Javni razpis za sofinanciranje zagotavljanja tehnične podpore za leto 2014

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih dogajanj, publikacij in spletišč.
Upravičenci do sofinanciranja so društva, združenja ter registrirani izvajalci.
Občina Šmartno pri Litiji sklene, na podlagi objavljenega javnega razpisa, z izbranim upravičencem pogodbo o pokrivanju do 100% upravičenih stroškov.

Izgradnja vodovoda Bajernik-Šmartno

Predmet javnega naročila je izgradnja vodovoda Bajernik – Šmartno.

Dela se bodo izvajala v fazah, kot so opredeljena v popisu del.

Izbrani izvajalec bo moral izvesti javno naročilo skladno s to razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami, v skladu z Zakonom o graditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO-1 UPB1, Ur.l. RS, št. 102/04, 111/2005-OdlUst, 120/2006-OdlUst, 126/2007), ter ostalimi veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi in ostalo veljavno zakonodajo.

Objekt mora izpolnjevati vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje naročnika, izbrani ponudnik pa bo moral dela izvesti na podlagi projekta za izvedbo, ki ga je izdelal projektant JUKUM d.o.o., št. 4/2014.

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2014

Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji za področje športa je sofinanciranje naslednjih programov:

– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,

– športna rekreacija,

– kakovostni šport,

– vrhunski šport,

– šport invalidov,

– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,

– delovanje društev,

– promocijske športne prireditve.

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2014

Sofinanciranje iz proračuna za leto 2014 je predvideno za naslednja področja kulturnih dejavnosti:
– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
– plesna in folklorna dejavnost,
– gledališka in lutkovna dejavnost
– likovna, fotografska, filmska in druga ustvarjalna dejavnost,
– literarna dejavnost.

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem (Staretov trg 25)

Odpiranje ponudb 12. 12. 2013 do 9.00 ure

Predmet javnega zbiranja po­nudb: predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja v najem poslovnega prostora, v izmeri 62,5 m2, ki se nahaja v pritli­čju poslovnega objekta, Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji, ID nepremičnine1847-454-16. Poslovni prostor se oddaja v najem za opravljanje mirne poslovne dejavnosti.