Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

A. Neprofitno stanovanje št. 2, ID 1847-1371-2, ZAVRSTNIK 76, garsonjera v izmeri 40,77 m2
Neprofitna najemnina: 153,87€

B. Neprofitno stanovanje št. 1, ID 1847-1372-1, ZAVRSTNIK 77, garsonjera v izmeri 40,37 m2
Neprofitna najemnina:153,49 €

C. Neprofitno stanovanje št. 3, ID 1847-1372-3, ZAVRSTNIK 79, enosobno stanovanje v izmeri 50,36 m2
Neprofitna najemnina: 185,44 €

D. Neprofitno stanovanje št. 4, ID 1847-1378-4, ZAVRSTNIK 80, enosobno stanovanje v izmeri 62,17 m2
Neprofitna najemnina: 228,93€

E. morebitna druga sproščena ali pridobljena neprofitna stanovanja v letu 2013 (vključena tudi pridobljena razpolagalna pravica Stanovanjskega sklada Republike Slovenije).

Po površinskem normativu so stanovanja navedena pod točko A., B. in C. primerna za 2-člansko gospodinjstvo.

Svetovanje na področju urejanja prostora v občini Šmartno pri Litiji

Predmet javnega naročila je svetovanje na področju urejanja prostora v občini Šmartno pri Litiji.

Obseg in vsebina javnega naročila je opravljanje nalog svetovanje na področju urejanja prostora in je vse opredeljeno v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsa zahtevana dela se morajo izvajati strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki).

Pogodbena dela morajo ponudniki oz. podizvajalci izvajati s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom ter imeti veljavno ustrezno dovoljenje oziroma licenco za izvajanje storitev, ki so predmet javnega naročila.

Javna dražba za prodajo nepremičnine

Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji,dne 15. 04. 2013, ob 10.00. uri.

Predmet prodaje: nepremičnina, parc. št. 838/0- pot v izmeri 1402 m2, k. o. Ježni Vrh (ID 1837680). Izklicna cena predmetne nepremičnine znaša 18.657,50 € brez 20 % DDV. Najnižji znesek višanja je 500 €.

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2013

Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji za področje športa je sofinanciranje naslednjih programov:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje društev,
– promocijske športne prireditve.

Izvajanje gradbenega nadzora pri izvajanju investicij, nadzora vzdrževanja cest in zimske službe v Občini Šmartno pri Litiji, za obdobje 2013-2014

Izvajanje gradbenega nadzora pri izvajanju investicij, nadzora vzdrževanja cest in zimske službe v Občini Šmartno pri Litiji, za obdobje 2013-2014

Nadzor se bo vršil nad izvajanjem tekočega vzdrževanja občinskih cest, izvajanjem zimske službe, ter nad izvajanjem investicij (gradnja občinskih cest in vodovodov, ostale gradnje).

Vrednost del izvajanja zimske službe znaša cca 200.000 EUR z DDV letno.
Vrednost del izvajanja tekočega vzdrževanja občinskih cest znaša cca 400.000 EUR z DDV letno.
Vrednost del izvajanja investicij znaša cca. 600.000 EUR z DDV letno.

Gradbeni nadzor se izvaja nad izvedbo gradbenih ter vseh vrst instalacijskih, strojnih in elektro del za vse nizke in visoke gradnje.

Več informacij v prilogi.

Svetovanje na področju urejanja prostora v občini Šmartno pri Litiji

Predmet javnega naročila je svetovanje na področju urejanja prostora v občini Šmartno pri Litiji.

Obseg in vsebina javnega naročila je opravljanje nalog svetovanje na področju urejanja prostora in je vse opredeljeno v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsa zahtevana dela se morajo izvajati strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki).

Pogodbena dela morajo ponudniki oz. podizvajalci izvajati s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom ter imeti veljavno ustrezno dovoljenje oziroma licenco za izvajanje storitev, ki so predmet javnega naročila.

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Šmartno pri Litiji

Javna dražba se bo vršila dne 04. 03. 2013, na sedežu občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji ob 10.00 uri.

Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine:

– Stanovanje št. 1 v stavbi ID 1371 na naslovu Zavrstnik 75. Stanovanje meri 69, 96 m2, ima teraso v izmeri 46,90 m2. Stanovanju pripada 6658/10000 delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/4 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/6 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

– Stanovanje št. 2 v stavbi ID 1371 na naslovu Zavrstnik 76. Stanovanje meri 36,44 m2. Stanovanju pripada 3342/10000 delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/4 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/7 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

– Stanovanje št. 1 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 77. Stanovanje meri 36,34 m2. Stanovanju pripada 3312/10000 delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/5 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/9 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

– Stanovanje št. 3 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 79. Stanovanje meri 38,64 m2, ima teraso v izmeri 46,90 m2. Stanovanju pripada 3770/10000 delež skupnega dela stavbe, parc. št. 624/5 v skupni izmeri 91 m2, k. o. Šmartno (ID 1847).

Razpis prostega delovnega mesta direktor/ica ]avnega zavoda Bogenšperk

Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, Šmartno pri Litiji, na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Url. RS št.7/04, 34/04, 44/04, 23/07) razpisuje prosto delovno mesto direktorja/ice ]avnega zavoda Bogenšperk.

Poleg splošnih določb, ki jih določa Zakon o delavnih razmerjih, mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje:
— da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne, humanistične ali ekonomske smeri
— da obvlada vsaj en svetovni jezik
— da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja kulturnih dejavnosti, od tega najmanj eno leto na vodilnih ali vodstvenih delih (opis naj vsebuje navedbo delodajalca oz. druge fizične ali pravne osebe za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravijanja dela, zahtevano stopnjo izobrazbe ter opis dela oziroma fotokopijo delovne knjižice)
— da ima organizacijske sposobnosti
— da pozna področje delovanja javnih zavodov in
— da predloži program dela.

K prijavi morajo kandidati/ke predložiti dokazila iz katerih izhaja, da izpolnjujejo razpisne pogoje.
Poleg tega pa še:
– kratek življenjepis
– potrdilo o državljanstvu,
– izjavo, da kandidat/ka ni bil/a kaznovan/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a an nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izjavo, da zoper kandidata/ke ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– program dela zavoda, ki naj vsebuje vizijo razvoja, dolgoročne in kratkoročne cilje ter glavne aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev.

Priporočljivo je, da kandidat/ka predloži dokazila o dodatnih znanjih.

Delovno razmerje bo s kandidatom/ko sklenjeno za mandatno obdobje petih let s polnim delovnim časom (predviden pričetek nastopa dela 9.2.2013).
Formalno nepopolne in nepravočasne prjave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 01 8987-867.

Kandidati naj pisne prijave s priloženimi dokazili pošljejo vključno do 07.12.2012. na naslov:
Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji
s pripisom ‘Razpis za direktorja JZ Bogenšperk -Ne odpiraj’.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po opravljenem izboru.

Svet javnega zavoda Bogenšperk