Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 28/2004-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL, 57/08) in 17. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006,11/2009) objavlja Občina Šmartno pri Litiji

JAVNI RAZPIS
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

I. PREDMET RAZPISA

* Neprofitno stanovanje v lasti Občine Šmartno pri Litiji:
Stanovanje št. 9 v II. nadstropju večstanovanjske stavbe Bartlova ulica 2, Šmartno pri Litiji, v skupni izmeri 20,50 m2. Neprofitna najemnina izračunana za mesec avgust 2009 znaša 52,01 EUR. Po površinskim normativu je stanovanje (garsonjera) primerno za enočlansko gospodinjstvo.
* In morebitna druga sproščena neprofitna stanovanja v letu 2009.

I.1. STROŠKI NEPROFITNEGA STANOVANJA

Najemniki bodo za neprofitno stanovanje, ki ga bodo prevzeli v najem, plačevali:

– Neprofitno stanovanjsko najemnino, oblikovano na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08). Skladno z uredbo znaša najemnina za neprofitno stanovanje za štiričlansko gospodinjstvo v izmeri 55 m2, otočkovano z 240 točkami, 135,39 EUR. Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavijo pravico do znižane neprofitne najemnine.

– Individualne stroške, ki odpadejo na stanovanje, kot so: dobavljena elektrika, telefon, voda, kanalščina, odvoz odpadkov, ogrevanje, čiščenje in urejanje skupnih hodnikov in stopnišč, nadomestila, takse in drugo;

– Stroške za obratovanje skupnih delov in naprav večstanovanjske hiše, ki odpadejo na stanovanje in sicer: zavarovalne premije, dimnikarske storitve, deratizacija, dezinfekcija, civilna zaščita, vzdrževanje gasilnih aparatov.

Nadaljevanje v prilogi..