Javna dražba za prodajo nepremičnine

Javna dražba bo dne 04. 04. 2011 v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji ob 11.00 uri.

Predmet prodaje:
Eno sobno stanovanje v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta s pripadajočim zemljiščem ter skupnimi deli in napravami na naslovu Staretov trg 25, Šmartno pri Litiji v skupni izmeri 25,36 m2, parc. št. 33/1, podvložek št. 1158/2, k. o. Šmartno, številka stavbe 474 ES, številka dela stavbe 6E, k. o. Šmartno.

Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07 – UPB 3 in 65/08) Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi iz delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

univerzitetna izobrazba pravne smeri,
najmanj 5 let delovnih izkušenj,
opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
opravljen izpit iz upravnega postopka,
znanje uradnega jezika,
državljanstvo Republike Slovenije,
ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne izkušnje so delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv v nasprotnem primeru, bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Če kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v roku treh mesecev od sklenitve delovnega razmerja.

Delovno področje:

sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
samostojna priprava zahtevanih analih, razvojnih projektov informacij in poročil in drugih zahtevnih gradiv,
vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov
samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja dela.

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanja pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,
3. izjavo kandidata, da

je državljan Republike Slovenije,
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanj v naziv in izjavo o opravljenem izpitu iz upravnega postopka
5. izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje organu, ki objavlja javni natečaj, pridobitev podatkov iz 1., 2. in 3. točke.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter, da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec II, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih občine Šmartno pri Litiji na naslovu Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji.

Formalno nepopolne in prepozno prispele prijave v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS št.: 139/2006) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: ‘za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto – višji svetovalec za pravne zadeve’ na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji in sicer v roku 10 dni po objavi na uradni spletni strani občine www.smartno-litija.si in na Zavodu RS za zaposlovanje.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@smartno-litija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

Informacije o izvedbi javnega natečaja: mag. Karmen Sadar na tel .št.: 01 8962 772.

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Javni razpis za sofinanciranje turistične dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2010

(datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 12.11.2010 do 12. ure.

Občina Šmartno pri Litiji podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 (Ur.l. RS, št. 53/2010) objavlja

Javni razpis
za sofinanciranje turistične dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji
v letu 2010

1. Naziv in sedež naročnika
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Šmartno pri Litiji oziroma za občino Šmartno pri Litiji:
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– izdajanje promocijskega materiala,
– organiziranje in izvedba turističnih dogodkov lokalnega in širšega pomena.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:

da so registrirane kot pravni subjekti,
da imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske, materialne in prostorske pogoje za izpeljavo načrtovanih programov,
da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o društvih,
da niso prejeli drugih proračunskih sredstev občine Šmartno pri Litiji za isti namen.

Pravne osebe s sedežem izven občine Šmartno pri Litiji morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da so turistično dejavnost za občino Šmartno pri Litiji opravljale že v preteklih letih.

4. Osnovna merila za izbor

ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki,
vključenost strokovnih delavcev in namen izvedbe programa,
realnost izvedbe programa in finančna konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in oziroma udeležbo,
reference – program se izvaja že dalj časa oziroma se program izvaja na območju občine že daljše časovno obdobje,
Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.

5. Okvirna višina sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša 3.000,00 EUR kot določa Odlok o proračunu občine Šmartno pri Litiji za leto 2010.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2010 za programe/projekte za katere so bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 12.11.2010 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 12.11.2010 do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako ‘NE ODPIRAJ – sofinanciranje turistične dejavnosti 2010’. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:

oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
neustrezno naslovljeni in
nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.

9. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 po odpiranju predlogov. Z izbranimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Šmartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, soba 5, tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

Štev.: 334-001/2010
Datum: 22.9.2010

Župan občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.