Izgradnja vodovoda Bajernik-Šmartno

Predmet javnega naročila je izgradnja vodovoda Bajernik – Šmartno.

Dela se bodo izvajala v fazah, kot so opredeljena v popisu del.

Izbrani izvajalec bo moral izvesti javno naročilo skladno s to razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami, v skladu z Zakonom o graditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO-1 UPB1, Ur.l. RS, št. 102/04, 111/2005-OdlUst, 120/2006-OdlUst, 126/2007), ter ostalimi veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi in ostalo veljavno zakonodajo.

Objekt mora izpolnjevati vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje naročnika, izbrani ponudnik pa bo moral dela izvesti na podlagi projekta za izvedbo, ki ga je izdelal projektant JUKUM d.o.o., št. 4/2014.