Aktualne javne dražbe

Javna dražba za prodajo nepremičnine

Javna dražba bo dne 04. 04. 2011 v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji ob 11.00 uri.

Predmet prodaje:
Eno sobno stanovanje v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta s pripadajočim zemljiščem ter skupnimi deli in napravami na naslovu Staretov trg 25, Šmartno pri Litiji v skupni izmeri 25,36 m2, parc. št. 33/1, podvložek št. 1158/2, k. o. Šmartno, številka stavbe 474 ES, številka dela stavbe 6E, k. o. Šmartno.

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javna dražba je razpisana za dan, 08.07.2010 in bo potekala v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji ob 09.00 uri.

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, tel. 01/8962 770, faks 01/8962 773, e-pošta: info@smartno-litija.si, matična številka: 1779737, ID št. za DDV: SI99744686.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. predmet prodaje je nepremičnina dvosobno stanovanje št. 14, s primarno površino 47,08 m2 in sekundarno površino 3,70 m2 s skupnimi deli in napravami, v mansardi večstanovanjskega objekta na naslovu Staretov trg 25, Šmartno, vpisan v ZK podvložku 1158/15 k.o. Šmartno. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem za določen čas do konca leta 2010. Izklicna cena znaša 50.000,00 €. Navedena cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami. Davek plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja kupnine za nepremičnino navedeno v točki 2 znaša 500,00 €.

Nadaljevanje javne dražbe se nahaja v priponki.

Objavljeno v Uradnem listu RS št. 49 z dne 18.06.2010.

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javna dražba je razpisana za dan, 20.08.2009 in bo potekala v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji s pričetkom ob 09.00 uri za dražbo nepremičnine pod točko 2.1., ob 09.30 uri za dražbo nepremičnine pod točko 2.2. ob 10.00 uri za dražbo nepremičnine pod točko 2.3., in ob 10.30 uri za dražbo nepremičnine pod točko 2.4..

Objavljeno v Uradnem listu RS št. 60 z dne 31.07.09.

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS št. 84/07 in 94/07), Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 (Uradni list RS št. 123/08) in Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2009

javno dražbo za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, tel. 01/8962 770, faks 01/8962 773, e-pošta: info@smartno-litija.si, matična številka: 1779737, ID št. za DDV: SI99744686.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. predmet prodaje je nepremičnina enosobno stanovanje št. 6, v neto tlorisni izmeri 25,36 m2, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter skupnimi deli in napravami, Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji vpisan pri ZK podvložku 1158/7 k.o. Šmartno. Izklicna cena za nepremičnino znaša 28.000,00 €.
2.2 predmet prodaje je nepremičnina dvosobno stanovanje št. 3 v neto tlorisni izmeri 63,06 m2, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter skupnimi deli in napravami, Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji, vpisan pri ZK podvložku št. 1158/4 k.o. Šmartno. Izklicna cena za nepremičnino znaša 65.000,00 €.
2.3 predmet prodaje je nepremičnina dvosobno stanovanje št. 14, v neto tlorisni izmeri 46,69 m2, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter skupnimi deli in napravami, Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji, vpisan pri ZK podvložku št. 1158/15 k.o. Šmartno. Izklicna cena za nepremičnino znaša 50.000,00 €. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem za določen čas do 31.12.2009.
2.4 predmet prodaje sta nepremičnini parc. št. 491/7, njiva v izmeri 699 m2 in parc.št. 491/9, njiva v izmeri 9 m2, obe vpisani pri vložku 448, k.o. Štanga. Nepremičnini pod to točko se prodajata skupaj. Izklicna cena 20.000,00 €. Nepremičnini sta prosti vseh bremen.
3. Najnižji znesek višanja kupnine
za vse nepremičnine navedene v točki v točki 2 znaša 500,00 €.

4. Udeležba na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje interesent (domača pravna ali fizična oseba, državljani EU ali pravne osebe s sedežem v EU, drugi tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod pogojem, da pridobitev lastninske pravice na nepremičninah za takšne osebe omogoča zakonodaja RS), ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako, da najkasneje do 19.08.2009 po pošti oziroma najkasneje do 14.00 ure istega dne, osebno na sedež Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, pisno prijavi svojo udeležbo in predloži naslednja dokazila:
– potrdilo o plačani varščini (kopijo) in celotno številko računa (št. banke, in št. računa) za primer vračila varščine
– originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni (samo pravne osebe in s.p.),
– originalni izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma ustrezne evidence AJPES (s.p.) staro največ 30 dni
– kopijo osebne izkaznice, oziroma potnega lista (fizične os.)
– davčno št. (fiz.os.) oziroma ID št. za DDV (pravne os. in s.p.), EMŠO (fiz.os.) oziroma matično številko (pravne os. in s.p.), in telefonsko številko,
– originalno dokazilo, da ima interesent pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji državljani oziroma tuje pravne osebe)
– izjavo o sprejemanju pogojev te javne dražbe
Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom, predložiti:
– originalno potrdilo o vplačilu varščine (zgolj na vpogled)
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba, kot zakonit zastopnik pravne osebe),
– morebitni pooblaščenec pravne osebe in pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.

