Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za naložbe v kmetijska gospodarstva v letu 2012

Predmet javnega razpisa so Naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer za:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc. Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev.
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oz. prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči.
– nakup in postavitev mrež proti toči.
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi.

Ukrep je namenjen za dosego naslednjih ciljev:
• zmanjšanje proizvodnih stroškov,
• izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
• izboljšanje kakovosti,
• ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2012

Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji za področje športa je sofinanciranje naslednjih programov:

športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
športna rekreacija,
kakovostni šport,
vrhunski šport,
šport invalidov,
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
delovanje društev,
promocijske športne prireditve.

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

Oddaja v najem po tem razpisu zajema neprofitna stanovanja v lasti občine:
– ZAVRSTNIK 80, ID 1847-1378-4, stanovanje št. 4, v izmeri 62,17 m2
– ZAVRSTNIK 83, ID 1847-1376-2, stanovanje št. 2, v izmeri 40,09 m2
– ter sproščena stanovanja v letu 2012

Oddaja neprofitnih stanovanj zajema tudi morebitna sproščena neprofitna stanovanja v letu 2012 v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, za katere bo sklad občini dodelil razpolagalno pravico.