Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v občinski upravi: višji svetovalec v Oddelku za splošne zadeve, družbene dejavnosti in finance

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) objavlja

javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v občinski upravi

višji svetovalec v Oddelku za splošne zadeve, družbene dejavnosti in finance
(delovno mesto št. 3, šifra DM: C027010)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

najmanj visoka strokovna izobrazba ali prva bolonjska stopnja ekonomske, upravne ali organizacijska smeri;
najmanj 5 let delovnih izkušenj;
opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
državljanstvo Republike Slovenije;
znanje uradnega jezika;
ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti ali izobrazb pridobljeno po študijskem programu druge stopnje.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, opraviti usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Za kandidate, ki so opravili strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami ZJU in/ali so se udeležili priprav na strokovni izpit za imenovanje v naziv, se lahko šteje, da izpolnjujejo pogoj obveznega usposabljanja po 89. členu ZJU.

Delovno področje

samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv
sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv
vodenje zahtevnih upravnih postopkov
vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov
samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja oddelka
Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto višji svetovalec, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, npr. ali gre za V., VI., VII. stopnjo zahtevnosti), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;
3. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil);
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Šmartno pri Litiji pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: ‘javni natečaj, višji svetovalec’ na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji in sicer v roku 5 dni po objavi na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji (www.smartno-litija.si). Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@smartno-litija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Obvestilo o končanem javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh www.smartno-litija.si.
Informacije o izvedbi javnega natečaja na tel. 01/8962-770.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 122-001/2015-2
Datum: 26.01.2015