Aktualni javni razpisi in natečaji

Javni razpis za zbiranje vlog za uporabo in koriščenje prostih terminov v dvorani Pungrt, Šmartno pri Litiji v šolskem letu 2013/2014

Osnovni cilj javnega razpisa je vsem zainteresiranim skupinam omogočiti izvajanje LPŠ v šolskem letu 2013/2014. Javni razpis velja za proste termine v Dvorani Pungrt, Pungrt 11, Šmartno pri Litiji.

Kot prosti termini se upoštevajo termini po končanem pouku in interesnih dejavnostih na OŠ Šmartno in sicer:
– med tednom: od 14.00 do 23.00 ure
– ob vikendih: od 9.00 do 24.00 ure

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2013

(datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 9.7.2013 do 12. ure.

Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.

Javni razpis za sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji v letu 2013

(datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 9.7.2013 do 12. ure.

Predmet razpisa je sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji v starosti od 6. do 15. let.

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za naložbe v kmetijska gospodarstva v letu 2013

Predmet javnega razpisa so Naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer za:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc. Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev.
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oz. prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči.
– nakup in postavitev mrež proti toči.
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi.

Ukrep je namenjen za dosego naslednjih ciljev:
• zmanjšanje proizvodnih stroškov,
• izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
• izboljšanje kakovosti,
• ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

Javni razpis za sofinanciranje zagotavljanja tehnične podpore za leto 2013

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih dogajanj, publikacij in spletišč.
Upravičenci do sofinanciranja so društva, združenja ter registrirani izvajalci.
Občina Šmartno pri Litiji sklene, na podlagi objavljenega javnega razpisa, z izbranim upravičencem pogodbo o pokrivanju do 100 % upravičenih stroškov.

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

A. Neprofitno stanovanje št. 2, ID 1847-1371-2, ZAVRSTNIK 76, garsonjera v izmeri 40,77 m2
Neprofitna najemnina: 153,87€

B. Neprofitno stanovanje št. 1, ID 1847-1372-1, ZAVRSTNIK 77, garsonjera v izmeri 40,37 m2
Neprofitna najemnina:153,49 €

C. Neprofitno stanovanje št. 3, ID 1847-1372-3, ZAVRSTNIK 79, enosobno stanovanje v izmeri 50,36 m2
Neprofitna najemnina: 185,44 €

D. Neprofitno stanovanje št. 4, ID 1847-1378-4, ZAVRSTNIK 80, enosobno stanovanje v izmeri 62,17 m2
Neprofitna najemnina: 228,93€

E. morebitna druga sproščena ali pridobljena neprofitna stanovanja v letu 2013 (vključena tudi pridobljena razpolagalna pravica Stanovanjskega sklada Republike Slovenije).

Po površinskem normativu so stanovanja navedena pod točko A., B. in C. primerna za 2-člansko gospodinjstvo.

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2013

Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji za področje športa je sofinanciranje naslednjih programov:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje društev,
– promocijske športne prireditve.

Razpis prostega delovnega mesta direktor/ica ]avnega zavoda Bogenšperk

Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, Šmartno pri Litiji, na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Url. RS št.7/04, 34/04, 44/04, 23/07) razpisuje prosto delovno mesto direktorja/ice ]avnega zavoda Bogenšperk.

Poleg splošnih določb, ki jih določa Zakon o delavnih razmerjih, mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje:
— da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne, humanistične ali ekonomske smeri
— da obvlada vsaj en svetovni jezik
— da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja kulturnih dejavnosti, od tega najmanj eno leto na vodilnih ali vodstvenih delih (opis naj vsebuje navedbo delodajalca oz. druge fizične ali pravne osebe za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravijanja dela, zahtevano stopnjo izobrazbe ter opis dela oziroma fotokopijo delovne knjižice)
— da ima organizacijske sposobnosti
— da pozna področje delovanja javnih zavodov in
— da predloži program dela.

K prijavi morajo kandidati/ke predložiti dokazila iz katerih izhaja, da izpolnjujejo razpisne pogoje.
Poleg tega pa še:
– kratek življenjepis
– potrdilo o državljanstvu,
– izjavo, da kandidat/ka ni bil/a kaznovan/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a an nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izjavo, da zoper kandidata/ke ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– program dela zavoda, ki naj vsebuje vizijo razvoja, dolgoročne in kratkoročne cilje ter glavne aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev.

Priporočljivo je, da kandidat/ka predloži dokazila o dodatnih znanjih.

Delovno razmerje bo s kandidatom/ko sklenjeno za mandatno obdobje petih let s polnim delovnim časom (predviden pričetek nastopa dela 9.2.2013).
Formalno nepopolne in nepravočasne prjave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 01 8987-867.

Kandidati naj pisne prijave s priloženimi dokazili pošljejo vključno do 07.12.2012. na naslov:
Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji
s pripisom ‘Razpis za direktorja JZ Bogenšperk -Ne odpiraj’.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po opravljenem izboru.

Svet javnega zavoda Bogenšperk