Blaž Izlakar (2022-)

Rajko Meserko (2014-2022)

Milan Izlakar (2002-2014)

Župan g. Rajko Meserko

(2014-2022)

Spoštovane občanke in občani!

Vsi se bolj ali manj dnevno srečujemo z uspehi in s težavami v občini. Vsi si želimo, da težave odpravimo in izboljšamo razmere v našem okolju.

Vedno sem verjel, da je sodelovanje tisto, ki prinaša nove možnosti. In priložnosti za slednje je veliko.
Tudi spletna stran je ena izmed sodobnejših oblik ali celo prostor za sodelovanje in povezovanje. Ne gre sicer za osebni stik, je pa vendarle pomemben za naše spoznavanje. Verjamem, da lahko ta prostor še bolje izkoristimo. Predlogi, ideje, kritike, pohvale … bodo meni, občinskemu svetu in upravi občine v pomoč pri načrtu razvoja ter vodenju naše hiše.

Želim pa si, da si bomo v tem »hitrem času« vzeli čas tudi za srečanja in prireditve, ki nam jih ponujajo naša društva in ostale organizacije prek te strani.

Na snidenje.

Rajko Meserko, župan

Županova pisma občanom

PRIKAZ DEJSTEV V ZVEZI Z VRTCEM, ki jih objavlja Občina Šmartno pri Litiji na zahtevo Župnije Šmartno pri Litiji (objavljeno 30. junija 2021)

»Občina Šmartno pri Litiji pojasnjuje, da je navedena objava stališče Župnije Šmartno pri Litiji in navedena objava ni stališče Občine Šmartno pri Litiji, saj Občina vztraja pri dosedanjih pogledih na dogajanje.«

Naloge župana so predvsem:

 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta;
 • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna;
 • skrbi za izvrševanje odločitev občinskega sveta;
 • predlaga organizacijo in delovno področje občinske uprave;
 • v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine kot dober gospodar;
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja občine;
 • odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije;
 • odloča o najetju posojila največ do višine 5% vrednosti zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti;
 • odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok o proračunu občine za tekoče leto in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili;
 • predlaga imenovanje in razrešitev podžupana;
 • imenuje in razrešuje tajnika občinske uprave;
 • odloča o imenovanju oziroma razrešitvi ter o sklenitvi oziroma prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi, kolikor za to ne pooblasti tajnika ali kolikor s predpisi ni določeno drugače;
 • v imenu občine daje mnenja, zahtevana z zakoni in drugimi predpisi, kadar takšnega mnenja ne da občinski svet ali njegovo delovno telo;
 • odloča v upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti občine na drugi stopnji;
 • opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja;
 • opravlja druge naloge, določene s tem statutom in drugimi predpisi.

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.