Aktualni javni razpisi in natečaji

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2016

Prijavitelji morajo prijave oz. vloge oddati najkasneje do vključno 1.8.2016. Šteje se, da je vloga pravočasno oddana, če je najkasneje do 1.8.2016, do 12. ure, oddana na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji oziroma najkasneje do 1.8.2016 oddana na pošti (datum poštnega žiga na dan 1.8.2016).

Občina Šmartno pri Litiji razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2016, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 ter skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2016-2020 (Uradni list RS, št. 38/16).

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2016

Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji za področje športa je sofinanciranje naslednjih programov:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje društev,
– promocijske športne prireditve.

Društva morajo za prejeta proračunska sredstva napisati poročilo in izdati zahtevek

2. fotografski natečaj z naslovom ‘OKO JE ZAZNALO …’

Občina Šmartno pri Ltiji,

Javni zavod Bogenšperk in Knjižnica Litija

objavljajo

2. FOTOGRAFSKI NATEČAJ z naslovom
‘OKO JE ZAZNALO …’

Spoštovani fotografi, fotografinje in ljubitelji fotografije;

vljudno vas vabimo, da se ponovno udeležite
občinskega fotografskega natečaja.

Cilj natečaja je izbor umetniških in kakovostnih fotografij, namenjenih za promocijo Občine Šmartno pri Litiji. Izbrane fotografije bodo na ogled na priložnostni razstavi ob občinskem prazniku v mesecu novembru 2016 v prostorih Knjižnice Šmartno.

1. TEMA NATEČAJA

Ideja fotografskega natečaja je poskušati s svojimi fotoaparati ujeti v večnost in zapisati trenutke, motive, razglede in druge zanimivosti, značilnosti in lepote v občini. Fotografije morajo biti torej prepoznavne in tematsko vezane na Občino Šmartno pri Litiji.

Natečaj bo potekal do 17. oktobra 2016.

2. RAZPISNI POGOJI

Na fotografskem natečaju lahko sodelujejo amaterski in profesionalni fotografi avtorskih fotografij (v nadaljevanju avtorji), razen članov komisije tega natečaja.

Komisija bo upoštevala fotografije, ki so nastale vključno v letu 2016.

3. PRIJAVA NA NATEČAJ

Avtor lahko sodeluje z največ tremi (3) fotografijami v barvni ali črno beli tehniki.

Velikost digitalne oblike fotografije naj ustreza velikosti fotografije formata A3 in visoke resolucije.

Na poslane fotografije ni dovoljeno dodajati podpisa ali kakršnegakoli znaka (logotipa) avtorja, niti datuma posnetka fotografije.

Obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo s fotografijami ni dovoljena, razen manjših korekcij barv, nivojev, osvetlitev in kontrastov. Obdelava nikakor ne sme vplivati na vsebino fotografije.

Vsaka prijava na fotografski natečaj mora vsebovati polne podatke o avtorju.

Vsi podatki o avtorju in fotografiji naj bodo zapisani na Prijavnici na fotografski natečaj. Fotografij, ki ne bodo opremljene z zgoraj navedenimi podatki, komisija ne bo ocenjevala. K vsaki fotografiji je potrebno pripisati kraj, kjer je bila posneta, naslov in kratek opis fotografije.

Organizatorji razpisa se obvezujejo, da bodo pridobljene osebne podatke o sodelujočih uporabili in obdelovali zgolj za potrebe izvedbe razpisa.

Sodelujoči na fotografskem natečaju se s prijavo obveže, da je avtor fotografije oz. da ima zanje avtorske pravice in da fotografija še ni bila nikjer objavljena ter da ima dovoljenje objavljati posnetek morebitnih oseb na sliki.

S prijavo na natečaj vsak sodelujoči sprejema pravila in pogoje sodelovanja na fotografskem natečaju.

