Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2017

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16), Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16) in 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v…

Namera o ustanovitvi služnosti 466-48/2016-8

Številka: 466-48/2016-8 Datum: 28.11.2016 Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Šmartno pri Litiji objavlja NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica…

Evidentiranje kandidatov (Zveza kulturnih društev Šmartno in turistična društva v Občini Šmartno pri Litiji)

Na podlagi Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) ter 13. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk, vas pozivamo da podate predloge kandidatov zainteresirane javnosti za člane sveta zavoda. Zainteresira javnost ima v svetu zavoda enega predstavnika zainteresirane javnosti, katerega imenuje občinski svet občine.

Vaše predloge posredujte najkasneje do ponedeljka, 14.11.2016 do 15.00 ure. Pisne predloge pošljite na naslov Občina Šmartno pri Litiji. Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji oziroma jih osebno dostavite v tajništvo občine.

Do podajanja predlogov so upravičena društva, ki imajo v svojem statutu med svojimi dejavnostmi opredeljeno tudi turistično dejavnost. Svojo upravičenost do podaje kandidatov izkazujejo s kopijo statuta, ki jo predložijo k predlogu kandidata.

Hkrati vas opozarjamo, da je potrebno pri predlogu kandidatov priložiti soglasje kandidata.

Predsednica komisije
za mandatna vprašanja volitve in imenovanja:
Veronika Jesenšek

Prometna ureditev kostrevniške doline do Gradišča pri Primskovem

V prilogah je predstavljena prometna ureditev kostrevniške doline, od priključka z državno cesto pri Bajerniku do Gradišča pri Primskovem. Občina Šmartno pri Litiji sprejema predloge, pripombe in mnenja do 20.11.2016.

Pripombe oz. predloge pošljite na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji ali na: info@smartno-litija.si

Aleš Krže, Občina Šmartno pri Litiji

Namera o ustanovitvi služnosti 466-50/2016-2

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Šmartno pri Litiji objavlja NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi odplačne služnostne pogodbe v breme zemljišča, parc. št. 265/16 (ID znak 1847-265/16-0), k.o. 1847 Šmartno in v korist vsakokratnega lastnika zemljišča, parc. št. 265/15 (ID znak ID 1847-265/15-0), k.o. 1847 Šmartno. Služnostna pravica se ustanavlja za potrebe izgradnje vodovodnega priključka, dostopa do priključka in njegovega vzdrževanja.

Za ustanovitev služnosti na delu nepremičnine bo sklenjena neposredna odplačna pogodba.

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.

Opozorilo: Župan Občine Šmartno pri Litiji lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla- podpisa pogodbe, postopek ustanovitve služnosti brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

Namera o ustanovitvi služnosti 466-46/2016-2

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Šmartno pri Litiji objavlja NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o odplačni služnostni pravici izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije fekalne in meteorne kanalizacijske cevi, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter neovirano uporabo na zemljišču parc. št. 420/3, k.o. 1847 Šmartno, v lasti Občine Šmartno pri Litiji, v korist vsakokratnih lastnikov zemljišč parc. št. 424/2, 424/1, 423/2, 428/6, 427/2, 427/1, vse k.o. 1847 Šmartno.

Za ustanovitev služnosti na delu nepremičnine bo sklenjena neposredna odplačna pogodba.

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.

Opozorilo: Župan Občine Šmartno pri Litiji lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla- podpisa pogodbe, postopek ustanovitve služnosti brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko