Investicije v pripravi/gradnji

Izgradnja novega vrtca

Situacija_Vrtec ŠMARTNO 2202-17

Situacija_Vrtec ŠMARTNO_situacija 2205-17

Situacija_Vrtec ŠMARTNO_UVOZ s ceste Tlorisi_

Prerez_Vrtec ŠMARTNO 2202-17

 

 

 

Ureditev vaškega jedra vključno z obnovo ceste pri Bajerniku ob Levstikovi poti

eu-ekrp-slo-grb

Naziv operacije:
UREDITEV VAŠKEGA JEDRA VKLJUČNO Z OBNOVO CESTE PRI BAJERNIKU OB LEVSTIKOVI POTI

Kratek opis operacije:
Ureditev vaškega jedra v naselju nad Bajernikom in obnova povezovalne ceste v naselju.

Naziv upravičenca:
Občina Šmartno pri Litiji

Višina skupnih stroškov operacije: 226.425,25 EUR,
višina javnih virov financiranja: 81.773,45 EUR sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), 98.068,00 EUR sredstva po 23. Členu Zakona o financiranju občin ( SVLR), ostalo Občina Šmartno pri Litiji

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev:
september 2010

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije:
Aleš Krže, Karmen Sadar

OBVESTILO O POTEKU OPERACIJE
Občina Šmartno pri Litiji je v aprilu 2010 s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbo o pravici do sredstev  za operacijo Ureditev vaškega jedra vključno z obnovo ceste pri Bajerniku. V mesecu avgustu 20101 je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca, na katerem je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Trgograd d.o.o.  Litija.

Investicije se je začela in zaključila v septembru 2010. Obsegala je rekonstrukcijo makadamske ceste v dolžini 293 m in ureditev manjšega platoja s postavitvijo urbane opreme v razcepu ceste.

bajernik-02 bajernik-01

Projekti s podporo EU

obcina-smartno-grbnalozba-v-vaso-prihodnost

Naziv operacije:
GRADNJA VODOVODA LIBERGA – PRESKA NAD KOSTREVNICO – JEŽNI VRH

Kratek opis operacije:
Gradnja cevovoda s prečrpavališčem PR575 in rezervoarjem na trasi med naselji Liberga, Preska nad Kostrevnico, Tisje in ježni vrh, ki predstavlja nadaljevanje že izgrajenega vodovodnega omrežja Velika Kostrevnica-Liberga.

Naziv upravičenca:
Občina Šmartno pri Litiji

Višina skupnih stroškov operacije:
689.909,58 EUR, višino javnih virov financiranja: 140.000 EUR sredstva SVLR (EU), ostalo Občina Šmartno pri Litiji

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev:
maj 2008 do junij 2009

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije:
Karmen Sadar, Krunoslav Križ

OBVESTILO O POTEKU OPERACIJE
Občina Šmartno pri Litiji je 29.2.2008 s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisala Pogodbo o sofinanciranju operacije Vodovod Liberga- Preska nad Kostrevnico-Ježni vrh. V odprtem postopku oddaje javnega naročila je bilo le-to oddano podjetju Trgograd d.o.o., Litija.

Gradnja vodovoda se je začela v maju 2008 z izkopom za cevovod od gasilskega doma Liberga proti Preski nad Kostrevnico, izgrajen je bil tudi centralni vodohran. Cevovod poteka po lokalni cesti, ki je bila zaradi posega na novo preplastena. V juniju 2008 so se začela dela na dveh prečrpavališčih (nad cerkvijo v Libergi in v Preski nad Kostrevnico).

3 2 1

Pregled investicij 2018-2022

Sanacija Podružnične šole Primskovo

Izgradnja komunalne infrastrukture za OPPN ŠM_40

Obnova Kulturnega doma v Šmartnem

Pregled investicij 2014-2018

Vzdrževalna dela na podružničnih šolah

Vzdrževalna dela na podružničnih šolah-splet

Podružnična šola Kostrevnica

 

Podružnična šola Štangarske Poljane

    

Pregled investicij 2014-2018

Pregled investicij 2010-2014

Energetska sanacija OŠ Šmartno

Začetek del: 20.6.2014
Predviden zaključek del: 30.9.2014
Izvajalec: TIPO INVESTICIJSKE GRADNJE d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Več o investiciji

Izgradnja pločnika Šmartno - Jeze

Predmet investicije je izvedba pločnika ob državni cesti R2 416/1346 Litija–Šmartno, od km 1,677 do km 2,088, ki povezuje naselji Šmartno pri Litiji in Zagorica.

Več o investiciji

Obvoznica Šmartno pri Litiji

Načrtovana obvozna cesta naselja Šmartno pri Litiji v skupni dolžini 1.408 m se od regionalne ceste R2-416/1346 Litija–Šmartno pri Litiji v Lazih usmeri v smer sever–jug proti Šmarskemu polju, prečka Reko in se nato v centru Šmartnega križa z regionalno cesto R2-417/1190 Šmartno pri Litiji–Ljubež v Lazih. V nadaljevanju trasa ceste poteka skozi kompleks tovarne usnja (IUV) in dalje po zahodni strani Črnega potoka, nato pa se priključi na obstoječo regionalno cesto R2-416/1347 Šmartno pri Litiji–Radohova vas.

Več o investiciji