1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

4. Stroškovnik in cenik

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

6. Dokumenti

7. Oddana evidenčna naročila (povezava odpre stran s seznamom oddanih evidenčnih naročil)

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Občina Šmartno pri Litiji

Grb občine Šmartno pri Litiji

   
Naslov: Tomazinova 2
Pošta: 1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01 8962-770
Fax: 3865 909 7480
E-pošta: info@smartno-litija.si
Župan: Blaž Izlakar
Odgovorna uradna oseba: Blaž izlakar, župan
Datum prve objave kataloga: 4.5.2009
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: povezava
Druge oblike kataloga:
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
Iskalnik po vsebini kataloga informacij javnega značaja: povezava

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Organigram in podatki o organizaciji občine
Delovno področje občine: katalog pristojnosti občin
Organi občine: župan, občinski svet, nadzorni odbor, občinska uprava
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Urad župana, Oddelek za splošne zadeve, družbene dejavnosti in finance, Oddelek za infrastrukturo in prostor, Organ skupne občinske uprave
Organigram: Organigram-občinske-uprave-2019
   
 
 

 

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: mag. Karmen Sadar
Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel: 01 8962-772

E-pošta: karmen.sadar@smartno-litija.si

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti
Državni register: povezava
Predpisi lokalne skupnosti: katalog lokalnih predpisov občine
Predpisi lokalne skupnosti po letih: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Predpisi EU: povezava

 

2.d Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov lokalne skupnosti: katalog predlogov predpisov občine
Predlogi predpisov lokalne skupnosti po letih:  

 

2.e Seje občinskega sveta
Seje občinskega sveta: gradiva in zapisniki sej
Seje občinskega sveta po letih: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: katalog strateških in programskih dokumentov
Seznam predlaganih strateških in programskih dokumentov po letih:  

 

2.g Seznam vrst upravnih postopkov
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava: povezava

 

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila
Javno naročanje po ZJN2: Portal javnih naročil
Drugi javni razpisi/naročila: povezava
Razpisi delovnih mest: povezava
Druge objave: povezava

 

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja
1.  
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
2.  
Ime evidence: Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari
Normativna podlaga: 322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
3.  
Ime evidence: Register stanovanj v lasti občine
Normativna podlaga: 154. člen Stanovanjskega zakona /SZ-1/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
4.  
Ime evidence: Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore
Normativna podlaga: 13. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
5.  
Ime evidence: Evidenca o izdanih odločbah o prekrških
Normativna podlaga: 203. člen Zakona o prekrških /ZP-1/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu Medobčinskega inšpektorata (Občina Litija) v času uradnih ur
   
6.  
Ime evidence: Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine
Normativna podlaga: 71. člen Zakona o javnih financah /ZJF/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
7.  
Ime evidence: Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
Normativna podlaga: 5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
8.  
Ime evidence: Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina
Normativna podlaga: 35. člen Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin /ZSDPO/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
9.  
Ime evidence: Evidenca o občinskih cestah in objektih na njih, ki so v lasti občine
Normativna podlaga: 3. člen Zakona o javnih cestah /ZJC/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
10.  
Ime evidence: Evidenca socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev
Normativna podlaga: 45. člen Zakona o vrtcih /ZVrt/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
11.  
Ime evidence: Evidenca najemnikov grobov
Kataster grobov
Normativna podlaga: 23. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
12.  
Ime evidence: Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Normativna podlaga: 56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

 

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
1.  
Ime informatizirane zbirke: Prostorski informacijski sistem občine
Kratek opis namena zbirke:  
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:  
Dostop do zbirke: Povezava

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: – vsak delavnik v času uradnih ur
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: – osebni dostop na sedežu občine
– dostop po elektronski poti
Dostop na podlagi zahteve: Neformalna zahteva:
  – ustna zahteva
  – preko telefona
  – po elektronski poti
Formalna zahteva: – zahteva podana ustno na zapisnik
  – pisna zahteva po pošti
  – vložitev zahteve po elektronski pošti
  Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Šmartno pri Litiji: info@smartno-litija.si
Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.
Delni dostop:

4. STROŠKOVNIK IN CENIK
Cena za posredovanje informacij javnega značaja: Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
  V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
  Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.
   
Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:  

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
– Zahteve za tolmačenje in ogled prostorskih aktov občine
– Zahteve za posredovanje podatkov o stroških, ki jih občina namenja za zapuščene živali
– Vprašanja v zvezi z javnimi naročili

6. DOKUMENTI