Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

po pošti ali osebno na naslov: KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija

Oddaja v najem po tem razpisu zajema sproščena stanovanja v lasti občine Šmartno pri Litiji ter sproščena stanovanja v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, za katere je sklad občini dodelil razpolagalno pravico. Predmet razpisa so približno 4 neprofitna najemna stanovanja, primerna za dvočlansko gospodinjstvo in eno za tričlansko gospodinjstvo ter morebitna sproščena stanovanja v času veljavnosti prednostne liste.