Namera o prodaji oziroma menjavi nepremičnin z neposredno pogodbo

Številka: 478-11/2014-20
Številka: 466-12/2014-27
Datum: 20.06.2016

Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10, 75/12 in 47/13) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavljata naslednjo

NAMERO O PRODAJI OZIROMA
MENJAVI NEPREMIČNIN Z NEPOSREDNO POGODBO

Podatki o nepremičninah, ki so predmet prodaje oziroma menjave:
a) nepremičnina s parc. št. 856/1 (ID 3312506) k.o. 2654 Gozd Reka v izmeri 90m2 in s parc. št. 854/1 (ID 2976509) k.o. 2654 Gozd Reka v izmeri 180m2. Zemljiško knjižni lastnik nepremičnin sta Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija do 92/125 in Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji do 33/125.

b) nepremičnina s parc. št. 847/6 (ID 6428371) v izmeri 62 m2, s parc. št. 863/3 (ID 499305) v izmeri 244 m2 obe k.o. 2654 Gozd Reka ter s parc. št. 876/21 (ID 6443176) v izmeri 397 m2 in s parc. št. 876/17 (ID 2659841) v izmeri 1.590 m2 obe k.o. 1779 Trebeljevo. Zemljiško knjižni lastnik nepremičnin je Groznik Ljudmila, Gozd Reka 26, 1275 Šmartno pri Litiji do 1/1.

Vse nepremičnine se nahajajo na območju Občine Šmartno pri Litiji.

Skladno s peto alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o stvarnem premoženju občine in samoupravnih lokalnih skupnosti ter 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji objavljata namero o sklenitvi neposredne prodajne oziroma menjalne pogodbe in sicer nepremičnine s parc. št. 856/1 (ID 3312506) in s parc. št. 854/1 (ID 2976509) k.o. obe 2654 Gozd Reka za nepremičnine s parc. št. 847/6 (ID 6428371), s parc. št. 863/3 (ID 499305) obe k.o. 2654 Gozd Reka ter s parc. št. 876/21 (ID 6443176) in s parc. št. 876/17 (ID 2659841) obe k.o. 1779 Trebeljevo.
Neposredna prodajna pogodba se bo sklenila med Občino Litija, Občino Šmartno pri Litiji in Groznik Ljudmilo.

Neposredna prodajna oziroma menjalna pogodba, bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletnih straneh občine.
Občine Litija: Občina Šmartno pri Litiji:
Franci Rokavec Rajko Meserko
župan župan

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2016

Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji za področje športa je sofinanciranje naslednjih programov:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje društev,
– promocijske športne prireditve.

Društva morajo za prejeta proračunska sredstva napisati poročilo in izdati zahtevek

2. fotografski natečaj z naslovom ‘OKO JE ZAZNALO …’

Občina Šmartno pri Ltiji,

Javni zavod Bogenšperk in Knjižnica Litija

objavljajo

2. FOTOGRAFSKI NATEČAJ z naslovom
‘OKO JE ZAZNALO …’

Spoštovani fotografi, fotografinje in ljubitelji fotografije;

vljudno vas vabimo, da se ponovno udeležite
občinskega fotografskega natečaja.

Cilj natečaja je izbor umetniških in kakovostnih fotografij, namenjenih za promocijo Občine Šmartno pri Litiji. Izbrane fotografije bodo na ogled na priložnostni razstavi ob občinskem prazniku v mesecu novembru 2016 v prostorih Knjižnice Šmartno.

1. TEMA NATEČAJA

Ideja fotografskega natečaja je poskušati s svojimi fotoaparati ujeti v večnost in zapisati trenutke, motive, razglede in druge zanimivosti, značilnosti in lepote v občini. Fotografije morajo biti torej prepoznavne in tematsko vezane na Občino Šmartno pri Litiji.

Natečaj bo potekal do 17. oktobra 2016.

2. RAZPISNI POGOJI

Na fotografskem natečaju lahko sodelujejo amaterski in profesionalni fotografi avtorskih fotografij (v nadaljevanju avtorji), razen članov komisije tega natečaja.

Komisija bo upoštevala fotografije, ki so nastale vključno v letu 2016.

3. PRIJAVA NA NATEČAJ

Avtor lahko sodeluje z največ tremi (3) fotografijami v barvni ali črno beli tehniki.

Velikost digitalne oblike fotografije naj ustreza velikosti fotografije formata A3 in visoke resolucije.

Na poslane fotografije ni dovoljeno dodajati podpisa ali kakršnegakoli znaka (logotipa) avtorja, niti datuma posnetka fotografije.

Obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo s fotografijami ni dovoljena, razen manjših korekcij barv, nivojev, osvetlitev in kontrastov. Obdelava nikakor ne sme vplivati na vsebino fotografije.

Vsaka prijava na fotografski natečaj mora vsebovati polne podatke o avtorju.

Vsi podatki o avtorju in fotografiji naj bodo zapisani na Prijavnici na fotografski natečaj. Fotografij, ki ne bodo opremljene z zgoraj navedenimi podatki, komisija ne bo ocenjevala. K vsaki fotografiji je potrebno pripisati kraj, kjer je bila posneta, naslov in kratek opis fotografije.

