. za DDV (pravne os. in s.p.), EMŠO (fiz.os.) oziroma matično številko (pravne os. in s.p.), in telefonsko številko,
– originalno dokazilo, da ima interesent pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji državljani oziroma tuje pravne osebe)
– izjavo o sprejemanju pogojev te javne dražbe
Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom, predložiti:
– originalno potrdilo o vplačilu varščine (zgolj na vpogled)
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba, kot zakonit zastopnik pravne osebe),
– morebitni pooblaščenec pravne osebe in pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.

5. Višina varščine
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača na podračun Občine Šmartno pri Litiji odprt pri UJP Ljubljana, št.: 01394-0100000193 z navedbo ‘varščina za javno dražbo’ z navedbo zaporedne številke nepremičnine.
Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu brez obresti všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi brez obresti.

6. Pravila javne dražbe:
– Nepremičnina, ki je predmet te javne dražbe, se prodaja po načelu: ‘videno – kupljeno’. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine.
– Davščine na promet z nepremičninami, druge davke in druge dajatve, stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške v zvezi s prenosom lastništva, v izklicni ceni niso zajeti in jih nosi kupec.
– Javno dražbo bo izvajala Komisija za postopek pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (v nadaljevanju komisija).
– Komisija iz prejšnje alinee te točke lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina v roku 10 dni brez obresti, uspeli dražitelj pa nima pravice do odškodnine.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši komisija v roku treh dni od datuma javne dražbe.
– Če je dražitelj samo eden in sprejema izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost.
– Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine.
– Če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih.
– Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj po izklicni vrednosti nepremičnine. Ponudba veže do zaključka dražbe. Do tedaj dražitelj od nje ne more odstopiti ali jo kakor koli razveljaviti.

7. Sklenitev prodajne pogodbe:
Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Občine Šmartno pri Litiji.
Pogodba za prodajo nepremičnin, navedenih v točki 2. te dražbe, se z najuspešnejšim dražiteljem sklene najpozneje v 15 dneh po uspešno opravljeni javni dražbi.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenem roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani, zadrži Občina Šmartno pri Litiji njegovo varščino.
Rok za sklenitev prodajne pogodbe se ustrezno podaljša za čas, ki je zakonsko potreben, da se
o uveljavljanju predkupne pravice izjavi predkupni upravičenec.
Predkupnemu upravičencu bo ponujen odkup stanovanja pod enakimi pogoji in za enako kupnino, kot jo bo ponudil najboljši dražitelj. V primeru, da po izteku roka za uveljavljanje predkupne pravice, uspeli dražitelj pridobi možnost skleniti prodajno pogodbo, se mu varščina všteje v znesek kupnine, v nasprotnem primeru se mu brez obresti vrne v roku 10 dni od izteka roka za uveljavljanje predkupne pravice. Pogodba se v tem primeru sklene v roku 15 dni od izteka roka za uveljavljanje predkupne pravice oziroma od dne, ko predkupni upravičenci izjavijo, da predkupne pravice ne bodo uveljavljali.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenih rokih ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani, zadrži Občina Šmartno pri Litiji njegovo varščino.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno in sicer za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja. Varščino dražitelja, ki ne podpiše pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi, obdrži Občina Šmartno pri Litiji.

8. Način in rok plačila kupnine:
Kupec mora kupnino plačati v roku 8 dneh od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe na podračunu pri UJP Ljubljana, št.: 01394-0100000193. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2.

9. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe
Javna dražba je razpisana za dan, 19.05.2009 in bo potekala v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji s pričetkom ob 09.00 uri za dražbo nepremičnine pod točko 2.1. in ob 09.30 uri za dražbo nepremičnine pod točko 2.2..

Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah pod točko 2 lahko interesenti dobijo na tel.: 01/8962 770 (kontaktna oseba Nataša Dobravec), faks 01/8962 773, e – pošta: info@smartno-litija.si.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na uradni spletni strani Občine Šmartno pri Litiji www.smartno-litija.si.