Fotografije pošljite skupaj s prijavnico v digitalni obliki v JPG, JPEG formatu na CD/DVD na naslov:

Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji s pripisom ‘Za fotografski natečaj’ ali po elektronski pošti na naslov: turizem@bogensperk.si.

4. IZBOR FOTOGRAFIJ

Med vsemi prispelimi fotografijami bo tričlanska strokovna komisija, ki jo določijo organizatorji natečaja, izbrala fotografije, ki bodo predstavljene na razstavi v Knjižnici Šmartno v mesecu novembru, v sklopu praznovanja občinskega praznika.

Komisija ne bo obravnavala prispelih del, ki ne bodo ustrezala razpisnim pogojem.

Komisija bo pri ocenjevanju prispelih del upoštevala ustvarjalno in kritično stališče, tehnično dovršenost, izpovednost in originalnost del ter estetska merila in skladnosti fotografskih motivov z razpisano temo.

Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne.

5. ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ

Rok za oddajo je petek, 21. oktober 2016.

6. NAGRADE PO IZBORU KOMISIJE

Komisija bo podelila nagrade za najboljše fotografije prvim trem najbolje ocenjenim fotografijam
1. nagrada – 130 EUR
2. nagrada – 80 EUR
3. nagrada – 40 EUR

Vrednost nagrade je predstavljena v neto znesku.

Davčne obveznosti
Organizator bo za nagrade, katerih vrednost presega 42 EUR, plačal akontacijo dohodnine. V ta namen je nagrajenec dolžan pred prejetjem nagrade izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero nagrajenec soglaša, da za prejeto nagrado organizator plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku šteje v davčno osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Razglasitev zmagovalnih fotografij in nagrajencev bo potekala v Krajevni knjižnici Šmartno ob občinskem prazniku v novembru 2016. Vsi udeleženci natečaja bodo prejeli vabilo na otvoritev razstave.

Fotografije ostanejo shranjene pri organizatorjih.

Nagrajenci bodo nagrade lahko prevzeli na uradni razglasitvi nagrajenih fotografij. Pri osebnem prevzemu lahko nagrajenec nagrado prevzame ob predložitvi osebne izkaznice in obvestila o nagradi. Prevzem nagrade je možen do konca meseca novembra 2016. Po poteku omenjenega datuma se nagrade ni podeli, nagrajenec pa izgubi pravico zahtevati nagrado.

Ostali udeleženci natečaja prejmejo priznanje.

7. DODATNE INFORMACIJE

Razpis natečaja in Prijavnica sta dostopni na spletni strani www.bogensperk.si, www.smartno-litija.si, www.knjiznica-litija.si.

Za dodatna vprašanja in informacije o natečaju smo dosegljivi:

Joži Vovk, jozi.vovk@bogensperk.si 041 784 924
Sonja Perme sonja.janezic@gmail.com 041 258 23

8. MLADI FOTOGRAFI

Še posebej vabimo, da se natečaja udeležijo osnovnošolci/dijaki (do 18. leta), saj je za fotografijo mladega avtorja predvidena posebna nagrada (družinski ogled gradu, knjižna nagrada,…)

V primeru mladoletnosti je potrebno ob prijavi priložiti soglasje staršev ali zakonitega skrbnika. Mladoletna oseba lahko nagrado prevzame le ob pisni privolitvi staršev ali skrbnika.

Tema, v kateri sodelujejo naj bo vezana na ‘Utrinke iz šolskega življenja ‘.

Vsi razpisni pogoji, roki in prijava na natečaj veljajo isti kot za odrasle FOTOGRAFE.

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2016

Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 24.6.2016 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 27.6.2016 do 12. ure.

Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji. Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.

Društva morajo za prejeta proračunska sredstva napisati poročilo in izdati zahtevek

Javni razpis za sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji v letu 2016

Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 20.6.2016 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 21.6.2016 do 12. ure.

Predmet razpisa je sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji v starosti od 6. do 15. let.

