Aktualni javni razpisi in natečaji

Javni razpis za sofinanciranje zagotavljanja tehnične podpore za leto 2014

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih dogajanj, publikacij in spletišč.
Upravičenci do sofinanciranja so društva, združenja ter registrirani izvajalci.
Občina Šmartno pri Litiji sklene, na podlagi objavljenega javnega razpisa, z izbranim upravičencem pogodbo o pokrivanju do 100% upravičenih stroškov.

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2014

Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji za področje športa je sofinanciranje naslednjih programov:

– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,

– športna rekreacija,

– kakovostni šport,

– vrhunski šport,

– šport invalidov,

– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,

– delovanje društev,

– promocijske športne prireditve.

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2014

Sofinanciranje iz proračuna za leto 2014 je predvideno za naslednja področja kulturnih dejavnosti:
– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
– plesna in folklorna dejavnost,
– gledališka in lutkovna dejavnost
– likovna, fotografska, filmska in druga ustvarjalna dejavnost,
– literarna dejavnost.

Javni razpis za sofinanciranje turistične dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2013

(datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 11.10.2013 do 12. ure.

Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Šmartno pri Litiji oziroma za občino Šmartno pri Litiji:
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– izdajanje promocijskega materiala,
– organiziranje in izvedba turističnih dogodkov lokalnega in širšega pomena.