Plačilo upravne takse
Plačilo upravne takse je možno tudi na račun:
Občinske upravne takse
Št. SI 56 0139 4594 0309 180
Referenca: SI 11 76937-7111002

Plačilo upravne takse
za spremembo namenske rabe zemljišča,
se plačuje na druge račune – poglej pri vlogi

Izpolnjeno vlogo oddate:

  • osebno pri javnemu uslužbencu, ki bo vlogo obdelal oziroma v tajništvu občine
  • pošljete na elektronski naslov info@smartno-litija.si ali
  • pošljete na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji

Vlogo pošljete na izbran naslov SAMO ENKRAT (klasična pošta, elektronska pošta ali osebno na občini).

Vloga Pojasnilo/taksa
Okolje in prostor
Zahteva za izdajo mnenja – priloga 9 Na vlogi je potrebno označiti, ali se vloga podaja za področje skladnosti s prostorskimi akti ali za področje posega v varovalni pas prometne infrastrukture. V kolikor se vloga podaja za obe področji, je potrebno dokumentacijo za pridobitev mnenj priložiti v dveh izvodih.
Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev – priloga 8 Na vlogi je potrebno označiti, ali se vloga podaja za področje skladnosti s prostorskimi akti ali za področje posega v varovalni pas prometne infrastrukture. V kolikor se vloga podaja za obe področji, je potrebno dokumentacijo za pridobitev mnenj priložiti v dveh izvodih.
Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte – priloga 6 Vlogi je potrebno priložiti dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Vloga za potrdilo o namenski rabi zemljišča
Vloga za lokacijsko informacijo
Vloga za podajo izjave o predkupni pravici
Vloga za spremembo osnovne namenske rabe zemljišča Plačilo upravne takse je možno tudi na račun za fizične osebe:
Občinske upravne takse št. SI 56 0139 4594 0326 834,
referenca SI 11 76937-7047070
Plačilo upravne takse je možno tudi na račun za pravne osebe:
Občinske upravne takse št. SI 56 0139 4594 0324 797,
referenca SI 11 76937-7047061
Vloga za plačilo komunalnega prispevka
Pritožba zoper odmero NUSZ za leto 2021
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 2019
Vloga za napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste
Vloga za izdajo soglasja k cestnemu priključku na občinsko cesto
Vloga za izdajo soglasja k uporabi lokalnih cest in javnih poti v občini
Vloga za soglasje k posegu v varovalnem pasu občinske ceste
Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti
Vloga za izdajo soglasje za priključitev na javni sistem oskrbe s pitno vodo
Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo
Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah v lasti – upravljanju občine
Vloga za najem zemljišč v lasti občine
Prireditve in obratovalni čas
Obvestilo o javni prireditvi
Vloga za podaljšano javno prireditev
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenjevanja okolja s hrupom

Vloga za potrditev obratovalnega časa gostinskega obrata

obratovalni čas – prijava

Vloga za podaljšanje obratovalnega časa gostilne-prireditve
Vloga priglasitev začasnega zaprtja gostinskega obrata kmetije
Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno zunaj prodajalne – premične stojnice
Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno zunaj prodajalne – potujoče prodajalne (prirejeno vozilo)
Splošno
Vloga za izdajo soglasja k namestitvi transparenta reklamnega panoja
Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojence

Datoteke