Društva morajo za prejeta proračunska sredstva napisati poročilo in izdati zahtevek

Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE

Razvojni center Srca Slovenije je 15. februarja 2016 objavil Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE. S kolektivno tržno znamko SRCE SLOVENIJE poudarja in izpostavlja prepoznavnost tipičnih pridelkov in prehranskih izdelkov in rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja iz območja destinacije SRCE SLOVENIJE.

Kolektivna tržna znamka SRCE SLOVENIJE bo v uporabi za označevanje kakovosti na območju destinacije SRCE SLOVENIJE za naslednje kategorije:

pridelki (npr.: sadje, zelenjava, poljščine, idr. rastline);

prehranski izdelki (npr.: iz mleka, mesa, sadja, zelenjave, žit, drugih rastlin ipd.);

rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja.
Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE

Za pridobitev kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE se lahko prijavijo registrirane pravne in fizične osebe, ki ponujajo pridelke in izdelke, za katere se podeljuje pravica do uporabe kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE. Rok za prijavo je 1. april 2016.

Na razpis lahko kandidirajo ponudniki iz 16 občin destinacije Srca Slovenije: Dol pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Trzin. Za vse ponudnike je pogoj za pristop k ocenjevanju plačilo ČLANARINE za vstop v Mrežo ponudnikov Srca Slovenije (50 EUR letno).

Projekt je posebej podprlo 7 občin: Kamnik, Litija, Lukovica, Šmartno pri Litiji, Mengeš, Ivančna Gorica in Šentrupert. Za podjetja in osebe iz navedenih občin je zato prvo ocenjevanje do treh (3) izdelkov BREZPLAČNO. Ponudniki iz občin Dol pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik, Komenda, Trbovlje, Trzin in Zagorje ob Savi plačajo ocenjevanje svojih izdelkov v skladu z veljavnim cenikom (cena za ocenitev 1-3 izdelkov je 30 EUR).

Razpisna dokumentacija je dostopna na naslovu www.razvoj.si/?lng=sl&t=projekti&id=2215, natisnjeno lahko dobite na Razvojnem centru Srca Slovenije na Kidričevi 1 v Litiji.

Več informacij in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev vsak delovni dan od 10. do 12. ure oz. po dogovoru: za rokodelske izdelke: Mija Bokal (mija.bokal@razvoj.si, 051 312 738), za prehranske izdelke: Vesna Erhart (vesna@jarina.si, 041 745 184).

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju tajnika Občine Šmartno pri Litiji

Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: ‘za javni natečaj – tajnik občine’ na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@smartno-litija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Za uradniško delovno mesto na položaju tajnika Občine Šmartno pri Litiji (šifra delovnega mesta B017801) je v Katalogu delovnih mest določeno, da se opravlja v nazivu podsekretar.

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2016

Sofinanciranje iz proračuna za leto 2016 je predvideno za naslednja področja kulturnih dejavnosti:

– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),

– plesna in folklorna dejavnost,

– gledališka in lutkovna dejavnost

– likovna, fotografska, filmska in druga ustvarjalna dejavnost,

– literarna dejavnost.

Društva morajo za prejeta proračunska sredstva napisati poročilo in izdati zahtevek

Javni razpis za zbiranje vlog za uporabo in koriščenje prostih terminov v Dvorani Pungrt, Šmartno pri Litiji v šolskem letu 2015/2016

Vsa športna društva in ostali zainteresirani uporabniki morajo svojo prijavo na predpisanem obrazcu oddati najkasneje do 15. avgusta 2015 na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji ali na info@smartno-litija.si s pripisom: ‘TERMINI V DVORANI PUNGRT’ .

Osnovni cilj javnega razpisa je vsem zainteresiranim skupinam omogočiti izvajanje LPŠ v šolskem letu 2015/2016. Javni razpis velja za proste termine v Dvorani Pungrt, Pungrt 11, Šmartno pri Litiji.