Namera o ustanovitvi služnosti 466-39/2016-3

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Šmartno pri Litiji objavlja NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o odplačni služnostni pravici izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije fekalne in meteorne kanalizacijske cevi, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter neovirano uporabo na zemljišču parc. št. 1025/26, k.o. 1847 Šmartno, v lasti Občine Šmartno pri Litiji, v korist vsakokratnega lastnika zemljišča parc. št. 1025/25, k.o. 1847 Šmartno.

Za ustanovitev služnosti na delu nepremičnine bo sklenjena neposredna odplačna pogodba.

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.

Opozorilo: Župan Občine Šmartno pri Litiji lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla- podpisa pogodbe, postopek ustanovitve služnosti brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 466-65/2007-23

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, v skladu 5. alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU1I, 14/15-ZUUJFO) ter 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišč parc. št. 1953/11 k.o. 1849 Vintarjevec (ID znak 1849-1953/11-0), zemljišče v izmeri 183 m2 ter parc. št. 1953/10 k.o. 1849 Vintarjevec (ID znak 1849-1953/10-0), zemljišče v izmeri 111 m2.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.

Opozorilo: Župan Občine Šmartno pri Litiji lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla- podpisa pogodbe, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti postopek sklepanja pogodbe ustavi.

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 466-23/2011-34

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, v skladu 5. alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU1I, 14/15-ZUUJFO) ter 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča parc. št. 994/4 (ID znak 1848-994/4-0), k.o. 1848 Štanga, zemljišče v izmeri 63 m2.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.

Opozorilo: Župan Občine Šmartno pri Litiji lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla- podpisa pogodbe, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti postopek sklepanja pogodbe ustavi.

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

Obnova javne razsvetljave v Občini Šmartno pri Litiji

Odpiranje ponudb 12. 09. 2016 ob 11:00

Predmet javnega naročila je obnova javne razsvetljave v občini Šmartno pri Litiji.

Izvajalec bo dela izvajal etapno skladno z zagotovljenimi sredstvi naročnika. Naročnik ima v letu 2016 zagotovljenih 35.000,00 EUR (upoštevajoč vrednost del z DDV). Izvajalec je dolžan terminski plan izvedbe del prilagoditi finančnim sredstvom naročnika ter etapnost del prilagoditi zahtevam naročnika.

Naročnik zahteva, da so svetilke, ki se bodo zamenjale v okviru projekta obnove javne razsvetljave, poenotene s svetilkami, ki so v občini Šmartno pri Litiji že skladne z uredbo.

Poziv k oddaji nezavezujočih ponudb za najem poslovnega prostora na Staretovem trgu 25, v Šmartnem pri Litiji

Ponudbe pošljite na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, do vključno petka 19.8.2016.

Številka: 363-3/2016
Datum: 25.7.2016

Poziv
k oddaji nezavezujočih ponudb za najem poslovnega prostora
na Staretovem trgu 25, v Šmartnem pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji želi oddati prazen poslovni prostor na Staretovem trgu 25, v Šmartnem pri Litiji, v skupni izmeri 62,5 m2. Poslovni prostor se nahaja v pritličju stanovanjsko poslovne stavbe, ki stoji na zemljišču parc. št. 33/1, k.o. 1874 – Šmartno.

Namen oddaje poslovnega prostora je izvajanje trgovske dejavnosti z lokalnimi proizvodi, z možnostjo priprave degustacij, organizacije dogodkov, razstav. Od najemnika se pričakuje, da bo v trgovini ponudil kvalitetne izdelke iz lokalnega okolja (vina, domači sokovi, med, domači prehrambeni izdelki, …), v sodelovanju z občino prirejal dogodke v najetih prostorih ter sodeloval pri protokolarnih zadevah občine.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter stroške zavarovanja objekta.

Ponudba naj vsebuje:

podatke o ponudniku (ime, priimek, naziv podjetja,…),
dokazilo o registraciji za opravljanje poslovne ali društvene dejavnosti (fizične osebe – potr­dilo o vpisu v Poslovni register ter potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega doku­menta; pravne osebe – izpis iz sodnega registra);
program z vsebino ponudbe.
Ogled poslovnega prostora je možen po predhodni najavi na tel. št. 01 89 62 770 (tajništvo).

