Blaž Izlakar (2022-)

Rajko Meserko (2014-2022)

Milan Izlakar (2002-2014)

Župan g. Blaž Izlakar

E-pošta: blaz.izlakar@smartno-litija.si

Uradne ure: Po dogovoru.

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko: 01/8962-770.

Naloge župana so predvsem:

 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta;
 • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna;
 • skrbi za izvrševanje odločitev občinskega sveta;
 • predlaga organizacijo in delovno področje občinske uprave;
 • v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine kot dober gospodar;
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja občine;
 • odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije;
 • odloča o najetju posojila največ do višine 5% vrednosti zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti;
 • odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok o proračunu občine za tekoče leto in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili;
 • predlaga imenovanje in razrešitev podžupana;
 • imenuje in razrešuje tajnika občinske uprave;
 • odloča o imenovanju oziroma razrešitvi ter o sklenitvi oziroma prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi, kolikor za to ne pooblasti tajnika ali kolikor s predpisi ni določeno drugače;
 • v imenu občine daje mnenja, zahtevana z zakoni in drugimi predpisi, kadar takšnega mnenja ne da občinski svet ali njegovo delovno telo;
 • odloča v upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti občine na drugi stopnji;
 • opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja;
 • opravlja druge naloge, določene s tem statutom in drugimi predpisi.

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.