Aktualne javne dražbe

Druga javna dražba za prodajo nepremičnin

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16), Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s…

Druga javna dražba za prodajo stanovanja v Šmartnem pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list…

Druga javna dražba za prodajo stanovanja v Šmartnem pri Litiji

Javna dražba bo potekala na naslovu: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, dne 25.3.2016, in sicer ob 10. uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ((Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premože­njem Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 in sklepa 9. seje Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji z dne 2.3.2016, objavlja

drugo javno dražbo
za prodajo stanovanja v Šmartnem pri Litiji

Predmet prodaje je stanovanje št. 1, ID znak 1847-1379-1, v stavbi ID 1379, na naslovu Zavrstnik 81, 1275 Šmartno pri Litiji. Stanovanje obsega dnevni prostor s kuhinjsko nišo v izmeri 26,92 m2, kopalnico z WC-jem v izmeri 3,7 m2, vetrolov v izmeri 2,72 m2 in teraso v izmeri 4,03 m2. Stanovanju pripada 669/2000 delež skupnega dela stavbe, parc. št. 624/11, k.o. Šmartno (ID 1847),
Etažna lastnina za zgoraj naveden večsta­novanjski objekt je urejena. Stanovanje je v katastru stavb, vpisano z ID 6327535, ID energetske izkaznice 2015-209-112-27354.
Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: prodaja stvarnega premože­nja.
Izklicna cena za stanovanje znaša 38.845,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga nosi kupec. Skladno s 7. točko 44. člena ZDDV-1se DDV ne plača.
najnižji znesek višanja znaša 500,00 EUR.
Varščina znaša 10 % izklice cene in sicer 3.884,50 EUR.
elektronski zemljiški knjigi Vrhovne­ga sodišča Republike Slovenije pri tem stanovanju niso vpisane stvarne služnosti ali druga stvarna bremena. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem za nedoločen čas in je zasedeno. V primeru nakupa, stopi pridobitelj stvari na mesto najemodajalca oziroma lastnika.
Obstoj predkupne pravice: /

Način, kraj in čas dražbe: javna draž­ba bo potekala na naslovu: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, dne 25.3.2016, in sicer ob 10. uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.
Udeležba na javni dražbi in pogoji:
Na javni dražbi stanovanja lahko sode­lujejo tisti dražitelji, ki lahko pridobivajo ne­premičnine v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko pridobivajo nepremičnine na podla­gi načela vzajemnosti) in, ki najpozneje do začetka postopka javne dražbe osebno ali po pooblaščencu prijavijo svojo udeležbo in predložijo:

dokazilo o pravočasno plačanem zne­sku varščine za stanovanja in priloženo šte­vilko osebnega transakcijskega računa za primer vračila varščine,
fotokopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali dru­gega registra pravnih oseb, oziroma priglasitveni list pri DURS (za pravne osebe in samostojne podjetnike, ne starejši kot 30 dni na dan dražbe),
davčno številko oziroma ID številko za DDV,
matično številko (pravne osebe oziro­ma s.p.) oziroma EMŠO (fizične osebe) in
notarsko overjeno pooblastilo za so­delovanje na javni dražbi, če se javne draž­be udeleži pooblaščenec.
originalno dokazilo, da ima interesent pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji državljani oziroma tuje pravne osebe).
Organizator bo ob pričetku javne dražbe potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
Interesenti, ki ne bodo predložili teh do­kazil, bodo po sklepu vodje dražbe izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

Kupec, poleg kupnine, nosi stroške cenitve stanovanja, davek na promet nepremičnin v višini 2% ter vse stroške notarja in sodnih taks v zvezi s prenosom lastninske pravice in vpisa v zemljiško knjigo (overitev podpisa, vložitev zemljiškoknjižnega predloga ipd). Pogodbo o prenosu lastninske pravice pripravi Občina, na lastne stroške.

Stanovanje bo prodano najugodnej­šemu ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno.

Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje do vključno dne 23.3.2016 za stanovanje plačati varščino v višini 10% izklicne vrednosti, navedeno v tem razpisu, na TRR občine, št. 0139401 00000 193.
Varščina bo najugodnejšemu ponu­dniku/kupcu vračunana v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po kon­čani dražbi.

Plačilni pogoji:
Kupec mora plačati kupnino v denarju. Plačilo celotne kupnine je pogoj za prido­bitev lastninske pravice, rok plačila je 30 dan po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Če najugodnejši ponudnik/kupec ne bo plačal kupnine v tem roku, bo prodajni po­stopek razveljavljen in varščina zadržana.

Dodatni pogoji:
Nakup stanovanja se opravi po siste­mu ‘videno – kupljeno’, prodajalec ne odgo­varja za stvarne in pravne napake.
Prodajno pogodbo mora uspeli po­nudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh po zaključku dražbe.
Če uspeli ponudnik v roku 15 dni po končani javni dražbi ne bo podpisal prodaj­ne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine v do­ločenem roku, bo pogodba razveljavljena, varščina pa zapade v korist Občine Šmartno pri Litiji.
Prodajalec bo kupcu izdal zemljiškoknjižno dovolilo ter mu izročil stanovanje v last in posest, takoj po plačilu celotne kupnine, javnih dajatev (davek na promet nepremičnin) ter drugih stroškov, ki ga bremenijo, skladno z določili te javne dražbe.
Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse tekoče obveznosti do Občine Šmartno pri Litiji.
Pravila dražbe:
Dražbo vodi Komisija za vodenje postopkov pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine, dražba je ustna. Draži lahko tisti, ki je najkasneje dne 23.3.2016 plačal varščino za stanovanje in to dokazal s pisnim potrdilom.
Pooblaščenec dražitelja mora predlo­žiti notarsko overjeno pooblastilo.
Izklicna vrednost stanovanja oziroma vsaka nadaljnja cena, se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno nad izklicno ceno.
Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je stanovanje prodano za iz­klicno ceno.
Če sta dva ali več dražiteljev, ki draži­jo najvišjo ceno, stanovanje ni prodano, če eden ne zviša cene.
Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe.
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ((Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014).
Župan Občine Šmartno pri Litiji oziroma poo­blaščeni uslužbenec, ki vodi dražbo, s so­glasjem župana, lahko ustavi postopek prodaje stanovanja do sklenitve pravnega posla.
V tem primeru Občina Šmartno pri Litiji povrne dra­žiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za prihod ter mo­rebitno vplačano varščino, brez obresti.

Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, na tel. 01/8962 802 (Aleš Jurič), lahko tudi po elektronski pošti: ales.juric@smartno-litija.si.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogo­voru.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na uradni spletni strani Občine Šmartno pri Litiji www.smartno-litija.si

Občina Šmartno pri Litiji
Župan
Rajko Meserko

Javna dražba za prodajo stanovanja v Šmartnem pri Litiji

Javna dražba bo potekala na naslovu: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, dne 18.12.2015, in sicer ob 10. uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ((Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premože­njem Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 in sklepa 8. seje Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji z dne 24.11.2015, objavlja