Občina Šmartno pri Litiji

Javni razpis za sofinanciranje zagotavljanja tehnične podpore za leto 2009

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 20. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradni list RS, št. 89/07) Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008 (Uradni list RS, št. 123/08), objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE ZAGOTAVLJANJA TEHNIČNE PODPORE ZA LETO 2009

1. RAZPISANA SREDSTVA – ZNESEK JAVNEGA RAZPISA
V proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009, so v okviru proračunske postavke 11214209 ‘Finančne pomoči kmetijstvu’, zagotovljena sredstva v višini do 5000 EUR za sofinanciranje zagotavljanja tehnične podpore.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih dogajanj, publikacij in spletišč.
Upravičenci do sofinanciranja so društva, združenja ter registrirani izvajalci.
Občina Šmartno pri Litiji sklene, na podlagi objavljenega javnega razpisa, z izbranim upravičencem pogodbo o pokrivanju do 100 % upravičenih stroškov.

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi prijavitelj navede osnovne podatke – naziv in sedež, odgovorno osebo, telefon, davčno in matično številko, številko računa in ime banke.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
• dokazilo o registraciji društva, združenja ali izvajalca,
• letni finančno ovrednoten program,
• izjavo o točnosti navedenih podatkov,
• reference o izvajanju programa,
• izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, navede vir in višino sredstev.

4. OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Šmartno pri Litiji. Občina Šmartno pri Litiji lahko od posameznega vlagatelja zahteva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

5. ROK IN MESTO ODDAJE VLOGE NA JAVNI RAZPIS
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 15.5.2009.
Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
Vloge se oddajo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa se pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice z označbo ‘NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS TEHNIČNA PODPORA 2009’, na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

6. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Predpisane obrazce in dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Občini Šmartno pri Litiji (soba 5, Karmen Sadar), tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si

Občina Šmartno pri Litiji

Datum: 24.3.2009
Številka: 321-02/2009

Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2009

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 17. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradni list RS, št.89/07) in Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 (Uradni list RS, št. 123/08), objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA V LETU 2009

1. RAZPISANA SREDSTVA – ZNESEK JAVNEGA RAZPISA
V proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009, so v okviru postavke 11224209 ‘Podeželska združenja’, zagotovljena sredstva v višini do 4.500 EUR.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2009.
Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v občini Šmartno pri Litiji, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene v letu 2009.

3. POGOJ ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Na javni razpis se prijavijo društva in združenja s področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
• sedež na območju občine Šmartno pri Litiji
• sedež izven občine Šmartno pri Litiji, če je več kot tretjina registriranih članov društva z območja občine Šmartno pri Litiji
• sedež izven občine Šmartno pri Litiji, če je aktivnost društva usmerjena na območje občine Šmartno pri Litiji in je v interesu Občine Šmartno pri Litiji.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. V vlogi, ki mora biti opremljena z datumom, podpisana in žigosana, prijavitelj navede: naziv oziroma ime društva, sedež, funkcijo – ime in priimek odgovorne osebe, telefonsko številko in/ali številko mobitela, davčno številko, navesti – zavezanec za DDV (da/ne), številko transakcijskega računa in naziv banke.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
• Dokazilo o registraciji društva
• Seznam članov društva iz občine Šmartno pri Litiji
• Poročilo o delu v preteklem letu
• Letni finančno ovrednoten program dela
• Izjava o točnosti navedenih podatkov
• Izjava, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, navede vir in višino sredstev.

5. OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Šmartno pri Litiji. Občina Šmartno pri Litiji lahko od posameznega vlagatelja zahteva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

6. ROK IN MESTO ODDAJE VLOGE NA JAVNI RAZPIS
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 15.5.2009. Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
Vloge se oddajo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa se pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice z označbo ‘NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS DELOVANJE DRUŠTEV 2009’, na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

7. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Predpisane obrazce in dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Občini Šmartno pri Litiji (soba 5, Karmen Sadar), tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si

Občina Šmartno pri Litiji

Datum: 24.3.2009
Številka: 321-02/2009

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za naložbe v kmetijska gospodarstva v letu 2009

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 11. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradni list RS, št.89/07) in Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 (Uradni list RS, št. 123/08), objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA V LETU 2009

1. RAZPISANA SREDSTVA – ZNESEK JAVNEGA RAZPISA
Občina Šmartno pri Litiji razpisuje nepovratna finančna sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2009 v okvirni višini do 21.000 EUR iz proračunske postavke 11214209 ‘Finančne pomoči kmetijstvu’.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa so Naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer za:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc. Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev.
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oz. prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči.
– nakup in postavitev mrež proti toči.
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi.
Ukrep je namenjen za dosego naslednjih ciljev:
• zmanjšanje proizvodnih stroškov,
• izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
• izboljšanje kakovosti,
• ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

3. UPRAVIČENCI – POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine ali obdelovalne kmetijske površine v občini Šmartno pri Litiji in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni v tem javnem razpisu.

