Javno naročilo – Izgradnja pločnika do pokopališča Šmartno

Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija 29. 3. 2018 IZGRADNJA PLOČNIKA-JR_faza 1C-popis del 29. 3. 2018 IZGRADNJA PLOČNIKA-JR_faza 1A-popis del 1x_tloris pločnika G-03_26 3x_tloris temeljev G-02_25 4x_vzdolžni in prečni prerezi G-04_27 4x_zakoličba konzole in pločnika G-06_21 4x_zakoličba temeljev in zidu G-05_20 armatura konzole na zidu G-11_43 armatura pločnika G-12_44 armatura temeljev G-9_41 armatura zidu G-10_42 detajl ograje…

Javno naročilo – Prenova Staretovega trga v Šmartnem pri Litiji

RD Prenova Staretovega trga – NMV-za objavo KopijaStaretov trg GOI URB OPREMA in utrjene površine – razpis zaščita RD Staretov trg R01-R04_Situacije Narocnik_ESPD-Prenova Staretovega trga v Šmartnem pri Litiji Rok razpisa: torek, 17. 4. 2018 ob 10:00 Datoteke RD Prenova Staretovega trga – NMV-za objavo (320 kB)KopijaStaretov trg GOI URB OPREMA in utrjene površine -…

Namera o ustanovitvi služnosti

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji in Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, objavljata namero o sklenitvi pogodbe o odplačni služnostni pravici. Namera o ustanovitvi služnosti v k.o. Jablanica Rok razpisa: petek, 30. 3. 2018 ob 0:00 Datoteke Namera o ustanovitvi služnosti v k.o. Jablanica (72 kB)

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov oziroma projektov v občini Šmartno pri Litiji v letu 2018

Občina Šmartno pri Litiji podlagi Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17)  objavlja Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov oziroma projektov v občini Šmartno pri Litiji v letu 2018. Javni razpis 2018 Razpisna dokumentacija   Poročilo komisije 2018 Izračuni 2018-pravi   Rok razpisa: petek, 23. 3. 2018 ob…

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju

Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 35/05; v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji, št. 102-001/2015 z dne 16.2.2018, župan Občine Šmartno pri Litiji objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega…

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Šmartno pri Litiji v letu 2018

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Odloka o proračunu občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17) in Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 26/17, 10/18) objavlja Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Šmartno…

Javno naročilo – izgradnja pločnika Velika Kostrevnica

Opis naročila Razpisna dokumentacija – pločnik Kostrevnica Razpisna dokumentacija pločnik Velika Kostrevnica POPIS DEL PLOČNIK KOSTREVNICA Kabelska kanalizacija Naročnik_ESPD-pločnik Kostrevnica Pločnik situacija 1 Pločnik situacija 2 Situacija javna razsvetljava Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 08.03.2018 ob 11.00 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.   Rok razpisa: četrtek, 8. 3. 2018 ob 10:00 Datoteke…

Druga javna dražba za prodajo nepremičnin

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16), Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s…