Novice in obvestila

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja z oznako ŠM-14

Župan Občine Šmartno pri Litiji javno naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja z oznako ŠM-14 (v nadaljevanju: OPPN). 194_naznanilo_javn_razgrn SD OPPN ŠM-14

Seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah

Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani objavilo seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16): http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/dimnikarska_dejavnost/ V nadaljevanju objavljamo prejeti dopis s strani MOP-a. objava seznama dimnikarskih družb in dimnikarjev seznam dimnikarsk družb in dimnikarjev