javno dražbo
za prodajo stanovanja v Šmartnem pri Litiji

Predmet prodaje je stanovanje št. 1, ID znak 1847-1379-1, v stavbi ID 1379, na naslovu Zavrstnik 81, 1275 Šmartno pri Litiji. Stanovanje obsega dnevni prostor s kuhinjsko nišo v izmeri 26,92 m2, kopalnico z WC-jem v izmeri 3,7 m2, vetrolov v izmeri 2,72 m2 in teraso v izmeri 4,03 m2. Stanovanju pripada 669/2000 delež skupnega dela stavbe, parc. št. 624/11, 624/18, obe k.o. 1847 Šmartno;
Etažna lastnina za zgoraj naveden večsta­novanjski objekt je urejena. Stanovanje je v katastru stavb, vpisano z ID 6327535, ID energetske izkaznice 2015-209-112-27354.
Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: prodaja stvarnega premože­nja.
Izklicna cena za stanovanje znaša 45.700,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga nosi kupec. Skladno s 7. točko 44. člena ZDDV-1se DDV ne plača.
najnižji znesek višanja znaša 500,00 EUR.
Varščina znaša 10 % izklice cene in sicer 4.570,00 EUR.
elektronski zemljiški knjigi Vrhovne­ga sodišča Republike Slovenije pri tem stanovanju niso vpisane stvarne služnosti ali druga stvarna bremena. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem za nedoločen čas in je zasedeno. V primeru nakupa, stopi pridobitelj stvari na mesto najemodajalca oziroma lastnika.
Obstoj predkupne pravice: /

Način, kraj in čas dražbe: javna draž­ba bo potekala na naslovu: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, dne 18.12.2015, in sicer ob 10. uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.
Udeležba na javni dražbi in pogoji:
Na javni dražbi stanovanja lahko sode­lujejo tisti dražitelji, ki lahko pridobivajo ne­premičnine v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko pridobivajo nepremičnine na podla­gi načela vzajemnosti) in, ki najpozneje do začetka postopka javne dražbe osebno ali po pooblaščencu prijavijo svojo udeležbo in predložijo:

dokazilo o pravočasno plačanem zne­sku varščine za stanovanja in priloženo šte­vilko osebnega transakcijskega računa za primer vračila varščine,
fotokopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali dru­gega registra pravnih oseb, oziroma prigla­sitveni list pri DURS (za pravne osebe in samostojne podjetnike, ne starejši kot 30 dni na dan dražbe),
davčno številko oziroma ID številko za DDV,
matično številko (pravne osebe oziro­ma s.p.) oziroma EMŠO (fizične osebe) in
notarsko overjeno pooblastilo za so­delovanje na javni dražbi, če se javne draž­be udeleži pooblaščenec.
originalno dokazilo, da ima interesent pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji državljani oziroma tuje pravne osebe).
Organizator bo ob pričetku javne dražbe potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
Interesenti, ki ne bodo predložili teh do­kazil, bodo po sklepu vodje dražbe izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

Kupec, poleg kupnine, nosi stroške cenitve stanovanja, davek na promet nepremičnin v višini 2% ter vse stroške notarja in sodnih taks v zvezi s prenosom lastninske pravice in vpisa v zemljiško knjigo (overitev podpisa, vložitev zemljiškoknjižnega predloga ipd). Pogodbo o prenosu lastninske pravice pripravi Občina, na lastne stroške.

Stanovanje bo prodano najugodnej­šemu ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne cene.

Udeleženci javne dražbe morajo do vključno dne 16.12.2015 za stanovanje plačati varščino v višini 10% izklicne vrednosti, navedeno v tem razpisu, na TRR občine, št. 0139401 00000 193.
Varščina bo najugodnejšemu ponu­dniku/kupcu vračunana v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po kon­čani dražbi.

Plačilni pogoji:
Kupec mora plačati kupnino v denarju. Plačilo celotne kupnine je pogoj za prido­bitev lastninske pravice, rok plačila je 30 dan po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Če najugodnejši ponudnik/kupec ne bo plačal kupnine v tem roku, bo prodajni po­stopek razveljavljen in varščina zadržana.

