Javni razpis za oddajo koncesije za opravljanje gospodarske javne službe ‘Urejanje in vzdrževanje občinskih cest’

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/1993, 30/1998 in 127/2006), Občina Šmartno pri Litiji objavlja

javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje gospodarske javne službe
‘Urejanje in vzdrževanje občinskih cest’

1. Koncedent : OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji

2. Predmet koncesije: Opravljanje gospodarske javne službe ‘urejanje in vzdrževanje občinskih cest’

3. Obseg koncesije: Izvajanje dejavnosti urejanja in vzdrževanja občinskih cest na območju celotne občine Šmartno pri Litiji. Razpisana koncesija se podeli le enemu koncesionarju.

4. Trajanje koncesije: Koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, za dobo 5 let.

5. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je kandidatom dosegljiva -Razpisna dokumentacija se lahko dvigne v času uradnih ur na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji, soba št. 5.

6. Pogoji razpisa:
– da je registriran za dejavnost, ki je predmet koncesije in izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti,
– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju javne službe, ki je predmet koncesije, izključno za področje koncedenta;
– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih sredstev za delo, izključno za področje koncesije;
– da razpolaga z ustreznim poslovnim prostorom na območju koncedenta;
– da zagotavlja nadzor nad izvajanjem lastnega dela;
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem oziroma opustitvijo opravljanja lahko povzroči tretji osebi ali koncedentu;
– da zagotavlja interventno izvajanje javne službe na utemeljen poziv uporabnikov ob vsakem času;
– da ni v postopku stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije;
– da je pri dosedanjem delu dosegal dobre poslovne rezultate;
– da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.

7. Prijava na razpis mora vsebovati:
– osnovne podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz javnega razpisa določena z razpisno dokumentacijo,
– parafiran vzorec pogodbe,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR, ki mora veljati vsaj en dan več, kot je veljavnost ponudbe.

8. Oddajanje ponudb: Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili v vložišče Občine Šmartno pri Litiji, najkasneje do 4.5.2010 do 12. ure, v zaprti kuverti, z navedbo točnega naslova naročnika in z oznako: javni razpis – koncesija za urejanje in vzdrževanje občinskih cest – ne odpiraj, na hrbtni strani kuverte pa mora biti točen naslov pošiljatelja.

9. Javnega odpiranja ponudb ne bo. Upoštevane bodo le pravilno označene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov koncedenta.

10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: najnižja cena

Vse stroške v zvezi z izdelavo ponudbe nosijo ponudniki.

11. Ponudba mora veljati vsaj 60 dni od datuma odpiranja ponudb.

12. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom bo na podlagi upravne odločbe sklenjena koncesijska pogodba.

13. V primeru, da se v določenem roku prijavi samo en ponudnik, lahko Občina Šmartno pri Litiji z njim sklene pogodbo.

Številka: 347-15/2010
Datum: 23.4.2010

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.