Aktualni javni pozivi in namere

Imenovanje odborov krajevnih skupnosti: Liberga, Kostrevnica, Velika Štanga, Štangarske Poljane, Primskovo, Razbore, Jablaniška dolina, Javorje, Vintarjevec, Zavrstnik

  Na podlagi Odloka o ustanovitvi in pristojnosti odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št: 16/04 in 36/19), vas pozivamo k podaji predlogov kandidatov za člane odborov krajevnih skupnosti. Odbor posamezne krajevne skupnosti ima pet članov, ki jih imenuje in razrešuje občinski svet  na predlog Komisije za mandatna vprašanja,…