Investicije v pripravi/gradnji

Asfaltiranje dovozne ceste do stanovanjskih hiš Staretov trg 9 – Staretov trg 8
Tehnično poročilo
Risbe

Modernizacija dela kategorizirane javne poti JP 709161 Primskovo (od osnovne šole do župnišča)

Tehnično poročilo (2)
2150-23_GRADIŠČE-z izogibališčem detajl
2150-23_GRADIŠČE-z izogibališčem trasa

Kapelica – prestavitev

Gradnja komunalne infrastrukture za območje OPPN ŠM – 40 – severni del

Namen operacije je bil izboljšati komunalno infrastrukturo, ki bo omogočala razvoj podjetništva na območju.

Operacija se je financirala s pomočjo EU, Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si) in Republike Slovenije.

Izvajalec gradbenih del: Trgograd d.o.o.

Nadzor nad izvajanjem gradbenih del: Pino d.o.o.

Projektant: Jukum d.o.o.

Izdelovalec DIIP: GEIDA d.o.o.

Stroški izvedbe projekta: 389.032,60 EUR (z DDV)

  • Projektna dokumentacija: 9.333,00 EUR
  • Investicijska dokumentacija (DIIP): 3.477 EUR
  • Gradbena dela: 368.170,59 EUR
  • Nadzor nad izvedbo gradnje: 8.052 EUR

V sklopu investicije se je izvedla gradnja ceste, meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, telekomunikacijskega in elektro omrežja.

 

Dograditev in obnova vodovoda Račica – Velika Štanga

Dograditev in obnova vodovoda Račica – Velika Štanga obsega:

  • izgradnjo novega tlačnega voda (1,6 km) in oskrbovalnega cevovoda (1,1 km) v naseljih Račica in Velika Štanga, za katero je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, št. 351-105/2017-9, z dne 18.8.2017,
  • obnovo vodohrana v Veliki Štangi z vgradnjo regulacijske ter merilne opreme, vključitev v sistem daljinskega nadzora,
  • obnovo črpališča Račica ter
  • izgradnjo novega elektro priključka za potrebe vodohrana Velika Štanga.

Z ocenjeno vrednostjo projekta v višini cca. 296.500,00 EUR brez DDV se je Občina Šmartno pri Litiji marca 2022 prijavila na javni razpis, št. 35500-8/2022-2550, za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture za operacijo: Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev (Uradni list RS, št. 6/22, 58/22 in 135/22). S strani Ministrstva za naravne vire in prostor je občina januarja 2023 prejela odločbo o odobritvi sredstev za sofinanciranje projekta, v znesku 107.459,00 €.

Izvajalec investicije je KSP Litija d.o.o., celotna vrednost investicije po sklenjeni pogodbi iz maja 2022 in aneksa iz novembra 2022 znaša 306.552,68 € brez DDV. Dela bodo končana do 30. 10. 2023, predvidoma do konca decembra 2023 pa bo pridobljeno uporabno dovoljenje.

Pregled investicij 2018-2022

Sanacija Podružnične šole Primskovo

Izgradnja komunalne infrastrukture za OPPN ŠM_40

Obnova Kulturnega doma v Šmartnem

Pregled investicij 2014-2018

Vzdrževalna dela na podružničnih šolah

Vzdrževalna dela na podružničnih šolah-splet

Podružnična šola Kostrevnica

 

Podružnična šola Štangarske Poljane

    

Pregled investicij 2014-2018

Pregled investicij 2010-2014

Energetska sanacija OŠ Šmartno

Začetek del: 20.6.2014
Predviden zaključek del: 30.9.2014
Izvajalec: TIPO INVESTICIJSKE GRADNJE d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Več o investiciji

Izgradnja pločnika Šmartno - Jeze

Predmet investicije je izvedba pločnika ob državni cesti R2 416/1346 Litija–Šmartno, od km 1,677 do km 2,088, ki povezuje naselji Šmartno pri Litiji in Zagorica.

Več o investiciji

Obvoznica Šmartno pri Litiji

Načrtovana obvozna cesta naselja Šmartno pri Litiji v skupni dolžini 1.408 m se od regionalne ceste R2-416/1346 Litija–Šmartno pri Litiji v Lazih usmeri v smer sever–jug proti Šmarskemu polju, prečka Reko in se nato v centru Šmartnega križa z regionalno cesto R2-417/1190 Šmartno pri Litiji–Ljubež v Lazih. V nadaljevanju trasa ceste poteka skozi kompleks tovarne usnja (IUV) in dalje po zahodni strani Črnega potoka, nato pa se priključi na obstoječo regionalno cesto R2-416/1347 Šmartno pri Litiji–Radohova vas.

Več o investiciji

Pregled investicij 2006-2010

Ureditev vaškega jedra vključno z obnovo ceste pri Bajerniku ob Levstikovi poti

Višina skupnih stroškov operacije: 226.425,25 EUR,
višina javnih virov financiranja: 81.773,45 EUR sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), 98.068,00 EUR sredstva po 23. Členu Zakona o financiranju občin ( SVLR), ostalo Občina Šmartno pri Litiji

Več o investiciji

Projekti s podporo EU

Kratek opis operacije:
Gradnja cevovoda s prečrpavališčem PR575 in rezervoarjem na trasi med naselji Liberga, Preska nad Kostrevnico, Tisje in ježni vrh, ki predstavlja nadaljevanje že izgrajenega vodovodnega omrežja Velika Kostrevnica-Liberga.

Višina skupnih stroškov operacije:
689.909,58 EUR, višino javnih virov financiranja: 140.000 EUR sredstva SVLR (EU), ostalo Občina Šmartno pri Litiji

Več o investiciji