Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

Oddaja v najem po tem razpisu zajema neprofitna stanovanja v lasti občine:
– ZAVRSTNIK 80, ID 1847-1378-4, stanovanje št. 4, v izmeri 62,17 m2
– ZAVRSTNIK 83, ID 1847-1376-2, stanovanje št. 2, v izmeri 40,09 m2
– ter sproščena stanovanja v letu 2012

Oddaja neprofitnih stanovanj zajema tudi morebitna sproščena neprofitna stanovanja v letu 2012 v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, za katere bo sklad občini dodelil razpolagalno pravico.