eu-ekrp-slo-grb

Naziv operacije:
UREDITEV VAŠKEGA JEDRA VKLJUČNO Z OBNOVO CESTE PRI BAJERNIKU OB LEVSTIKOVI POTI

Kratek opis operacije:
Ureditev vaškega jedra v naselju nad Bajernikom in obnova povezovalne ceste v naselju.

Naziv upravičenca:
Občina Šmartno pri Litiji

Višina skupnih stroškov operacije: 226.425,25 EUR,
višina javnih virov financiranja: 81.773,45 EUR sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), 98.068,00 EUR sredstva po 23. Členu Zakona o financiranju občin ( SVLR), ostalo Občina Šmartno pri Litiji

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev:
september 2010

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije:
Aleš Krže, Karmen Sadar

OBVESTILO O POTEKU OPERACIJE
Občina Šmartno pri Litiji je v aprilu 2010 s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbo o pravici do sredstev  za operacijo Ureditev vaškega jedra vključno z obnovo ceste pri Bajerniku. V mesecu avgustu 20101 je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca, na katerem je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Trgograd d.o.o.  Litija.

Investicije se je začela in zaključila v septembru 2010. Obsegala je rekonstrukcijo makadamske ceste v dolžini 293 m in ureditev manjšega platoja s postavitvijo urbane opreme v razcepu ceste.

bajernik-02 bajernik-01