11. redna seja (15.05.2024)

Dnevni red Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2024 – skrajšani postopek Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja z oznako ŠM-25 – skrajšani postopek Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Mestne lekarne – predlog za drugo obravnavo Odlok o sedmih (7) spremembah…

10. redna seja (17.04.2024)

Dnevni red   Skrajšani zapisnik 9. redne seje z dne 21.02.2024 Kadrovske zadeve: – Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji – Razrešitev dosedanjega člana Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor in imenovanje nadomestnega člana odbora – Razrešitev dosedanje predstavnice ustanovitelja v svetu javnega zavoda Zdravstveni dom Litija in imenovanja nadometnega predstavnika…

9. redna seja (21.02.2024)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 8. redne seje z dne 19.12.2023   Potrditev nadomestnega mandata članici občinskega sveta Kadrovske zadeve:  – imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov Progam dela na področj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2024 Letni program športa v Občini Šmartno…

8. redna seja (19.12.2023)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 7. redne seje z dne 15.10.2023 Kadrovske zadeve: – imenovanje uredniškega odbora Krajevnih novic Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2024 – predlog za drugo obravnavo Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji Priloga – cene predšolske vzgoje Načrt preskrbe z zemljišči v…

7. redna seja (15.11.2023)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 6. redne seje z dne 11.10.2023 Priloga – pobude Kadrovske zadeve: – imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Osnovna šola Šmartno Predstavitev projekta sanacije odlagališča Rakovnik in plana vzdrževalnih del za leto 2024 (točka dodana na seji) Predstavitev delovanja javnega zavoda Osnovna šola Šmartno Odlok o ustanovitvi organa Skupna…

6. redna seja (11.10.2023)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 5. redne seje z dne 14.06.2023 Kadrovske zadeve: –  imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Litija  Predstavitev delovanja javnega zavoda Zdravstveni dom Litija Predstavitev namena in ciljev Občinske celostne prometne strategije (gradivo bo dodano na sami seji) Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja…

5. redna seja (14.06.2023)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 5. redne seje z dne 14.06.2023 Zapisnik 1. dopisne seje Kadrovske zadeve: – imenovanje članov Sveta lokalnih skupnosti CSD Osrednja Slovenija – Vzhod – imenovanje oborov krajevnih skupnosti Predstavitev delovanja javnega zavoda Glasbena Šola Litija – Šmartno Obravnava Odloka o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno…

4. redna seja (13.04.2023)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 3. redne seje z dne 22.03.2023 Predstavitev delovanja javnega zavoda Knjižnica Litija Sprejem odločitve o nadaljevanju gradnje vrca po obstoječi pogodbi (Rumen aknjiga Fidic)1 Kadrovske zadeve: – imenovanje članov Sveta lokalnih skupnosti CSD Osrednja Slovenija – Vzhod – Soglasje ustanovitelja k izplačilu redne delovne delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev javnih zavodov…