Podpisana pogodba z izvajalcem del

Konec avgusta je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem – Trgograd d.o.o., Litija v višini 5.299.500,00 + DDV, ki obsega izvedbo projektiranja, gradbena, obrtniško zaključna in inštalacijska dela ter ostale storitve za namene izgradnje objekta vrtca pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.

Prav tako pa je bil glede na javni razpis izbran izvajalec storitve svetovalnega inženirja pri gradnji in z njim sklenjena pogodba v višini 143.000,00 + DDV. Predmetna pogodba poleg nadzora zagotavlja podporo pri pripravi poročil (Eko sklad), optimizacijo, energetsko upravljanje in podporo-pomoč pri vzdrževanju.

Informacije o postopku pridobivanja dokumentacije in načrtih gradnjeV povzetku projekta je opredeljen terminski plan izvedbe posamezne faze projektne dokumentacije:

 1. Izdelava oz. uskladitev idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) na podlagi pripomb in predlogov za spremembo oz. dopolnitev natečajne rešitve: 15 dni.
 2. Pridobivanje projektnih in drugih pogojev na podlagi potrjene IZP: *30 dni.
 3. Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD): 30 dni po prejemu vseh projektnih pogojev.
 4. Pridobivanje mnenj na podlagi potrjene DGD: **60 dni.
 5. Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja se vloži takoj po prejemu vseh mnenj. Pogoj za vlogo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja so pridobljene služnosti (na zemljiščih, ki niso v lasti investitorja in na katerih se bodo izvajali morebitni posegi (priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) ipd.), soglasja sosedov zaradi odmikov manjših od odmikov za katere v skladu s prostorskimi akti le-ti niso potrebni ipd. Za morebitne služnosti in soglasja mora poskrbi investitor na podlagi dokumentacije, ki jo pripravi projektant.
 6. Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI): 90 dni. Rok za izdelavo PZI šteje od dneva vloge zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja.
 7. Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del (PID): 15 dni po končanih GOI delih. Pogoj za izdelavo PID je s strani izvajalca in njegovih podizvajalcev predana dokumentacija o izvedenih delih z morebitnimi spremembami, ki bi nastale med gradnjo.
 8. Izvedba GOI del ter montaža opreme:
  1. faza:  380 + 30 dni (pridobitev uporabnega dovoljenja) od dneva prejetih potrjenih projektov PZI
  2. faza: 360 + 30 dni (pridobitev uporabnega dovoljenja) od dneva, ko je izdano dovoljenje s strani naročnika ali uporabnika za rušenje obstoječega vrtca

Opombi:

 1. *vključuje rok 30 dni za izdajo pogojev po Zakonu o vodah (erozijsko območje – zahtevni zaščitni ukrepi)
 2. **vključno rok 60 dni za izdajo vodnega soglasja za zahtevne objekte po Zakonu o vodah

Faza usklajevanja IZP je preskočila usklajevanje zasnove, ki se še izvaja. Glede na pridobljene potrebne pogoje se pripravlja projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD).

Odgovori na vprašanja

V kolikor se vam postavljajo vprašanja, imate pobudo ali predlog, vas vabimo, da nam le te posredujete prek spodnjega obrazca. Potrudili se bomo, da v najkrajšem možnem času pridobimo odgovor in vam odgovorimo. V kolikor želite prejeti neposreden odgovor, vpišite svoj elektronski naslov. Vaš elektronski naslov bomo uporabili le za odgovor na vaše sporočilo.

Občinska uprava