Lokacija

Prenova zunanjega športnega igrišča OŠ Šmartno je predvidena na parcelah št. 116/7, 116/11 in 118/13 k.o. Šmartno. Na obstoječih parcelah je obstoječe igrišče, ki je že dotrajano in potrebno prenove.

Obstoječe stanje

Dostop do športnega igrišča je urejen preko dotrajanih bertonskih stopnic in klančine iz asfaltiranega šolskega dostopa, ki pa ni ograjeno. Igrišče je z južne in zahodne strani obdano z ograjo, medtem ko na severni strani obdano z dotrajano ograjo ali pa meji direktno na objekte. Igrišče s strani asfatiranega šolskega dovoza nima ograje, zato je na igrišče možen nekontroliran dostop  po zatravljeni brežini.

Obstoječe športno igrišče zajema peščeno atletsko stezo, speljano okoli strelskega doma, ki je nepravilne dolžine in oblike, asfaltirano rokometno igrišče in samostojno igrišče za odbojko s košem za košarko. Na območju športnega igrišča je tudi urejen prostor za met krogle in samostojna steza za skok v daljino. Na severni strani rokometnega igrišča so betonske tribune, ki na določenih mestih potrebne sanacije na vzhodni pa je nadstrešnica s klopmi za sodelujoča moštva. V jugozahodnem kotu območja je zidan objekt tlorisne dimenzije 2,5 x 3,4 m, ki je bil predviden za TP, trneutno pa se uporablja za shranjevanje športnih rekvizitov.

Vzhodni del območja ni pravilno odvodnjavan, zato je vidno, da se pojavlja razmočenost terena. Območje športnega igrišča je zatravljeno povsod kjer ni urejenih športnih objektov. Na območju je zasajenih 17 dreves.

Predvideni posegi

Investitor bo v sklopu predvidenih vzdrževalnih del uredil dotrajane zunanje športne objekte in celotno območje namenjeno zunanjemu športnemu igrišču, kjer bodo vzpostavljeni različni programi za športno aktivnost otrok in občanov. Uredi se dostope do območja (klančine, stopnice), ti so predvideni tako, da ostane možen dostop za intervencijska vozila do strelskega doma, tekališče z igrišči za športe z žogo, na mestu obstoječe brežine med šolskim dostopom in igriščem se prostor zravna in namesti naprave zunajega fitnesa in zunane mize za namizni tenis, za strelski dom pa se umesti prostor za učilnico na prostem z klopmi in mizo

Osrednji del območja bo na novo urejena atletska steza, stadardizirane oblike in velikosti dolžine 150 m, na severni strani razširjeno v stezo za tek na 60 m. Znotraj atletskega tekališča se uredi igrišče za rokomet, ter prečno postavljenima dvema igriščema za košarko 3×3 in igriščem za košarko. Igrišče za rokomet je na vzhodni in zahodni strani obdano z zaščitno ograjo višine 4,00 m v širini igrišča.  Koši za košarko na igrišču so fiksni in pritrjeni v ustrezne temelje, goli na rokometnem igrišču so demontažni, v času uporabe se pritrdijo na podlago. Ob stezo za šprint se umesti prostostoječe zaletišče za skok v daljino z tipsko urejenim doskočiščem. Znotraj atletskega ovala se med rokometnim igriščem in tekalno stezo predvidi majhno »Pumtrack« stezo namenjeno rolkarjem in voznikom skirojev. Na južni strani ploščadi se namesti tribune orientirane na obe strani, z dvema nadstrešnicama za moštva in lopo za shranjevanje športnih rekvizitov. Na zahodni pa polkrožne tribune postavljene v obstoječo travno brežino. Med asfaltiranim šolskim dostopom in atletsko stezo se zravna obstoječo brežino, tako da se med nivojem športnih površin in nivojem šolskega dostopa predvidi oporni zid s klančino za obiskovalce z vozički, tako pridobljen prostor pa se izkoristi za postavitev naprav zunanjega fitnesa postavljene tako, da se upošteva predpisana varnostna območja za vsako napravo. Na vzhodnem delu območja se predvidi samostojno igrišče za odbojko in prostor za tri zunanje mize za namizni tenis, ter prostor za zunanjo učilnico. Prostor zunanje učilnice je tlakovana površina s klopmi in mizo za predavatelja.

Vse športne površine, tako kot varnostna območja fitness naprav bodo asfaltirane in  obložene z finalnim slojem iz gume. Površine namenjene igram z žogo (rokomet, odbojka, košarka) bodo izvedene z zaključnim športnim slojem namenjenim za športe z žogo Conipur EPDM, medtem ko bodo tekaške površine izvedene z zaključnim slojem Conipur SP. Površine so predvidene v blagem naklonu do 0,5 – 1% zaradi odtekanja meteorne vode v stranske požiralnike. Vse športne površine bodo od ostalih manipulativnih površin in zelenice ločene z betonskimi robniki. Ostale tlakovane površine bodo izvedene s betonskimi tlakovci, le na mestu intervencijske poti strelskega doma in prostoru za namizni tenis, kje bodo površine asfaltirane. Vse ostale površine bodo zazelenjene. Predvideno je, da se ohranijo obstoječa drevesa, razen smrek ob obstoječem igrišču za rokomet, ki se jih presadi na druge lokacije na travnatih površinah. Ob igrišču za odbojko se na obstoječi brežini predvidi zazaditev novih dreves, za osenčenje novo predvidenega igrišča.

V sklop opreme na večnamenskem igrišču sodijo še:

  • Tribune igrišču ( betonski serijski elementi)
  • Z minimalnim preoblikovanjem obstoječega grišča na zahodu, v zelenico umeščene radialne betonske tribune
  • Pitnik za vodo
  • Vrtna lopa dim. 2,0 x 6,0 x 2,5 m za spravilo športnih rekvizitov (standardni trgovski elementi)
  • Koši za smeti (standardni trgovski elementi)
  • Lesene klopi (standardni trgovski elementi)

Vodovodna instalacija

Na igrišču je predviden pitnik za vodo, ki se naveže na zunanji obstoječ vodovodni jašek..

 Električna instalacija

Predvidi se novo varčnejšo razsvetljavo, ki bo osvetljevala tudi atletsko stezo in dodatno razsvetljavo za osvetlitev odbojkarskega igrišča in prostora z mizami za namizni tenis.

Odgovori na vprašanja

V kolikor se vam postavljajo vprašanja, imate pobudo ali predlog, vas vabimo, da nam le te posredujete prek spodnjega obrazca. Potrudili se bomo, da v najkrajšem možnem času pridobimo odgovor in vam odgovorimo. V kolikor želite prejeti neposreden odgovor, vpišite svoj elektronski naslov. Vaš elektronski naslov bomo uporabili le za odgovor na vaše sporočilo.

Občinska uprava