Aktualni javni razpisi in natečaji

Javni razpis za sofinanciranje zagotavljanja tehnične podpore za leto 2009

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 20. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradni list RS, št. 89/07) Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008 (Uradni list RS, št. 123/08), objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE ZAGOTAVLJANJA TEHNIČNE PODPORE ZA LETO 2009

1. RAZPISANA SREDSTVA – ZNESEK JAVNEGA RAZPISA
V proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009, so v okviru proračunske postavke 11214209 ‘Finančne pomoči kmetijstvu’, zagotovljena sredstva v višini do 5000 EUR za sofinanciranje zagotavljanja tehnične podpore.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih dogajanj, publikacij in spletišč.
Upravičenci do sofinanciranja so društva, združenja ter registrirani izvajalci.
Občina Šmartno pri Litiji sklene, na podlagi objavljenega javnega razpisa, z izbranim upravičencem pogodbo o pokrivanju do 100 % upravičenih stroškov.

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi prijavitelj navede osnovne podatke – naziv in sedež, odgovorno osebo, telefon, davčno in matično številko, številko računa in ime banke.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
• dokazilo o registraciji društva, združenja ali izvajalca,
• letni finančno ovrednoten program,
• izjavo o točnosti navedenih podatkov,
• reference o izvajanju programa,
• izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, navede vir in višino sredstev.

4. OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Šmartno pri Litiji. Občina Šmartno pri Litiji lahko od posameznega vlagatelja zahteva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

5. ROK IN MESTO ODDAJE VLOGE NA JAVNI RAZPIS
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 15.5.2009.
Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
Vloge se oddajo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa se pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice z označbo ‘NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS TEHNIČNA PODPORA 2009’, na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

6. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Predpisane obrazce in dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Občini Šmartno pri Litiji (soba 5, Karmen Sadar), tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si

Občina Šmartno pri Litiji

Datum: 24.3.2009
Številka: 321-02/2009

Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2009

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 17. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradni list RS, št.89/07) in Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 (Uradni list RS, št. 123/08), objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA V LETU 2009

1. RAZPISANA SREDSTVA – ZNESEK JAVNEGA RAZPISA
V proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009, so v okviru postavke 11224209 ‘Podeželska združenja’, zagotovljena sredstva v višini do 4.500 EUR.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2009.
Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v občini Šmartno pri Litiji, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene v letu 2009.

3. POGOJ ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Na javni razpis se prijavijo društva in združenja s področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
• sedež na območju občine Šmartno pri Litiji
• sedež izven občine Šmartno pri Litiji, če je več kot tretjina registriranih članov društva z območja občine Šmartno pri Litiji
• sedež izven občine Šmartno pri Litiji, če je aktivnost društva usmerjena na območje občine Šmartno pri Litiji in je v interesu Občine Šmartno pri Litiji.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. V vlogi, ki mora biti opremljena z datumom, podpisana in žigosana, prijavitelj navede: naziv oziroma ime društva, sedež, funkcijo – ime in priimek odgovorne osebe, telefonsko številko in/ali številko mobitela, davčno številko, navesti – zavezanec za DDV (da/ne), številko transakcijskega računa in naziv banke.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
• Dokazilo o registraciji društva
• Seznam članov društva iz občine Šmartno pri Litiji
• Poročilo o delu v preteklem letu
• Letni finančno ovrednoten program dela
• Izjava o točnosti navedenih podatkov
• Izjava, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, navede vir in višino sredstev.

5. OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Šmartno pri Litiji. Občina Šmartno pri Litiji lahko od posameznega vlagatelja zahteva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

6. ROK IN MESTO ODDAJE VLOGE NA JAVNI RAZPIS
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 15.5.2009. Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
Vloge se oddajo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa se pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice z označbo ‘NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS DELOVANJE DRUŠTEV 2009’, na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

7. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Predpisane obrazce in dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Občini Šmartno pri Litiji (soba 5, Karmen Sadar), tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si

Občina Šmartno pri Litiji

Datum: 24.3.2009
Številka: 321-02/2009

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za naložbe v kmetijska gospodarstva v letu 2009

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 11. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradni list RS, št.89/07) in Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 (Uradni list RS, št. 123/08), objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA V LETU 2009

1. RAZPISANA SREDSTVA – ZNESEK JAVNEGA RAZPISA
Občina Šmartno pri Litiji razpisuje nepovratna finančna sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2009 v okvirni višini do 21.000 EUR iz proračunske postavke 11214209 ‘Finančne pomoči kmetijstvu’.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa so Naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer za:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc. Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev.
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oz. prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči.
– nakup in postavitev mrež proti toči.
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi.
Ukrep je namenjen za dosego naslednjih ciljev:
• zmanjšanje proizvodnih stroškov,
• izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
• izboljšanje kakovosti,
• ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

3. UPRAVIČENCI – POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine ali obdelovalne kmetijske površine v občini Šmartno pri Litiji in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni v tem javnem razpisu.

