Aktualni javni razpisi in natečaji

Javni razpis za zbiranje vlog za uporabo in koriščenje prostih terminov v dvorani Pungrt, Šmartno pri Litiji v šolskem letu 2014/2015

Osnovni cilj javnega razpisa je vsem zainteresiranim skupinam omogočiti izvajanje LPŠ v šolskem letu 2014/2015. Javni razpis velja za proste termine v Dvorani Pungrt, Pungrt 11, Šmartno pri Litiji.
Kot prosti termini se upoštevajo termini po končanem pouku in interesnih dejavnostih na OŠ Šmartno in sicer:
– med tednom: od 14.00 do 23.00 ure
– ob vikendih: od 9.00 do 24.00 ure

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2014

(datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 9.7.2014 do 12. ure.

Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.

Javni razpis za sofinanciranje zagotavljanja tehnične podpore za leto 2014

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih dogajanj, publikacij in spletišč.
Upravičenci do sofinanciranja so društva, združenja ter registrirani izvajalci.
Občina Šmartno pri Litiji sklene, na podlagi objavljenega javnega razpisa, z izbranim upravičencem pogodbo o pokrivanju do 100% upravičenih stroškov.

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2014

Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji za področje športa je sofinanciranje naslednjih programov:

– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,

– športna rekreacija,

– kakovostni šport,

– vrhunski šport,

– šport invalidov,

– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,

– delovanje društev,

– promocijske športne prireditve.

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2014

Sofinanciranje iz proračuna za leto 2014 je predvideno za naslednja področja kulturnih dejavnosti:
– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
– plesna in folklorna dejavnost,
– gledališka in lutkovna dejavnost
– likovna, fotografska, filmska in druga ustvarjalna dejavnost,
– literarna dejavnost.