4. OMEJITVE ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Podpore se ne dodelijo za:
• davke, razne takse in režijske stroške,
• stroške zavarovanja,
• stroške za refinanciranje obresti,
• za že izvedena dela pred letom 2009,
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči na predpisanem obrazcu. V vlogi navede osnovne podatke: ime in priimek, KMG-MID, telefonsko številko, davčno številko, številko računa in ime banke.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
• zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR je potrebno predložiti poslovni načrt,
• ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo,
• v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov- ustrezno prostorsko dokumentacijo.

6. POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV
• vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
• investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
• vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
• vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
• kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
• na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
• nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin, pri tem se šteje raba kmetijskih zemljišč po GERK-ih.

7. FINANČNE DOLOČBE
• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
• najvišja stopnja pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov za območja z omejenimi dejavniki oziroma do 40% upravičenih stroškov investicije za ostala območja. V kolikor investicijo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči lahko poveča za 10%;
• najmanjši znesek dodeljen pomoči je 200 EUR, najvišji znesek pomoči pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

8. DODATNA MERILA ZA OCENJEVANJE
• ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
• ali je investicija finančno upravičena,
• ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
• ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije.

9. OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Šmartno pri Litiji. Občina Šmartno pri Litiji lahko od posameznega vlagatelja zahteva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
• dokazila o plačilu obveznosti,
• poročilo o opravljenem delu.

10. ROK IN MESTO ODDAJE VLOGE NA JAVNI RAZPIS
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 15.5.2009.
Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
Vloge se oddajo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa se pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice z označbo ‘NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA 2009’, na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

11. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Predpisane obrazce in dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Občini Šmartno pri Litiji (soba 5, Karmen Sadar), tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si

Občina Šmartno pri Litiji

Datum: 24.3.2009
Številka: 321-02/2009

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2009

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 (Ur.l. RS, št. 123/08), 5. člena Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v občini Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS, št. 117/2004, 44/2006) in Letnega programa športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 (Ur.l. RS, št. 18/08)

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2009

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji

2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji za področje športa je sofinanciranje naslednjih programov:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje društev,
– promocijske športne prireditve.

3. Vsi programi morajo biti izvedeni v letu 2009.

4. Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež oz. stalno bivališče v občini Šmartno pri Litiji, razen OŠ Litija – Enota s prilagojenim programom,
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izpeljavo načrtovanih programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa Zakon o društvih,
– da so registrirani kot pravni subjekti.

5. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti in oddati v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji (soba št. 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si.

6. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov na področju športa iz točke 2. javnega razpisa, je 22.950 EUR.

7. Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji do 10.4.2009.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako ‘Ne odpiraj – razpis Šport 2009’.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, priporočeno po pošti. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo predlogov,
– neustrezno naslovljene,
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

8. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Šmartno pri Litiji, odpiranje ponudb ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Z vlagatelji, katerim bodo odobrena sredstva za sofinanciranje programov na področju športa, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko izvajalci letnega programa športa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, soba 5 (Karmen Sadar), tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si.

Šifra: 621-00003/2009
Datum: 23.2.2009

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Javni razpis za sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji v letu 2009

1. Naziv in sedež naročnika
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji v starosti od 6. do 15. let.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
• da so registrirane kot pravni subjekti,
• da imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske, materialne in prostorske pogoje za izpeljavo načrtovanih programov,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o društvih,
• da niso prejeli drugih proračunskih sredstev občine Šmartno pri Litiji za isti namen.

Pravne osebe s sedežem izven občine Šmartno pri Litiji morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da so program letovanja za otroke iz občine Šmartno pri Litiji opravljale že v preteklih letih.

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2009

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji

2. Na razpis se lahko prijavijo posamezniki ali pravne osebe registrirane za izvajanje programov na področju kulture in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki:
– imajo sedež oz. stalno prebivališče v občini Šmartno pri Litiji
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih
– da vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrt aktivnosti za prihodnje leto.

3. Sofinanciranje iz proračuna za leto 2009 je predvideno za naslednja področja kulturnih dejavnosti:
– glasbena dejavnost,
– plesna in folklorna dejavnost,
– uprizoritvena dejavnost,
– mladinska kultura.

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2009

1. Naziv in sedež naročnika
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.