1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

4. Stroškovnik in cenik

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

6. Dokumenti

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Občina Šmartno pri Litiji

Grb občine Šmartno pri Litiji

 
Naslov: Tomazinova 2
Pošta: 1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01 8962-770
Fax: 3865 909 7480
E-pošta: info@smartno-litija.si
Župan: Rajko Meserko
Odgovorna uradna oseba: Rajko Meserko, župan
Datum prve objave kataloga: 4.5.2009
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: povezava
Druge oblike kataloga:
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
Iskalnik po vsebini kataloga informacij javnega značaja: povezava

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Organigram in podatki o organizaciji občine
Delovno področje občine: katalog pristojnosti občin
Organi občine: župan, občinski svet, nadzorni odbor, občinska uprava
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Urad župana, Oddelek za splošne zadeve, družbene dejavnosti in finance, Oddelek za infrastrukturo in prostor, Organ skupne občinske uprave
Organigram: Organigram-občinske-uprave-2019

 

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: mag. Karmen Sadar
Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel: 01 8962-772

E-pošta: karmen.sadar@smartno-litija.si

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti
Državni register: povezava
Predpisi lokalne skupnosti: katalog lokalnih predpisov občine
Predpisi lokalne skupnosti po letih: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Predpisi EU: povezava

 

2.d Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov lokalne skupnosti: katalog predlogov predpisov občine
Predlogi predpisov lokalne skupnosti po letih:  

 

2.e Seje občinskega sveta
Seje občinskega sveta: gradiva in zapisniki sej
Seje občinskega sveta po letih: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: katalog strateških in programskih dokumentov
Seznam predlaganih strateških in programskih dokumentov po letih:

 

2.g Seznam vrst upravnih postopkov
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava: povezava

 

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila
Javno naročanje po ZJN2: Portal javnih naročil
Drugi javni razpisi/naročila: povezava
Razpisi delovnih mest: povezava
Druge objave: povezava

 

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja
1.  
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
2.  
Ime evidence: Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari
Normativna podlaga: 322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
3.  
Ime evidence: Register stanovanj v lasti občine
Normativna podlaga: 154. člen Stanovanjskega zakona /SZ-1/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
4.  
Ime evidence: Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore
Normativna podlaga: 13. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
5.  
Ime evidence: Evidenca o izdanih odločbah o prekrških
Normativna podlaga: 203. člen Zakona o prekrških /ZP-1/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu Medobčinskega inšpektorata (Občina Litija) v času uradnih ur
 
6.  
Ime evidence: Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine
Normativna podlaga: 71. člen Zakona o javnih financah /ZJF/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
7.  
Ime evidence: Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
Normativna podlaga: 5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
8.  
Ime evidence: Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina
Normativna podlaga: 35. člen Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin /ZSDPO/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
9.  
Ime evidence: Evidenca o občinskih cestah in objektih na njih, ki so v lasti občine
Normativna podlaga: 3. člen Zakona o javnih cestah /ZJC/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
10.  
Ime evidence: Evidenca socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev
Normativna podlaga: 45. člen Zakona o vrtcih /ZVrt/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
11.  
Ime evidence: Evidenca najemnikov grobov
Kataster grobov
Normativna podlaga: 23. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
12.  
Ime evidence: Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Normativna podlaga: 56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

 

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
1.  
Ime informatizirane zbirke: Prostorski informacijski sistem občine
Kratek opis namena zbirke:  
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:  
Dostop do zbirke: Povezava

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: – vsak delavnik v času uradnih ur
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: – osebni dostop na sedežu občine
– dostop po elektronski poti
Dostop na podlagi zahteve: Neformalna zahteva:
– ustna zahteva
– preko telefona
– po elektronski poti
Formalna zahteva: – zahteva podana ustno na zapisnik
– pisna zahteva po pošti
– vložitev zahteve po elektronski pošti
Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Šmartno pri Litiji: info@smartno-litija.si
Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.
Delni dostop:

4. STROŠKOVNIK IN CENIK
Cena za posredovanje informacij javnega značaja: Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.
 
Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:  

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
– Zahteve za tolmačenje in ogled prostorskih aktov občine
– Zahteve za posredovanje podatkov o stroških, ki jih občina namenja za zapuščene živali
– Vprašanja v zvezi z javnimi naročili

6. DOKUMENTI