4. OMEJITVE ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Podpore se ne dodelijo za:
• davke, razne takse in režijske stroške,
• stroške zavarovanja,
• stroške za refinanciranje obresti,
• za že izvedena dela pred letom 2009,
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči na predpisanem obrazcu. V vlogi navede osnovne podatke: ime in priimek, KMG-MID, telefonsko številko, davčno številko, številko računa in ime banke.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
• zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR je potrebno predložiti poslovni načrt,
• ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo,
• v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov- ustrezno prostorsko dokumentacijo.

6. POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV
• vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
• investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
• vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
• vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
• kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
• na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
• nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin, pri tem se šteje raba kmetijskih zemljišč po GERK-ih.

7. FINANČNE DOLOČBE
• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
• najvišja stopnja pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov za območja z omejenimi dejavniki oziroma do 40% upravičenih stroškov investicije za ostala območja. V kolikor investicijo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči lahko poveča za 10%;
• najmanjši znesek dodeljen pomoči je 200 EUR, najvišji znesek pomoči pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

8. DODATNA MERILA ZA OCENJEVANJE
• ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
• ali je investicija finančno upravičena,
• ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
• ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije.

9. OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Šmartno pri Litiji. Občina Šmartno pri Litiji lahko od posameznega vlagatelja zahteva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
• dokazila o plačilu obveznosti,
• poročilo o opravljenem delu.

10. ROK IN MESTO ODDAJE VLOGE NA JAVNI RAZPIS
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 15.5.2009.
Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
Vloge se oddajo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa se pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice z označbo ‘NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA 2009’, na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

11. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Predpisane obrazce in dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Občini Šmartno pri Litiji (soba 5, Karmen Sadar), tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si

Občina Šmartno pri Litiji

Datum: 24.3.2009
Številka: 321-02/2009

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2009

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 (Ur.l. RS, št. 123/08), 5. člena Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v občini Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS, št. 117/2004, 44/2006) in Letnega programa športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 (Ur.l. RS, št. 18/08)

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2009

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji

2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji za področje športa je sofinanciranje naslednjih programov:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje društev,
– promocijske športne prireditve.

3. Vsi programi morajo biti izvedeni v letu 2009.

4. Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež oz. stalno bivališče v občini Šmartno pri Litiji, razen OŠ Litija – Enota s prilagojenim programom,
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izpeljavo načrtovanih programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa Zakon o društvih,
– da so registrirani kot pravni subjekti.

5. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti in oddati v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji (soba št. 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si.

6. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov na področju športa iz točke 2. javnega razpisa, je 22.950 EUR.

7. Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji do 10.4.2009.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako ‘Ne odpiraj – razpis Šport 2009’.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, priporočeno po pošti. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo predlogov,
– neustrezno naslovljene,
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

8. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Šmartno pri Litiji, odpiranje ponudb ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Z vlagatelji, katerim bodo odobrena sredstva za sofinanciranje programov na področju športa, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko izvajalci letnega programa športa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, soba 5 (Karmen Sadar), tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si.

Šifra: 621-00003/2009
Datum: 23.2.2009

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Javni razpis za sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji v letu 2009

1. Naziv in sedež naročnika
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji v starosti od 6. do 15. let.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
• da so registrirane kot pravni subjekti,
• da imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske, materialne in prostorske pogoje za izpeljavo načrtovanih programov,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o društvih,
• da niso prejeli drugih proračunskih sredstev občine Šmartno pri Litiji za isti namen.

Pravne osebe s sedežem izven občine Šmartno pri Litiji morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da so program letovanja za otroke iz občine Šmartno pri Litiji opravljale že v preteklih letih.

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2009

1. Naziv in sedež naročnika
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2009

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji

2. Na razpis se lahko prijavijo posamezniki ali pravne osebe registrirane za izvajanje programov na področju kulture in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki:
– imajo sedež oz. stalno prebivališče v občini Šmartno pri Litiji
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih
– da vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrt aktivnosti za prihodnje leto.

3. Sofinanciranje iz proračuna za leto 2009 je predvideno za naslednja področja kulturnih dejavnosti:
– glasbena dejavnost,
– plesna in folklorna dejavnost,
– uprizoritvena dejavnost,
– mladinska kultura.