Aktualni javni pozivi in namere

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe…

Imenovanje odborov krajevnih skupnosti: Liberga, Kostrevnica, Velika Štanga, Štangarske Poljane, Primskovo, Razbore, Jablaniška dolina, Javorje, Vintarjevec, Zavrstnik

  Na podlagi Odloka o ustanovitvi in pristojnosti odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št: 16/04 in 36/19), vas pozivamo k podaji predlogov kandidatov za člane odborov krajevnih skupnosti. Odbor posamezne krajevne skupnosti ima pet članov, ki jih imenuje in razrešuje občinski svet  na predlog Komisije za mandatna vprašanja,…