Uradne ure

Ponedeljek: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
Sreda: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
Petek: 08.00 – 13.00

Rajko Grimšič

Direktor občinske uprave

T: 01 8962 800
E: rajko.grimsic@smartno-litija.si
Področje: vodenje občinske uprave

Splošne zadeve

Nataša Dobravec

Referent I

T: 01 896 27 70
E: natasa.dobravec@smartno-litija.si
Področje: obratovalni časi, javne prireditve,  sprejemna pisarna

Maša Gril

Svetovalka III

T:  01 896 28 02
E: masa.gril@smartno-litija.si
Področje: premoženjsko pravne zadeve, služnostne pravice, varstvo osebnih podatkov, kadrovske zadeve

Trenutno je Maša na porodniškem dopustu. Predviden datum vrnitve: 9. 1. 2022.

Okolje in prostor

Andreja Leskovšek

Višji svetovalec I

T: 01 896 27 74
E: andreja.leskovsek@smartno-litija.si
Področje: lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi zemljišča, prostorski plani, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, predkupne pravice, komunalni odpadki, komunalni prispevek

Aleš Krže

Višji svetovalec II

T: 01 896 27 77
E: ales.krze@smartno-litija.si
Področje: cestna infrastruktura,  javna razsvetljava, investicije, lokalni energetski koncept, širokopasovna omrežja

mag. Tanja Kepa Ferlan

Višji svetovalec I

T: 01 896 28 01
E: tanja.kepa-ferlan@smartno-litija.si
Področje: stanovanjske zadeve, oskrba s pitno vodo, civilna zaščita, pokopališka dejavnost, odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Družbene dejavnosti

mag. Karmen Sadar

Višja svetovalka I

T: 01 896 27 72
E: karmen.sadar@smartno-litija.si
Področje: predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje, šolski prevozi, zdravstvo, socialne zadeve, šport, kultura, mladinski programi, kmetijstvo, gospodarstvo, turizem, evropski projekti

Finance

Tatjana Martinčič Poglajen

Višji referent I

T: 01 896 27 76
E: tatjana.martincic-poglajen@smartno-litija.si
Področje: osnovna sredstva, inventura, premoženjska bilanca, zaključni račun

Irena Kremžar

Finančnik V

T: 01 896 27 75
E: irena.kremzar@smartno-litija.si
Področje: obračun plač, izdani računi, izplačila drugih stroškov dela in drugih odhodkov, DDV, blagajna

mag. Matej Adamič

Višji svetovalec II

T: 01 896 27 73
E: matej.adamic@smartno-litija.si
Področje: proračun, zaključni račun, prejeti računi, izdaja naročilnic, krediti

Vzdrževanje

Franci Kernc – Vzdrževalec IV-II

Krešo Novak – Komunalni delavec II

Skupna občinska uprava

Medobčinski inšpektorat občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji
Jerebova 14, 1270 Litija

Vodja inšpektorata in inšpektorica: Helena Kozlevčar
T: 01 896 34 69
GSM: 051 443 415
E: inspektorat.litija@litija.si

Redar
GSM
E:

Področje civilne zaščite in reševanja: Tanja Rozina, svetovalka
T: 01 8963 424
M: 051 443 417
E: tanja.rozina@litija.si

 

Uradne ure: sreda od 8.00 do 10.00