Uradne ure

Ponedeljek: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
Sreda: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
Petek: 08.00 – 13.00

mag. Karmen Sadar

Direktorica občinske uprave

T: 01 896 27 72
E: karmen.sadar@smartno-litija.si
Področje: vodenje občine, predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje, šolski prevozi, zdravstvo, socialne zadeve, šport, kultura, mladinski programi, kmetijstvo, gospodarstvo, turizem, evropski projekti

Nataša Dobravec

Referent I

T: 01 896 27 70
E: natasa.dobravec@smartno-litija.si
Področje: obratovalni časi, javne prireditve,  sprejemna pisarna

Maša Gril

Višja svetovalka III

T: 0590 97 482
E: masa.gril@smartno-litija.si
Področje: Splošne pravne zadeve

Saša Pucelj Kukovica

Višja svetovalka II

T: 01 8962 802
E: sasa.pucelj-kukovica@smartno-litija.si
Področje: Premoženjsko pravne zadeve

Aleš Krže

Višji svetovalec I

T: 01 896 27 77
E: ales.krze@smartno-litija.si
Področje: cestna infrastruktura,  javna razsvetljava, investicije, lokalni energetski koncept, širokopasovna omrežja

mag. Tanja Kepa Ferlan

Višja svetovalka I

T: 01 896 28 01
E: tanja.kepa-ferlan@smartno-litija.si
Področje: stanovanjske zadeve, oskrba s pitno vodo, civilna zaščita, pokopališka dejavnost, odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Darja Rozina

Višja svetovalka II

T: 01 8962 774
E: darja.rozina@smartno-litija.si

Področje: okolje in prostor, prostorski plani, lokacijske informacije, predkupne pravice, nadomestilo za plačilo stavbnega zemljišča.

Tatjana Martinčič Poglajen

Višji referent I

T: 01 896 27 76
E: tatjana.martincic-poglajen@smartno-litija.si
Področje: osnovna sredstva, inventura, premoženjska bilanca, zaključni račun

Irena Kremžar

Finančnik V

T: 01 896 27 75
E: irena.kremzar@smartno-litija.si
Področje: obračun plač, izdani računi, izplačila drugih stroškov dela in drugih odhodkov, DDV, blagajna

mag. Matej Adamič

Višji svetovalec I

T: 01 896 27 73
E: matej.adamic@smartno-litija.si
Področje: proračun, zaključni račun, prejeti računi, izdaja naročilnic, krediti

Vzdrževanje

Franci Kernc – Vzdrževalec IV-II

Krešo Novak – Komunalni delavec II

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOL PRI LJUBLJANI, LITIJA, ŠENTRUPERT, ŠMARTNO PRI LITIJI IN TREBNJE

Skupna občinska uprava občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trebnje (v nadaljevanju skupna uprava) je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trebnje (Uradni list RS, št. 124/23) za skupno opravljanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, urejanja prostora ter civilne zaščite in reševanje.

Področji medobčinskega inšpektorata in redarstva delujeta od ustanovitve organa, področje civilne zaščite in reševanja je pričel delovati  1. 12. 2020, področje urejanja prostora pa bo pričel z delovanjem po predhodnem soglasju vseh županov občin ustanoviteljic.

Sedež skupne uprave je na Občini Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.

Izpostava skupne uprave je v Občini Trebnje, na lokaciji Goliev trg 9, 8210 Trebnje.

Vodja skupne uprave: Helena Kozlevčar, vodja organa – inšpektorica
T: 01 8963 469
E: inspektorat.litija@litija.si

Uradne ure na sedežu organa so na lokaciji Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:

 • ponedeljek: od 8.00 do 10.00
 • sreda: od 8.00 do 10.00
 • Vsaka druga sreda na sedežni občini od 15.00 do 17.00 ali po predhodnem dogovoru kadarkoli.

Uradne ure na izpostavi skupne uprave Trebnje so na lokaciji Goliev trg 9, 8210 Trebnje:

 • Ponedeljek: od 8.00 do 10.00
 • Sreda: od 8.00 do 10 in od 15.00 do 17.00

Uradne ure na Občini Dol pri Ljubljani so na lokaciji Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani:

 • vsako prvo sredo v mesecu od 15.00 do 16.30

Uradne ure na Občini Šentrupert so na lokaciji Šentrupert 5, 8232 Šentrupert

 • vsako prvo sredo v mesecu od 14.00 do 16.00

Po telefonu in elektronski pošti so uradne ure v času poslovnega časa.

Delovna področja

Medobčinski inšpektorat

HELENA KOZLEVČAR, vodja organa – inšpektorica

PETER JUDEŽ, inšpektor svetnik

JUDITA HVALA, inšpektorica

Medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo izvajajo inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Medobčinski inšpektorji vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z državnimi in občinskimi predpisi posamezne občine ustanoviteljice.

Medobčinski inšpektorat nadzoruje izvajanje predpisov občin ustanoviteljic in izvajanje državnih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za nadzor. Naloge medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva se izvajajo na področju občinskih cest, kanalizacije, plakatiranja, vključevanja v redni odvoz in ravnanja s komunalnimi odpadki, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, urejanja pokopališč, pokopališke in pogrebne dejavnosti, nad gradnjami, za katere po gradbeni zakonodaji ni predpisano gradbeno dovoljenje ter na podlagi drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.

Medobčinsko redarstvo

NATAŠA DESDEMIR, višja redarka

TOMISLAV JUKIČ, redar

DENIS KOVAČ, redar

Občinski redarji opravljajo nadzor nad spoštovanjem določb Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Zakona o cestah(ZCes-2), Zakona o javnem redu in miru (ZJRM-1), Zakonu o zaščiti živali (ZZZiv) ter odlokov občin ustanoviteljic in skrbijo za javno varnost in javni red na območju občin.

Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17; ZORed) je organizacijski predpis, s katerim je urejena pristojnost občine glede ustanovitve in organizacije ter določitve delovnega področja in nalog občinskega redarstva. Delovno področje in naloge občinskega redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis.

Po ZORed so občinski redarji pooblaščene uradne osebe, ki skrbijo za javno varnost in javni red na območju občine in je pristojno:

 •  nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 • skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščine,
 • vzdrževati javni red in mir.

Pri opravljanju nalog in pooblastil občinski redarji lahko sodelujejo s policisti.

Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila:

 • opozorilo
 • ustna odredba
 • ugotavljanje identitete
 • varnostni pregled osebe
 • zaseg predmetov
 • zadržanje osebe
 • uporaba telesne sile, sredstev za vklepanje in vezanje ter plinskega razpršilca(prisilna sredstva).

Predpisi, ki jih nadzira Medobčinski inšpektorat in medobčinsko redarstvo, so objavljeni na povezavi.

Prijava/pobuda nepravilnosti Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu je objavljena na povezavi.

 

Področje civilne zaščite in reševanja
DOMEN ROZMAN, višji svetovalec
T: 01 8963 423
E: domen.rozman@litija.si 

Konkretne naloge s področja zaščite in reševanja na ravni občine določajo zakoni in podzakonski akti s tega področja. Glavne naloge lahko strnemo v naslednje sklope:

 • urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu z zakonodajo
 • zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom,
 • načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
 • izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
 • organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite,
 • organiziranje zaščite, reševanja in pomoči na območju občin,
 • določanje in organiziranje enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občinah,
 • določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena,
 • usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo,
 • določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občinah,
 • mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonodajo,
 • druge naloge s področja civilne zaščite v skladu z veljavnimi predpisi.

 

Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu odatkov glede obdelave osebnih podatkov