Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju tajnika Občine Šmartno pri Litiji

Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: ‘za javni natečaj – tajnik občine’ na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@smartno-litija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Za uradniško delovno mesto na položaju tajnika Občine Šmartno pri Litiji (šifra delovnega mesta B017801) je v Katalogu delovnih mest določeno, da se opravlja v nazivu podsekretar.