Ponudbe pošljite na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, do vključno petka 19.8.2016.

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

Javni razpis za zbiranje vlog za uporabo in koriščenje prostih terminov v Dvorani Pungrt, Šmartno pri Litiji v šolskem letu 2016/2017

Osnovni cilj javnega razpisa je vsem zainteresiranim skupinam omogočiti izvajanje LPŠ v šolskem letu 2016/2017. Javni razpis velja za proste termine v Dvorani Pungrt, Pungrt 11, Šmartno pri Litiji.

Kot prosti termini se upoštevajo termini po končanem pouku in interesnih dejavnostih na OŠ Šmartno in sicer:
– med tednom: od 15.00 do 23.00 ure
– ob vikendih: od 9.00 do 24.00 ure

Javna razgrnitev predloga kategorizacije občinskih cest

Spoštovani občani,

Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je na svoji 11. redni seji, 5. 7. 2016 sprejel sklep o javni razgrnitvi predloga kategorizacije občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji.

Občani si lahko predlog kategorizacije ogledate na povezavi: http://mapserver.locus.si/smartnoprilitiji/ceste
Levo od karte si lahko s pritiskom na + ali – približujete ali oddaljujete pogled.
V skrajnem levem kotu, si lahko pod zavihkom sloji z označitvijo kvadratka prikažete predlog odloka 2016 in arhiv iz leta 2012, ki lahko služi primerjavi oz. odgovoru na vprašanje, ali je cesta kategorizirana na novo, skrajšana, ukinjena ipd.
Z označitvijo kvadratka ZKP se vam na karti prikažejo parcele, ki služijo boljši orientaciji v prostoru.

Občani na omenjeni predlog lahko podate pripombe, predloge izrazite nestrinjanje.

Ker je eden od osnovnih pogojev uvrstitve predloga za kategorizacijo ceste last občine ali zaznamba dobrega, je na voljo obrazec, kjer lahko občani, kljub temu, da cesta poteka po privatnih zemljiščih, predlagajo uvrstitev te ceste v predlog za kategorizacijo ob izpolnitvi obrazca.

Deli cest, ki bodo občini brezplačno odstopljeni in v roku 1-2 let tudi dejansko preneseni na občino, bodo ob naslednji novelaciji odloka uvrščeni v sprejem za kategorizacijo.

Predloge in vprašanja glede predloga odloka sprejema občina Šmartno pri Litiji pisno po pošti ali preko elektronske pošte info@smartno-litija.si do 6.9.2016.

V primeru težav oz. za dodatne obrazložitve smo vam na voljo na tel: 01/8962-777 (Aleš Krže).

Namera o ustanovitvi služnosti

Številka: 466-40/2016
Datum: 30.6.2016

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Šmartno pri Litiji objavlja

NAMERO
O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o odplačni služnostni pravici izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije fekalne in meteorne kanalizacijske cevi, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter neovirano uporabo na zemljišču parc. št. 1025/30, k.o. 1847 Šmartno, v lasti Občine Šmartno pri Litiji, v korist vsakokratnega lastnika zemljišča parc. št. 1025/27, k.o. 1847 Šmartno.

Za ustanovitev služnosti na delu nepremičnine bo sklenjena neposredna odplačna pogodba.

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.

Opozorilo: Župan Občine Šmartno pri Litiji lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla- podpisa pogodbe, postopek ustanovitve služnosti brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2016

Prijavitelji morajo prijave oz. vloge oddati najkasneje do vključno 1.8.2016. Šteje se, da je vloga pravočasno oddana, če je najkasneje do 1.8.2016, do 12. ure, oddana na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji oziroma najkasneje do 1.8.2016 oddana na pošti (datum poštnega žiga na dan 1.8.2016).

Občina Šmartno pri Litiji razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2016, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 ter skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2016-2020 (Uradni list RS, št. 38/16).