5. Višina varščine
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne nepremičnine, navedene v 2. točki te javne dražbe. Varščina se plača na podračun Občine Šmartno pri Litiji, odprt pri UJP Ljubljana, št.: 01394-0100000193 z navedbo ‘varščina za javno dražbo’, z navedbo zaporedne številke nepremičnine.
Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu brez obresti všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi brez obresti.

6. Pravila javne dražbe:
– Nepremičnina, ki je predmet te javne dražbe, se prodaja po načelu: ‘videno – kupljeno’. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine.
– Davščine na promet z nepremičninami, druge davke in druge dajatve, stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške v zvezi s prenosom lastništva, v izklicni ceni niso zajeti in jih nosi kupec.
– Javno dražbo bo izvajala Komisija za postopek pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (v nadaljevanju komisija).
– Komisija iz prejšnje alinee te točke lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina v roku 10 dni brez obresti, uspeli dražitelj pa nima pravice do odškodnine.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši komisija v roku treh dni od datuma javne dražbe.
– Če je dražitelj samo eden in sprejema izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost.
– Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine.
– Če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih.
– Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj po izklicni vrednosti nepremičnine. Ponudba veže do zaključka dražbe. Do tedaj dražitelj od nje ne more odstopiti ali jo kakor koli razveljaviti.

7. Sklenitev prodajne pogodbe:
Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Občine Šmartno pri Litiji.
Pogodba za prodajo nepremičnin, navedenih v točki 2. te dražbe, se z najuspešnejšim dražiteljem sklene najpozneje v 15 dneh po uspešno opravljeni javni dražbi.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenem roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani, zadrži Občina Šmartno pri Litiji njegovo varščino.
Rok za sklenitev prodajne pogodbe se ustrezno podaljša za čas, ki je zakonsko potreben, da se
o uveljavljanju predkupne pravice izjavi predkupni upravičenec.
Predkupnemu upravičencu bo ponujen odkup stanovanja pod enakimi pogoji in za enako kupnino, kot jo bo ponudil najboljši dražitelj. V primeru, da po izteku roka za uveljavljanje predkupne pravice, uspeli dražitelj pridobi možnost skleniti prodajno pogodbo, se mu varščina všteje v znesek kupnine, v nasprotnem primeru se mu brez obresti vrne v roku 10 dni od izteka roka za uveljavljanje predkupne pravice. Pogodba se v tem primeru sklene v roku 15 dni od izteka roka za uveljavljanje predkupne pravice oziroma od dne, ko predkupni upravičenci izjavijo, da predkupne pravice ne bodo uveljavljali.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenih rokih ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani, zadrži Občina Šmartno pri Litiji njegovo varščino.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno in sicer za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja. Varščino dražitelja, ki ne podpiše pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi, obdrži Občina Šmartno pri Litiji.

8. Način in rok plačila kupnine:
Kupec mora kupnino plačati v roku 8 dneh od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe na podračunu pri UJP Ljubljana, št.: 01394-0100000193. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2.

9. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe
Javna dražba je razpisana za dan, 20.08.2009 in bo potekala v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji s pričetkom ob 09.00 uri za dražbo nepremičnine pod točko 2.1., ob 09.30 uri za dražbo nepremičnine pod točko 2.2. ob 10.00 uri za dražbo nepremičnine pod točko 2.3., in ob 10.30 uri za dražbo nepremičnine pod točko 2.4..
Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah pod točko 2 lahko interesenti dobijo na tel.: 01/8962 770 (kontaktna oseba Nataša Dobravec), faks 01/8962 773, e – pošta: info@smartno-litija.si.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na uradni spletni strani Občine Šmartno pri Litiji www.smartno-litija.si.

Občina Šmartno pri Litiji

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javna dražba je razpisana za dan, 19.05.2009 in bo potekala v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji s pričetkom ob 09.00 uri za dražbo nepremičnine pod točko 2.1. in ob 09.30 uri za dražbo nepremičnine pod točko 2.2..

Objavljeno v Uradnem listu RS št. 30 dne 17.04.2009.

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS št. 84/07 in 94/07), Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 (Uradni list RS št. 123/08) in Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2009

javno dražbo za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, tel. 01/8962 770, faks 01/8962 773, e-pošta: info@smartno-litija.si, matična številka: 1779737, ID št. za DDV: SI99744686.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. predmet prodaje je nepremičnina enosobno stanovanje št. 6, v neto tlorisni izmeri 25,36 m2 , Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji vpisan pri ZK podvložku 1158/7 k.o. Šmartno. Izklicna cena za nepremičnino znaša 28.000,00 €.
2.2 predmet prodaje je nepremičnina dvosobno stanovanje št. 3 v neto tlorisni izmeri 63,06 m2, Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji, vpisan pri ZK podvložku št. 1158/4 k.o. Šmartno. izklicna cena za nepremičnino znaša 65.000,00 €.

