Podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest in izvajanje zimske službe

ROK ZA PREJEM IZHODIŠČNIH PONUDB: 13. 10. 2015 do 10:00 ure. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete.
Odpiranje ponudb 13. 10. 2015 JAVNO ODPIRANJE IZHODIŠČNIH PONUDB: 13. 10. 2015 ob 10:15 uri na lokaciji: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

Namen javnega razpisa je izbrati koncesionarja, ki bo sposoben kvalitetno in na dogovorjen način prevzeti obveznost izvajanja občinske gospodarske javne službe rednega vzdrževanja cest in koncesionarja, ki bo sposoben kvalitetno in na dogovorjen način prevzeti obveznost izvajanja zimske službe na cestah v Občini Šmartno pri Litiji, oba za obdobje petih let.