Organizatorji razpisa se obvezujejo, da bodo pridobljene osebne podatke o sodelujočih uporabili in obdelovali zgolj za potrebe izvedbe razpisa.

Sodelujoči na fotografskem natečaju se s prijavo obveže, da je avtor fotografije oz. da ima zanje avtorske pravice in da fotografija še ni bila nikjer objavljena ter da ima dovoljenje objavljati posnetek morebitnih oseb na sliki.

S prijavo na natečaj vsak sodelujoči sprejema pravila in pogoje sodelovanja na fotografskem natečaju.

Fotografije pošljite skupaj s prijavnico v digitalni obliki v JPG, JPEG formatu na CD/DVD na naslov:

Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji s pripisom ‘Za fotografski natečaj’ ali po elektronski pošti na naslov: turizem@bogensperk.si.

4. IZBOR FOTOGRAFIJ

Med vsemi prispelimi fotografijami bo tričlanska strokovna komisija, ki jo določijo organizatorji natečaja, izbrala fotografije, ki bodo predstavljene na razstavi v Knjižnici Šmartno v mesecu novembru, v sklopu praznovanja občinskega praznika.

Komisija ne bo obravnavala prispelih del, ki ne bodo ustrezala razpisnim pogojem.

Komisija bo pri ocenjevanju prispelih del upoštevala ustvarjalno in kritično stališče, tehnično dovršenost, izpovednost in originalnost del ter estetska merila in skladnosti fotografskih motivov z razpisano temo.

Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne.

5. ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ

Rok za oddajo je petek, 21. oktober 2016.

6. NAGRADE PO IZBORU KOMISIJE

Komisija bo podelila nagrade za najboljše fotografije prvim trem najbolje ocenjenim fotografijam
1. nagrada – 130 EUR
2. nagrada – 80 EUR
3. nagrada – 40 EUR

Vrednost nagrade je predstavljena v neto znesku.

Davčne obveznosti
Organizator bo za nagrade, katerih vrednost presega 42 EUR, plačal akontacijo dohodnine. V ta namen je nagrajenec dolžan pred prejetjem nagrade izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero nagrajenec soglaša, da za prejeto nagrado organizator plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku šteje v davčno osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Razglasitev zmagovalnih fotografij in nagrajencev bo potekala v Krajevni knjižnici Šmartno ob občinskem prazniku v novembru 2016. Vsi udeleženci natečaja bodo prejeli vabilo na otvoritev razstave.

Fotografije ostanejo shranjene pri organizatorjih.

Nagrajenci bodo nagrade lahko prevzeli na uradni razglasitvi nagrajenih fotografij. Pri osebnem prevzemu lahko nagrajenec nagrado prevzame ob predložitvi osebne izkaznice in obvestila o nagradi. Prevzem nagrade je možen do konca meseca novembra 2016. Po poteku omenjenega datuma se nagrade ni podeli, nagrajenec pa izgubi pravico zahtevati nagrado.

Ostali udeleženci natečaja prejmejo priznanje.

7. DODATNE INFORMACIJE

Razpis natečaja in Prijavnica sta dostopni na spletni strani www.bogensperk.si, www.smartno-litija.si, www.knjiznica-litija.si.

Za dodatna vprašanja in informacije o natečaju smo dosegljivi:

Joži Vovk, jozi.vovk@bogensperk.si 041 784 924
Sonja Perme sonja.janezic@gmail.com 041 258 23

8. MLADI FOTOGRAFI

Še posebej vabimo, da se natečaja udeležijo osnovnošolci/dijaki (do 18. leta), saj je za fotografijo mladega avtorja predvidena posebna nagrada (družinski ogled gradu, knjižna nagrada,…)

V primeru mladoletnosti je potrebno ob prijavi priložiti soglasje staršev ali zakonitega skrbnika. Mladoletna oseba lahko nagrado prevzame le ob pisni privolitvi staršev ali skrbnika.

Tema, v kateri sodelujejo naj bo vezana na ‘Utrinke iz šolskega življenja ‘.

Vsi razpisni pogoji, roki in prijava na natečaj veljajo isti kot za odrasle FOTOGRAFE.

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2016

Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 24.6.2016 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 27.6.2016 do 12. ure.

Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji. Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.

Društva morajo za prejeta proračunska sredstva napisati poročilo in izdati zahtevek

Javni razpis za sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji v letu 2016

Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 20.6.2016 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 21.6.2016 do 12. ure.

Predmet razpisa je sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji v starosti od 6. do 15. let.

Društva morajo za prejeta proračunska sredstva napisati poročilo in izdati zahtevek

Namera o ustanovitvi služnosti na parcelah št. 368/4 in 366/1, k.o. 1838 Litija

Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, in 47/13) ter 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavljata naslednjo NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI na nepremičninah s parcelno št. 368/4 in 366/1, k.o. 1838 Litija.