Dodatni pogoji:
Nakup stanovanja se opravi po siste­mu ‘videno – kupljeno’, prodajalec ne odgo­varja za stvarne in pravne napake.
Prodajno pogodbo mora uspeli po­nudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh po zaključku dražbe.
Če uspeli ponudnik v roku 15 dni po končani javni dražbi ne bo podpisal prodaj­ne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine v do­ločenem roku, bo pogodba razveljavljena, varščina pa zapade v korist Občine Šmartno pri Litiji.
Prodajalec bo kupcu izdal zemljiškoknjižno dovolilo ter mu izročil stanovanje v last in posest, takoj po plačilu celotne kupnine, javnih dajatev (davek na promet nepremičnin) ter drugih stroškov, ki ga bremenijo, skladno z določili te javne dražbe.
Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse tekoče obveznosti do Občine Šmartno pri Litiji.
Pravila dražbe:
Dražbo vodi Komisija za vodenje postopkov pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine, dražba je ustna. Draži lahko tisti, ki je najkasneje dne 16.12.2015 plačal varščino za stanovanje in to dokazal s pisnim potrdilom.
Pooblaščenec dražitelja mora predlo­žiti notarsko overjeno pooblastilo.
Izklicna vrednost stanovanja oziroma vsaka nadaljnja cena, se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe na­vedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno nad izklicno ceno.
Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je stanovanje prodano za iz­klicno ceno.
Če sta dva ali več dražiteljev, ki draži­jo najvišjo ceno, stanovanje ni prodano, če eden ne zviša cene.
Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe.
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ((Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014).
Župan Občine Šmartno pri Litiji oziroma poo­blaščeni uslužbenec, ki vodi dražbo, s so­glasjem župana, lahko ustavi postopek prodaje stanovanja do sklenitve pravnega posla.
V tem primeru Občina Šmartno pri Litiji povrne dra­žiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za prihod ter mo­rebitno vplačano varščino, brez obresti.

Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, na tel. 01/8962 802 (Aleš Jurič), lahko tudi po elektronski pošti: ales.juric@smartno-litija.si.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogo­voru.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na uradni spletni strani Občine Šmartno pri Litiji www.smartno-litija.si

Občina Šmartno pri Litiji
Župan
Rajko Meserko

Javna dražba za prodajo poslovnega prostora v Šmartnem pri Litiji

Javna dražba bo potekala na naslovu: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, dne 3. 9. 2015, in sicer ob 10. uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.

Predmet prodaje je poslovni prostor v Šmartnem pri Litiji, v skupni izmeri 53,23 m2, ki se nahaja v 2. etaži večstanovanjskega objekta na Staretovem trgu 25, Šmartno pri Litiji, stoječega na parceli št. 33/1, k.o. Šmartno (ID 1847), št. stavbe 474, št. dela stavbe 15. E. Etažna lastnina za zgoraj naveden večstanovanjski objekt je urejena. Poslovni prostor je v katastru stavb, vpisan z ID 5549308, ID energetske izkaznice 2015-95-126-24330.

Druga javna dražba za prodajo stanovanja v lasti Občine Šmartno pri Litiji

Javna dražba se bo vršila dne 21. 07. 2014, na sedežu občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji ob 10.00. uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 6. točke te objave.

Predmet javne dražbe je stanovanje št. 3 v drugem nizu v pritličju/mansardi večstanovanjske stavbe Zavrstnik 80, 1275 Šmartno pri Litiji, v skupni izmeri 40,1 m2 s pripadajočo teraso, parc. št. 624/15, k. o. 1847 – Šmartno (ID 1847 – 1378 – 3).

Javna dražba za prodajo stanovanja v lasti Občine Šmartno pri Litiji

Javna dražba se bo vršila dne 30. 06. 2014, na sedežu občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji ob 10.00. uri.

Predmet javne dražbe je stanovanje št. 3 v drugem nizu v pritličju/mansardi večstanovanjske stavbe Zavrstnik 80, 1275 Šmartno pri Litiji, v skupni izmeri 40,1 m2 s pripadajočo teraso, parc. št. 624/15, k. o. 1847 – Šmartno (ID 1847 – 1378 – 3).

Javna dražba za prodajo nepremičnine

Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, dne 30. 06. 2014, ob 11.00 uri.

Predmet prodaje: nepremičnina, parc. št. 839/4- pot 219 m2, k. o. 1850 – Ježni Vrh.
Izklicna cena predmetne nepremičnine znaša 4.820,00 € brez 22 % DDV. Najnižji znesek višanja je 200 €.