Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

po pošti ali osebno na naslov: KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija

Oddaja v najem po tem razpisu zajema sproščena stanovanja v lasti občine Šmartno pri Litiji ter sproščena stanovanja v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, za katere je sklad občini dodelil razpolagalno pravico. Predmet razpisa so približno 4 neprofitna najemna stanovanja, primerna za dvočlansko gospodinjstvo in eno za tričlansko gospodinjstvo ter morebitna sproščena stanovanja v času veljavnosti prednostne liste.

Javna dražba za prodajo poslovnega prostora v Šmartnem pri Litiji

Javna dražba bo ustna, na naslovu: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, dne 08. 10. 2012, in sicer ob 10. uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.

Predmet prodaje je poslovni prostor v Šmartnem pri Litiji, v skupni izmeri 53,23 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjskega objekta na Staretovem trgu 25, Šmartno pri Litiji, stoječega na parceli št. 33/1, k.o. Šmartno (ID 1847), št. stavbe 474, št. dela stavbe 15. E. Etažna lastnina za zgoraj naveden večstanovanjski objekt je urejena. Poslovni prostor je v katastru stavb, vpisan z ID 5549308.

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Šmartno pri Litiji

Javna dražba se bo vršila dne 20. 08. 2012, na sedežu občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 6. točke te objave.

Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine:

• Stanovanje št. 1 v stavbi ID 1371 na naslovu Zavrstnik 75. Stanovanje meri 69, 96 m2, ima teraso v izmeri 46,90 m2. Stanovanju pripada 6658/10000 delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/4 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/6 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

• Stanovanje št. 2 v stavbi ID 1371 na naslovu Zavrstnik 76. Stanovanje meri 36,44 m2. Stanovanju pripada 3342/10000 delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/4 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/7 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

• Stanovanje št. 1 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 77. Stanovanje meri 36,34 m2. Stanovanju pripada 3312/10000 delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/5 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/9 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

• Stanovanje št. 2 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 78. Stanovanje meri 32,22 m2. Stanovanju pripada 2918/10000 delež skupnega dela stavbe, parc. št. 624/5 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/8 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

• Stanovanje št. 3 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 79. Stanovanje meri 38,64 m2, ima teraso v izmeri 46,90 m2. Stanovanju pripada 3770/10000 delež skupnega dela stavbe, parc. št. 624/5 v skupni izmeri 91 m2, k. o. Šmartno (ID 1847).

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Šmartno pri Litiji

Javna dražba se bo vršila dne 30. 07. 2012, na sedežu občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji ob 10.00 uri.

Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine:

– Stanovanje št. 1 v stavbi ID 1371 na naslovu Zavrstnik 75. Stanovanje meri 69, 96 m2, ima teraso v izmeri 46,90 m2. Stanovanju pripada 6658/10000 delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/4 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/6 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

– Stanovanje št. 2 v stavbi ID 1371 na naslovu Zavrstnik 76. Stanovanje meri 36,44 m2. Stanovanju pripada 3342/10000 delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/4 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/7 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

– Stanovanje št. 1 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 77. Stanovanje meri 36,34 m2. Stanovanju pripada 3312/10000 delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/5 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/9 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

– Stanovanje št. 2 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 78. Stanovanje meri 32,22 m2. Stanovanju pripada 2918/10000 delež skupnega dela stavbe, parc. št. 624/5 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/8 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

– Stanovanje št. 3 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 79. Stanovanje meri 38,64 m2, ima teraso v izmeri 46,90 m2. Stanovanju pripada 3770/10000 delež skupnega dela stavbe, parc. št. 624/5 v skupni izmeri 91 m2, k. o. Šmartno (ID 1847).

Javni razpis za sofinanciranje turistične dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2012

Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Šmartno pri Litiji oziroma za občino Šmartno pri Litiji:
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– izdajanje promocijskega materiala,
– organiziranje in izvedba turističnih dogodkov lokalnega in širšega pomena.

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2012

(datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 10.7.2012 do 12. ure.

Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji. Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.