3. Najnižji znesek višanja kupnine
za obe nepremičnini navedeni v točki v točki 2 znaša 500,00 €.

4. Udeležba na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje interesent (domača pravna ali fizična oseba, državljani EU ali pravne osebe s sedežem v EU, drugi tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod pogojem, da pridobitev lastninske pravice na nepremičninah za takšne osebe omogoča zakonodaja RS), ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako, da najkasneje do 18.05.5009 po pošti oziroma najkasneje do 14.00 ure istega dne, osebno na sedež Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, pisno prijavi svojo udeležbo in predloži naslednja dokazila:
– potrdilo o plačani varščini (kopijo) in celotno številko računa (št. banke, in št. računa) za primer vračila varščine
– originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni (samo pravne osebe in s.p.),
– originalni izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma ustrezne evidence AJPES (s.p.) staro največ 30 dni
– kopijo osebne izkaznice, oziroma potnega lista (fizične os.)
– davčno št. (fiz.os.) oziroma ID št. za DDV (pravne os. in s.p.), EMŠO (fiz.os.) oziroma matično številko (pravne os. in s.p.), in telefonsko številko,
– originalno dokazilo, da ima interesent pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji državljani oziroma tuje pravne osebe)
– izjavo o sprejemanju pogojev te javne dražbe
Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom, predložiti:
– originalno potrdilo o vplačilu varščine (zgolj na vpogled)
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba, kot zakonit zastopnik pravne osebe),
– morebitni pooblaščenec pravne osebe in pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.

5. Višina varščine
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača na podračun Občine Šmartno pri Litiji odprt pri UJP Ljubljana, št.: 01394-0100000193 z navedbo ‘varščina za javno dražbo’ z navedbo zaporedne številke nepremičnine.
Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu brez obresti všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi brez obresti.

6. Pravila javne dražbe:
– Nepremičnina, ki je predmet te javne dražbe, se prodaja po načelu: ‘videno – kupljeno’. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine.
– Davščine na promet z nepremičninami, druge davke in druge dajatve, stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške v zvezi s prenosom lastništva, v izklicni ceni niso zajeti in jih nosi kupec.
– Javno dražbo bo izvajala Komisija za postopek pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (v nadaljevanju komisija).
– Komisija iz prejšnje alinee te točke lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina v roku 10 dni brez obresti, uspeli dražitelj pa nima pravice do odškodnine.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši komisija v roku treh dni od datuma javne dražbe.
– Če je dražitelj samo eden in sprejema izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost.
– Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine.
– Če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih.
– Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj po izklicni vrednosti nepremičnine. Ponudba veže do zaključka dražbe. Do tedaj dražitelj od nje ne more odstopiti ali jo kakor koli razveljaviti.

7. Sklenitev prodajne pogodbe:
Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Občine Šmartno pri Litiji.
Pogodba za prodajo nepremičnin, navedenih v točki 2. te dražbe, se z najuspešnejšim dražiteljem sklene najpozneje v 15 dneh po uspešno opravljeni javni dražbi.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenem roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani, zadrži Občina Šmartno pri Litiji njegovo varščino.
Rok za sklenitev prodajne pogodbe se ustrezno podaljša za čas, ki je zakonsko potreben, da se
o uveljavljanju predkupne pravice izjavi predkupni upravičenec.
Predkupnemu upravičencu bo ponujen odkup stanovanja pod enakimi pogoji in za enako kupnino, kot jo bo ponudil najboljši dražitelj. V primeru, da po izteku roka za uveljavljanje predkupne pravice, uspeli dražitelj pridobi možnost skleniti prodajno pogodbo, se mu varščina všteje v znesek kupnine, v nasprotnem primeru se mu brez obresti vrne v roku 10 dni od izteka roka za uveljavljanje predkupne pravice. Pogodba se v tem primeru sklene v roku 15 dni od izteka roka za uveljavljanje predkupne pravice oziroma od dne, ko predkupni upravičenci izjavijo, da predkupne pravice ne bodo uveljavljali.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenih rokih ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani, zadrži Občina Šmartno pri Litiji njegovo varščino.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno in sicer za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja. Varščino dražitelja, ki ne podpiše pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi, obdrži Občina Šmartno pri Litiji.

8. Način in rok plačila kupnine:
Kupec mora kupnino plačati v roku 8 dneh od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe na podračunu pri UJP Ljubljana, št.: 01394-0100000193. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2.

9. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe
Javna dražba je razpisana za dan, 19.05.2009 in bo potekala v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji s pričetkom ob 09.00 uri za dražbo nepremičnine pod točko 2.1. in ob 09.30 uri za dražbo nepremičnine pod točko 2.2..

Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah pod točko 2 lahko interesenti dobijo na tel.: 01/8962 770 (kontaktna oseba Nataša Dobravec), faks 01/8962 773, e – pošta: info@smartno-litija.si.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na uradni spletni strani Občine Šmartno pri Litiji www.smartno-litija.si.

Občina Šmartno pri Litiji