Plačilo upravne takse
Plačilo upravne takse je možno tudi na račun:
Upravne takse
Št. SI 56 0139 4594 0309 180
Referenca: SI 11 76937-7111002

 

Izpolnjeno vlogo oddate:

  • osebno pri javnemu uslužbencu, ki bo vlogo obdelal oziroma v tajništvu občine
  • pošljete na elektronski naslov info@smartno-litija.si ali
  • pošljete na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji

Vlogo pošljete na izbran naslov SAMO ENKRAT (klasična pošta, elektronska pošta ali osebno na občini).

 

   
   
   
Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev – priloga 8A Na vlogi je potrebno označiti, ali se vloga podaja za področje skladnosti s prostorskimi akti ali za področje posega v varovalni pas prometne infrastrukture. V kolikor se vloga podaja za obe področji, je potrebno dokumentacijo za pridobitev mnenj priložiti v dveh izvodih.
Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte – priloga 6 Vlogi je potrebno priložiti dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Zahteva za izdajo mnenja – priloga 9A  
Pobuda-za-izvedbo-lokacijske-preveritve  
Vloga za lokacijsko informacijo  
Vloga za podajo izjave o predkupni pravici  
Vloga za spremembo osnovne namenske rabe zemljišča  
Vloga za plačilo komunalnega prispevka  
Pritozba-zoper-odmero-NUSZ-za-leto-2024  
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
Vloga za napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč  
Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti  
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste  
Vloga za izdajo soglasja k cestnemu priključku na občinsko cesto  
Vloga za izdajo soglasja k uporabi lokalnih cest in javnih poti v občini  
Vloga za soglasje k posegu v varovalnem pasu občinske ceste  
Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti  
   
   
Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah v lasti – upravljanju občine  
Vloga za najem zemljišč v lasti občine  
Prireditve in obratovalni čas  
Obvestilo o javni prireditvi  
Vloga za podaljšano javno prireditev  
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenjevanja okolja s hrupom  
Vloga za potrditev obratovalnega časa gostinskega obrata

obratovalni čas – prijava

 
Vloga za podaljšanje obratovalnega časa gostilne-prireditve  
Vloga priglasitev začasnega zaprtja gostinskega obrata kmetije  
Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno zunaj prodajalne – premične stojnice  
Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno zunaj prodajalne – potujoče prodajalne (prirejeno vozilo)  
Splošno  
Vloga za izdajo soglasja k namestitvi transparenta reklamnega panoja  
Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojence  
VLOGA-ZA-SUBVENCIJO-SERVISA-CELODNEVNE-POVEZAVE-PREKO-OSEBNEGA-TELEFONSKEGA-ALARMA (2)  

Vloga za uveljavljanje subvencioniranega varstva otrok