Arhiv poteklih javnih naročil

Svetovanje na področju urejanja prostora v občini Šmartno pri Litiji

Predmet javnega naročila je svetovanje na področju urejanja prostora v občini Šmartno pri Litiji.

Obseg in vsebina javnega naročila je opravljanje nalog svetovanje na področju urejanja prostora in je vse opredeljeno v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsa zahtevana dela se morajo izvajati strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki).

Pogodbena dela morajo ponudniki oz. podizvajalci izvajati s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom ter imeti veljavno ustrezno dovoljenje oziroma licenco za izvajanje storitev, ki so predmet javnega naročila.

Svetovanje na področju urejanja prostora v občini Šmartno pri Litiji

Predmet javnega naročila je svetovanje na področju urejanja prostora v občini Šmartno pri Litiji.

Obseg in vsebina javnega naročila je opravljanje nalog svetovanje na področju urejanja prostora in je vse opredeljeno v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsa zahtevana dela se morajo izvajati strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki).

Pogodbena dela morajo ponudniki oz. podizvajalci izvajati s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom ter imeti veljavno ustrezno dovoljenje oziroma licenco za izvajanje storitev, ki so predmet javnega naročila.

Povabilo k oddaji ponudbe: Zamenjava mostne konstrukcije v Štangarskih Poljanah

Nova mostna konstrukcija bo nadomestila obstoječo zato bo postavljena na istem mestu. Sestavljena bo iz armiranobetonske voziščne plošče položene na armirano betonska opornika. Voziščna plošča bo prosto položena na mostna opornika, na stik med njima bo položena le hidroizolacija. Prekladna konstrukcija se izvede, in v celoti zabetonira na fiksnem opažu na jekleni konstrukciji zmontirani na licu mesta. Zasnovana je kot monolitna AB plošča debeline 30 c,. dolžine 6,88 m in širine 4,40 m, od tega bo 20 cm na vsaki strani namenjenega robnemu vencu za namestitev varnostne ograje. Razpetina med oporniki bo dolžine 5,28m. Širina plošče v osi ceste bo 4,40m, dolžina plošče v osi ceste pa bo znašala 8,39m. Podporno konstrukcijo tvorita plitvo temeljena AB opornika. Opornik bo visok 2,8m in širok 0,8m.

Asfaltiral se bo tudi del ceste v dolžini cca 70m in širine 3m.

Podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest in izvajanje zimske službe

ROK ZA PREJEM IZHODIŠČNIH PONUDB: 13. 10. 2015 do 10:00 ure. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete.
Odpiranje ponudb 13. 10. 2015 JAVNO ODPIRANJE IZHODIŠČNIH PONUDB: 13. 10. 2015 ob 10:15 uri na lokaciji: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

Namen javnega razpisa je izbrati koncesionarja, ki bo sposoben kvalitetno in na dogovorjen način prevzeti obveznost izvajanja občinske gospodarske javne službe rednega vzdrževanja cest in koncesionarja, ki bo sposoben kvalitetno in na dogovorjen način prevzeti obveznost izvajanja zimske službe na cestah v Občini Šmartno pri Litiji, oba za obdobje petih let.

Izgradnja vodovoda Bajernik-Šmartno

Predmet javnega naročila je izgradnja vodovoda Bajernik – Šmartno.

Dela se bodo izvajala v fazah, kot so opredeljena v popisu del.

Izbrani izvajalec bo moral izvesti javno naročilo skladno s to razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami, v skladu z Zakonom o graditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO-1 UPB1, Ur.l. RS, št. 102/04, 111/2005-OdlUst, 120/2006-OdlUst, 126/2007), ter ostalimi veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi in ostalo veljavno zakonodajo.

Objekt mora izpolnjevati vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje naročnika, izbrani ponudnik pa bo moral dela izvesti na podlagi projekta za izvedbo, ki ga je izdelal projektant JUKUM d.o.o., št. 4/2014.

Izgradnja komunalne infrastrukture za območje OPPN ŠM 14/3 in 14/4

Odpiranje ponudb 17. 06. 2015 ob 14.00 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji

Predmet javnega naročila: Izgradnja komunalne infrastrukture za območje OPPN ŠM 14/3 in 14/4

Vrsta postopka: Javno naročilo male vrednosti z možnostjo pogajanj

Izvajala se bodo naslednja dela:

Preddela,
Zemeljska dela in temeljenje,
Voziščna konstrukcija,
Odvodnjavanje – meteorni odvodnik,
Fekalna kanalizacija,
Telekomunikacije,
Vodovod,
Kanalizacija elektro napeljave,
Oprema ceste,
Tuje storitve.
Naročnik Občina Šmartno pri Litiji vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti.
Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

Rok za oddajo ponudb: 17.6.2015 do 12.00.
Odpiranje ponudb: 17.6.2015 ob 14.00 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji

Začetek del: Po zaključku arheoloških raziskav in podpisu pogodbe
Rok za dokončanje del: 15.10.2015

Vabimo vas, da oddate svojo ponudbo.

Obnova javne razsvetljave v Občini Šmartno pri Litiji

Odpiranje ponudb 12. 09. 2016 ob 11:00

Predmet javnega naročila je obnova javne razsvetljave v občini Šmartno pri Litiji.

Izvajalec bo dela izvajal etapno skladno z zagotovljenimi sredstvi naročnika. Naročnik ima v letu 2016 zagotovljenih 35.000,00 EUR (upoštevajoč vrednost del z DDV). Izvajalec je dolžan terminski plan izvedbe del prilagoditi finančnim sredstvom naročnika ter etapnost del prilagoditi zahtevam naročnika.

Naročnik zahteva, da so svetilke, ki se bodo zamenjale v okviru projekta obnove javne razsvetljave, poenotene s svetilkami, ki so v občini Šmartno pri Litiji že skladne z uredbo.