Izgradnja komunalne infrastrukture za območje OPPN ŠM 14/3 in 14/4

Odpiranje ponudb 17. 06. 2015 ob 14.00 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji

Predmet javnega naročila: Izgradnja komunalne infrastrukture za območje OPPN ŠM 14/3 in 14/4

Vrsta postopka: Javno naročilo male vrednosti z možnostjo pogajanj

Izvajala se bodo naslednja dela:

Preddela,
Zemeljska dela in temeljenje,
Voziščna konstrukcija,
Odvodnjavanje – meteorni odvodnik,
Fekalna kanalizacija,
Telekomunikacije,
Vodovod,
Kanalizacija elektro napeljave,
Oprema ceste,
Tuje storitve.
Naročnik Občina Šmartno pri Litiji vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti.
Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

Rok za oddajo ponudb: 17.6.2015 do 12.00.
Odpiranje ponudb: 17.6.2015 ob 14.00 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji

Začetek del: Po zaključku arheoloških raziskav in podpisu pogodbe
Rok za dokončanje del: 15.10.2015

Vabimo vas, da oddate svojo ponudbo.