Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št.: 63/07 – UPB 3 in 65/08, v nadaljevanju ZJU) Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

SVETOVALEC NA PODROČJU GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE

Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v uradniških nazivih svetovalec II in svetovalec I. Izbrani javni uslužbenec bo naloge opravljal v uradniškem nazivu svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Naloge delovnega mesta:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– priprava splošnih aktov občine
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov
– opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.

Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (uradni list RS št.: 42/02 in 103/07) ter pogojev, določenih v 88. členu ZJU, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba;
– obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv ( oz. opravljen državni izpit iz javne uprave);
– opravljen izpit iz upravnega postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šestih mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj. Delovne izkušnje se skrajšajo na 7 mesecev v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja in stopnja izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik.
Če kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti v roku šestih mesecev od imenovanja.
Delo na prostem uradniškem mestu se opravlja v prostorih Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
Prijava mora vsebovati:
– krajši življenjepis,
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (obvezno navesti: obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat naj natančno opiše kakšno vrsto dela je opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen naziv je imel),
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije
– izjavo o znanju uradnega jezika,
– izjavo kandidata da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izjavo kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Šmartno pri Litiji pridobitev podatkov za potrebe tega javnega natečaja.
V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako ‘javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec na področju gospodarske infrastrukture’, na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronski naslov: info@smartno-litija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Rok za prijavo je osem dni od objave na uradni spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.

Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je odgovorna mag. Karmen Sadar.
Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006), ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dneh po opravljeni izbiri.

Občina Šmartno pri Litiji